Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.09

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai turi teisę gauti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius:
1. Drenažo plano ištraukos kopiją (mastelis 1:2000) su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;
2. Žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių profilių kopijas;
3. Drenažo ir griovio plano (mastelis 1:2000) su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;
4. Drenažo rinktuvų profilių kopijas;
5. Paaiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių bei kitų statinių) kiekiai, parametrai, tai pažymint sutartiniais ženklais pareiškėjui išduodamo plano kopijoje. Jeigu yra būtinybė, plano kopijoje papildomai nurodomi drenažo rinktuvų skersmenys (jeigu išduodamo plano ištraukoje to nematyti), vandens nuleistuvų charakteristikos ir kiti duomenys bei pridedama Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo III skyriaus „Žemės savininkų ar kitų naudotojų teisės ir pareigos, susijusios su melioracijos statinių statyba, naudojimu ir apsauga“ ištraukos kopija, taip pat institucijų, išduodančių reikalingus dokumentus ir reikalavimus darbams nusausintoje žemėje atlikti, sąrašas ir adresai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 3D-228 „Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės“ (žr. aktualią redakciją).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 3D-186 „Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas dėl melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimo.
2. Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Žemės sklypo plano kopija;
4. Įgaliojimas, jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyr. specialistė, Rasa Čibirienė tel. (8 387) 66366, rasa.cibiriene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybė, remdamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos parengia ir pateikia pareiškėjui atsakymą

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Gyventojų ir ūkio subjektų prašymai ir skundai melioracijos klausimais, jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.4.7

Comments are closed.

Close Search Window