Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Pareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir išvados dėl globos (rūpybos) neveiksniam (ribotai veiksniam) tam tikroje srityje asmeniui nustatymo teikimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2000-01-18

Aprašymas

Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl psichikos ir elgesio sutrikimo negali ar iš dalies negali suprasti savo veiksmų reikšmės tam tikroje srityje ar jų valdyti ir kuris gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu toje srityje.
Pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje gali pateikti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija ar prokuroras asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gyvenamosios vietos apylinkės teismui (kartu su pareiškimu dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, be kitų dokumentų, pateikiama ir socialinio darbuotojo išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse (laisvos formos prašymas pateikti socialinio darbuotojo išvadą apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse teikiamas Socialinės paramos skyriui)).
Teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, tą pačią dieną nutartimi paveda globos ir rūpybos institucijai (Socialinės paramos skyriui) per 10 dienų pateikti teismui duomenis, būtinus bylai išnagrinėti. Globos ir rūpybos institucija (Socialinės paramos skyrius), surinkusi reikalingus duomenis, raštu pateikia teismui teisės aktų reikalavimus atitinkančią išvadą dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo reikalingumo.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Priimtas teismo sprendimas, kuriuo fizinis asmuo pripažįstamas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, ir teismo nutartis, kuria fiziniam asmeniui nustatoma globa ir paskiriamas globėjas ir (ar) turto administratorius

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (žr. aktualią redakciją);
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-627 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu (žr. aktualią redakciją);
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-52 (žr. aktualią redakciją).

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Rasa Subačiūtė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: rasa.subaciute@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Neįgalumo atveju; Kita; Susirgus

Inicijavimo forma

Laisvos formos rašytinis prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, prašymo pagrindimas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams).
– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atvejų, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
– medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), (pateikiama tik tuo atveju, kai asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas);
– neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis;
– pažymos apie asmens (šeimos nario) pajamas už 3 paskutinius mėnesius (duomenis, kurių Socialinės paramos skyrius negauna pagal duomenų teikimo sutartis: darbo užmokestis, alimentai, dividendai, nedarbo draudimo pašalpa ir kt.);
– prireikus pateikiama globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
– kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Raktažodžiai

Pareiškimas, neveiksnumas tam tikroje srityje, globa, globėjas

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu ar el. paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, gauna reikalingus duomenis ir dokumentus, parengia pareiškimą ir pateikia jį teismui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje ir nutartį nustatyti neveiksniam (ribotai veiksniam) asmeniui globą ir paskirti globėją ir (ar) turto administratorių informuoja teismas.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

60

Darbo dienų

Komentaras

Socialinio darbuotojo išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse parengiama ir pareiškėjui pateikiama per 60 dienų. Pareiškimas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje parengiamas per 20 darbo dienų. Duomenys teismui dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo ir (ar) turto administratoriaus paskyrimo reikalingumo Socialinės paramos skyriaus pateikiami per 10 darbo dienų.
Sprendimą pripažinti fizinį asmenį neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir nutartį nustatyti jam globą (rūpybą) ir paskirti globėją (rūpintoją) priima teismas.

Comments are closed.

Close Search Window