Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų, patvirtinančių jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1.1. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – prašymas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą (Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.);

1.2. nė vienas jaunos šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai (kaip jie apibrėžti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje) iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius, laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą (8 straipsnio 2 punkto „b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.“

1.3. įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose. Lietuvos Respublikos regionai, kurių teritorijose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos turi teisę į finansinę paskatą, peržiūrimi tik kai pagal šiame punkte nustatytą tvarką apskaičiuota nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė to regiono teritorijoje padidėjo daugiau kaip 20 procentų;

1.4. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

2. Kai būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti teikiamas būstui statyti, teisė į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatoma iki būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suteikimo, tačiau subsidija išmokama tik Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka užbaigus būsto statybą.

3. Kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

4. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatyta, kad valstybė subsidijuoja būstą tose teritorijose, kuriose nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 d. vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

5. Jauna šeima, pageidaujanti gauti būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti, savivaldybės administracijos išduotą pažymą jos galiojimo laikotarpiu pateikia būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti teikiančiam kredito davėjui.

6. Jauna šeima, kuri įgyja teisę į papildomą subsidiją, dėl papildomos subsidijos gavimo kreipiasi į savivaldybės administraciją ir kredito davėją įstatyme nustatyta tvarka.

7. Subsidijos suteikiamos:

7.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

7.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

7.3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

7.4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas (žr. aktualią redakciją);

2. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-448 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, deklaruoja turtą ir užpildo prašymą http://www.spis.lt/ arba tiesiogiai kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją (toliau – savivaldybės administracija), pateikdama Prašymą ir Prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą (toliau – papildomi dokumentai), jeigu jų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis jų negauna iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų.
Tikrinami šie duomenys:
1. apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
2. jaunos šeimos turto deklaracija už kalendorinius metus;
3. dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
4. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;
5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
6. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
7. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
8. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);
9. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;
10. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt     

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos jaunai šeimai išduoda pažymą, galiojančią 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Pažyma, patvirtinanti jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išduodama sistemoje SPIS

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pareiškėjas, kurio šeima įrašyta į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą iki kitų metų sausio 15 d. privalo atnaujinti Prašymą, patikslindamas jame nurodytus duomenis, arba SPIS patvirtinti, kad Prašymo duomenys nepasikeitę.

Comments are closed.

Close Search Window