Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.09

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Parama būstui įsigyti teikiama asmenims (šeimoms), kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1. deklaruoja gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje;

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

13568

16512

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

18944

33536

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

22784

44672

Šešių ar daugiau asmenų šeima

3840 (vienam asmeniui)

10624 (vienam asmeniui)

3. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

3.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

3.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;

3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Teikiamų kreditų suma:

Asmeniui be šeimos – 53 000 Eur;

Dviejų ar daugiau asmenų šeimai – 87 000 Eur;

Nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį – 35 000 Eur.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus ir jeigu jie:

1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos, taip pat šeimos, auginančios tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), neįgalieji arba šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, apmokama 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos;

2) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu yra jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų, ir šeimos, kuriose vienas iš vaikų tėvų yra miręs, apmokama 10 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio būsto kredito likučio) sumos.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (šeima), pageidaujantis gauti pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui adresuotą nustatytos formos rašytinį prašymą (BP-1 forma). Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį;

2. prireikus – kitos savivaldybės administracijos pažyma, patvirtinanti, kad šeimos narys, deklaravęs gyvenamąją vietą kitos savivaldybės teritorijoje, nėra įrašytas į toje savivaldybėje sudaromus sąrašus socialiniam būstui gauti ar būsto sąlygų pagerinimui, toje savivaldybėje socialinio būsto nenuomoja ir nepasinaudojo valstybės parama būstui įsigyti;

3. metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (pajamos ir turtas deklaruojami Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka VMI Švenčionių poskyryje, esančiame Lentupio g. 5, Švenčionyse);

4. prireikus – neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai;

5. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo – kopijos.

6. Kreditavimo sutartis (jei būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją įgyja jau gavęs būsto kreditą).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt     

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo BP-1 forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacinės technologijos nenaudojamos

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23) A4.

Comments are closed.

Close Search Window