Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

1.05

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirminė

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvas priima toliau saugoti rajono likviduotų juridinių asmenų ilgai saugomų (personalo ir kt.) trumpai saugomus (buhalterinius ir kt.) dokumentus.
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems Švenčionių rajone registruotą įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus.
Dėl paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti toliau saugoti. savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs.
Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Jei juridinio asmens veikloje nesusidarė ilgai saugomų ar trumpai saugomų dokumentų, juridinis asmuo archyvui turi pateikti kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad juridinis asmuo nevykdė darbdavio funkcijų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (žr.aktualią redakciją);
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 „Dėl Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr.aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas priimti dokumentus toliau saugoti;
Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
Įgaliojimas (jeigu juridinį asmenį likviduoja įgaliotas asmuo);
Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švenčionių skyriaus pranešimas apie atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais;
VSDFV Švenčionių skyriaus pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą, neturėjimą;
Trumpo saugojimo dokumentų perdavimo atveju – perduodamų saugoti dokumentų sąrašas,
ilgo saugojimo dokumentų perdavimo atveju – perduodamų saugoti dokumentų apyrašas;
Perduodami saugoti dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistė Svetlana Sokolovskaja, tel. (8 387) 66378
el. p. svetlana.sokolovskaja@svencionys.lt
Archyvarė Zita Laurinčiukienė
tel. (8 387) 66378,
el. p. zita.laurinciukiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Jadvyga Samuilevičienė, Bendrojo skyriaus vedėja
tel. (8 387) 66375, el.p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažyma išduodama per 20 d.d.
Dokumentų trumpas saugojimas – 10 metų.
Dokumentų ilgas saugojimas – 50 metų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Informacija apie teikiamas Bendrojo skyriaus administracines paslaugas, prašymų formos pateikiamos interneto svetainėje www.svencionys.lt.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo, reikalingas įgaliojimas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

Comments are closed.

Close Search Window