Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.12

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiant teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje ir jų kopijų išdavimą, pratęsimą, keitimą, dublikatų išdavimą.

Keleiviams  vežti naudojamai kelių transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija.

Kelių transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Licencijos kopija, išduota vienai kelių transporto priemonei, negali būti naudojama kitai kelių transporto priemonei.

Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Licencijos kopijos išduodamos iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

Įmonės, turinčioms nustatyta tvarka išduotas kelių transporto veiklos licencijas 2011 m. gruodžio 4 d., leidžiama verstis veikla iki licencijoje nurodytos datos, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodžio 3 d., jeigu įmonė atitinka reikalavimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnis.

2. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo”, 3.67.1 papunktis (žr. aktualią redakciją).

3. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 ,,Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

4. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo.

3. Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją, jeigu pažymėjimas išduotas kitoje ES šalyje.

4. Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo (fizinio asmens) finansinę būklę – Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;

5. Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;

6. Teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo (toliau – buveinė).

7. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Vežėjai, pageidaujantys gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, per atstumą elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Nustatytos formos prašymą.

2. Kelių transporto priemonės nuomos sutartį, jeigu kelių transporto priemonė nuomojama , neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba patvirtintą jos kopiją.

3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad už licencijos kopijos išdavimą sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava (mokėjimo pavedimas arba kvitas pateikiamas priėmus sprendimą išduoti licencijos kopiją).

Vežėjai, pageidaujantys pakeisti licenciją arba licencijos kopiją (pavyzdžiui, pasikeitus fizinio asmens vardui, pavardei, gyvenamajai vietai arba juridinio asmens pavadinimui, teisinei formai, buveinei ir kita), tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. dokumentą, patvirtinantį duomenų pakeitimo esmę arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Vežėjai, pageidaujantys gauti licencijos arba licencijos kopijos dublikatą (dublikatas išduodamas praradus licencijos arba licencijos kopijos originalą), tiesiogiai rajono savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos mokesčių  ir turto  skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos (licencijos kopijos) išduodamos (pratęsiamas jų galiojimas) arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jas išduoti (pratęsti jų galiojimo laiką) per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybėje.

Licencijos (licencijų kopijos) pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, patvirtinančių pakeitimo esmę, gavimo savivaldybėje.

Licencijos (licencijos kopijos) dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo savivaldybėje.

Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 3 darbo dienų terminas.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje:

– išdavimą – 68,0 Eur;

– pratęsimą – 68,0 Eur;

– pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur;

– dublikato išdavimą – 7,2 Eur;

– kopijos išdavimą – 35,0 Eur;

– kopijos pratęsimą – 35,0 Eur;

– kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims – 10 Eur;

– kopijos dublikato išdavimą – 7,2 Eur.

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB “Swedbank”, įmokos kodas 52786.

Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Licencijų (licencijų kopijų) gavimui reikalingų dokumentų pateikimas elektroninėmis priemonėmis per www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window