Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.13

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vežėjui sudariusiam su savivaldybe visuomenės aptarnavimo sutartį išduodamas leidimas (-ai) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (žr. aktualią redakciją);
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą tiesiogiai, rajono savivaldybės administracijos direktoriui, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. vežėjo patvirtintą Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopiją;
3. kelių transporto priemonės techninės apžiūros kortelę arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
4. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.
Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
– už leidimo vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą –18 Eur;
už papildomo leidimo egzemplioriaus vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą – 6 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53086.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išduoti leidimą vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais forma – priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window