Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, priėmimas ir nagrinėjimas

Aprašymas

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka vaikus globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai (arba asmeniui), nesusietai giminystės ryšiais su vaiku (-ais).
Gauti pagalbos pinigus turi teisę:
Vieną ar daugiau vaikus globojančios (rūpinančios) ar prižiūrinčios šeimos, nesusietus giminystės ryšiais:
1.2. globėjas (rūpintojas), kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) teikimu, o nuolatinė globa (rūpyba) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) teikimu ir negaunančiam pagalbos pinigų kitoje savivaldybėje;
budintis globotojas prižiūrintis vaiką nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo Globos centre dienos.
 Prašymą dėl pagalbos pinigų skyrimo globėjas (rūpintojas), budintis globotojas pateikia Socialinės paramos skyriui tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Savarankiška

Paslaugos rezultatas

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirti pagalbos pinigai asmeniui (šeimai), globojančiam (-iai) giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us).
Apie priimtą sprendimą asmenį (šeimą) informuoja Socialinės paramos skyrius.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4830d0fce311e78bcec397524184ce/asr.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d49598307b9411e8ae2bfd1913d66d57/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Irina Poklikajeva
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66386
El. paštas: irina.poklikajeva@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Vaiko globa (rūpyba), priežiūra, pagalbos pinigai

Inicijavimo forma

Laisvos formos prašymas, kuriame nurodomas asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formas prašymas. Vaiko gimimo liudijimas. Teismo nutartis dėl nuolatinės globos vaikui nustatymo arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo

Raktažodžiai

Prašymas, pagalbos pinigai

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, parengia įsakymo projektą ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą įsakymą dėl pagalbos pinigų skyrimo informuoja Socialinės paramos skyrius.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

20

Darbo dienos

Komentaras

Comments are closed.

Close Search Window