Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai), priežiūrai priėmimas ir nagrinėjimas

Aprašymas

Fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, norinčiu prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus, prašymo priėmimas, pradinis įvertinimas, mokymai, skirti pasirengti vaiko globai (rūpybai) ar vaiko priežiūrai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas  savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju),  šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju įvertinimą.

Tarnybos teritorinis skyrius pradinį įvertinimą atlieka per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos.

Socialinės paramos skyrius gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas persiunčia Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo ir asmens prašymo kopijas globos centrui.

Globos centro Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (toliau – Tarnybos atestuoti asmenys) organizuoja mokymus fiziniam asmeniui pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą programą.

Pasibaigus mokymams, Tarnybos atestuoti asmenys parengia išvadą dėl mokymus pabaigusio fizinio asmens. Išvada, per 3 darbo dienas nuo jos parengimo, pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir Socialinės paramos skyriui.

Globos centras teikia Socialinės paramos skyriui siūlymus dėl fizinio asmens  ar budinčio globotojo, ar šeimynos tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju) ar  budinčiu globotoju.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Parengti globėjai (rūpintojai), būdintis globotojai, šeimynos, galintys (-ios) priimti be tėvų globos (rūpybos) likusius vaikus

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b7bdb3d012a811ea9d279ea27696ab7b

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Jolita Lazdinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: jolita.lazdiniene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint globoti (rūpintis) ar prižiūrėti be tėvų globos likusį vaiką

Inicijavimo forma

Laisvos formos prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (-os), asmens kodas (-ai), gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris (-iai) arba elektroninio pašto adresas (- ai), darbovietė (-ės), išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) ar priežiūros motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a), išduotas ne vėliau negu prieš 12 mėnesių. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais). Išvada, įrodanti, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu yra išklausęs mokymus (taikoma asmenims, norintiems tapti šeimynos steigėjais, dalyviais).

Raktažodžiai

Prašymas, globėjas (rūpintojas), budintis globotojas, šeimyna, vaiko globa (rūpyba), priežiūra

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas priima prašymą, surenka visus reikiamus dokumentus ir per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos, persiunčia juos Teritoriniam skyriui, kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, įvertinimą.
3. Teritorinis skyrius, įvertinęs dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo.
4. Teritorinis skyrius priėmęs:
– neigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, siunčia savivaldybės administracijai;
– teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, siunčia savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, gavusi Teritorinio skyriaus  teigiamą sprendimą per 3 darbo dienas persiunčia jį kartu su asmens prašymo ir kitų dokumentų kopijomis, mokymus vykdysiančiam globos centrui;
5. Tarnybos atestuoti asmenis, gavę nurodytą sprendimą, per 3 darbo dienas praneša fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, mokymų datą ir laiką;
6. Pasibaigus mokymams Tarnybos atestuoti asmenys, per kuo trumpesnį laiką, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, parengia Išvadą dėl mokymus baigusio fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju;
7. Išvada per 3 darbo dienas nuo jos parengimo pateikiama Teritoriniam  skyriui, savivaldybės administracijai;
8. Globos centras, gavęs Tarnybos atestuotų asmenų teigiamą Išvadą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, suveda Išvadoje nurodytus duomenis apie Išvadoje pateiktą asmenį į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) bei perduoda savivaldybės administracijai rekomendaciją dėl asmens parinkimo konkrečiam likusiam be tėvų globos vaikui, jei Išvadoje nurodomas asmuo pasirengęs tapti konkretaus vaiko globėju (rūpintoju);
9. Jei Išvadoje nenurodomas asmens pasirengimas tapti konkretaus vaiko globėju (rūpintoju), globos centras įvertina asmens išreikštą lūkestį dėl vaiko amžiaus, lyties, galimų globoti (rūpinti) vaikų skaičiaus ir teikia siūlymą Teritoriniam skyriui dėl globos (rūpybos) formos keitimo inicijavimo;
10. Apie priimtą Išvadą fizinį asmenį informuoja Globos centro Tarnybos atestuoti asmenis

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

180

Darbo dienos

Komentaras

Comments are closed.

Close Search Window