Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.27

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais  išdavimas, patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą, patikslinimą.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra neterminuotos.

Licencija patikslinama, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:
1. pranešimą, kuriame nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir elektroninio pašto adresas;
1.2. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);
1.3. mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
1.4. mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma ir (ar) susijusiais gaminiais iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
1.5. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės);
1.6. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu;
1.7. kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus;
1.8. numatomos vykdyti veiklos pradžios data, jei ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais vėlesnę dieną negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos;

1.9. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti jo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kurioje nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir elektroninio pašto adresas;
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
1.5. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus.

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikiami kartu su pranešimu apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ar su prašymu patikslinti licenciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, išdavęs licenciją per Licencijų informacinę sistemą, atlieka Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių 10.1.1 ir 10.1.4–10.1.5 papunkčiuose nurodytus patikrinimo veiksmus ir kreipiasi į:

1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, prašydamas pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įregistruotas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, prašydamas pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą;

3. Informatikos ir ryšių departamentą, prašydamas pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo ir (ar) įsiteisėjusių nutarimų dėl baudos skyrimo už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132, 158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

4. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamas pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodanti institucija, gavusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licenciją ir įrašo duomenis į Licencijų informacinę sistemą;
2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo per Licencijų informacinę sistemą pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
1. už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą – 190 EUR;
2. už licencijų patikslinimą – 112 EUR (valstybės rinkliava už išduotų licencijų patikslinimą neimama, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės).
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 52486.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais forma – 1 priedas
Pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais forma – 2 priedas
Prašymo patikslinti licenciją forma – 3 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Licencijos gavimui reikalingų dokumentų pateikimas el. būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Verslo vartai www.verslovartai.lt ir www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Veiklos dokumentų registrą (4.23) A4.

Comments are closed.

Close Search Window