Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.16

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nustatymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Žala atlyginama subjektams, kurių pasėliai, ūkiniai gyvūnai ar miškas nukentėjo nuo medžiojamųjų gyvūnų.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr.486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Laisvos formos prašymas dėl žalos atlyginimo.
2. Jei sužalotas ūkinis gyvūnas – gydymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir veterinarijos gydytojo dokumentą.
3. Jei medžiojamųjų gyvūnų žala padaryta hidrotechnikos įrenginiams – pateikti realiai patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus Vyr. specialistas
Jonas Rimošaitis tel. (8 387) 663798
jonas.rimosaitis@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 7 dienas nuo asmens, kurio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ar miškui padaryta žala, prašymo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma laisva. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Komisija pagal pareiškėjų prašymus vyksta į vietą apžiūrėti medžiojamų gyvūnų padarytos žąlos, surašomas Žemės ūkio pasėliams ar miškui padarytos žalos įvertinimo aktas ir apskaičiuojama žala.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

20.2.9 Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymo komisijos aktai ir jų registras.

Comments are closed.

Close Search Window