Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.05

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą Švenčionių rajone.
Prašymą fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių arba atsiuntęs prašymą paštu, el. paštu: ekologas@svencionys.lt arba per pasiuntinį.
Fizinis ar juridinis asmuo gali gauti leidimą kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius tiesiogiai atvykęs į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, taip pat leidimas gali būti siunčiamas paštu, el. paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Švenčionių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-146 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Nustatytos formos prašymą nurodant fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, adresą, telefono numerį;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo.
4. Žemės sklypo planą.
5. Nekilnojamojo turto registro pažymėjimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Švenčionių rajono savivaldybės parkų, skverų, gatvių ir kitų teritorijų želdinių inventorizavimo apskaitos duomenų sukūrimo bazės duomenys.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Karklelienė, tel. (8 387) 66366
ingrida.kundrotaite@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų nuo fizinio ar juridinio asmens prašymo pateikimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Asmenys už leistus iškirsti saugotinus želdinius moka mokestį (medžio atkuriamąją vertę) į sąskaitą LT054010043200331865 AB DnB bankas, banko kodas 40100
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Įm. kodas: 188766722
Vilniaus g. 19, Švenčionys.
Mokesčio kaina paskaičiuojama atsižvelgiant į kertamo želdinio rūšį, kamieno skersmenį 130 cm aukštyje bei teritoriją kurioje želdinys augo (mieste, kaime).
Saugotini medžiai ir krūmai turint leidimą neatlyginamai gali būti kertami šiais atvejais, kai:
– nudžiuvę, išskyrus uosinius (drėvėtus);
– vėjo sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužyti, apdegę gaisro metu;
– išpuvę;
– pasvirę didesniu negu 45 laipsnių kampu ir pasvirimas kasmet didėja;
– pažeisti stiebo ir šaknų puviniu;
– apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų;
– pažeistos medžių gyvybinės funkcijos;
– vykdomi kraštovaizdžio formavimo ar kiti želdinių kokybę gerinantys kirtimai;
– auga kapinėse ir gadina paminklus, antkapius, kapinių tvorą;
-auga ant piliakalnių, pilkapių;
– auga parkuose, skveruose ir kitose urbanizuotose teritorijose, kaip nepageidaujamos rūšys;
– auga arti pastatų, tamsina langus, gadina pamatus, kelia grėsmę pastatui;
– auga apsaugos zonose, kuriose pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, neturi augti;
– auga teritorijoje, kuri numatoma naudoti valstybiniams geležinkeliams, magistraliniams vamzdynams, aukštos įtampos elektros linijoms, valstybinės reikšmės keliams, gatvėms tiesti;
– numatyta kirsti, atlikus želdynų ir želdinių inventorizaciją;
– yra nustatyta tvarka parengti saugomų teritorijų planavimo dokumentai, kuriuose nurodyti kertami ar kitaip pertvarkomi medžiai ir krūmai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window