Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 1991-01-16

Aprašymas

Kompensacijos už vieną būstą teikiamos:
1.1. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų);
1.2. Nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
1.3. Nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).
2. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme. Nepriklausomybės gynėjai laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.
Kompensuojama 50 procentų išlaidų už: būsto šildymą; karštą vandenį; geriamąjį vandenį ir nuotekas; dujas; kietąjį ir skystąjį kurą; elektros energiją; laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį; žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį; bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais.
Jeigu viename būste gyvena kompensacijų už būstą gavėjai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys teisės į šio įstatymo nustatytas kompensacijas už būstą, tačiau už išlaidas jie atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų  už būstą gavėjams, apskaičiuojamos lygiomis dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.
Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Pervestos kompensacijos į komunalines paslaugas teikiančių įmonių sąskaitas, išmokėtos kompensacijos arba neigiamas atsakymas

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos 1991 m. sausio 16 d. įstatymas Nr. I-954 „Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms“
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1060/mMPXNxkBEn

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Vardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Kita

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje.
4. Nepriklausomybės gynėjo ar nukentėjusio asmens pažymėjimas
5. Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros išduota pažyma, patvirtinanti žuvimo ar sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę, faktą.
6. Gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašai, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje.
7. Vyresnių nei 18 m. vaikų pažymos iš mokymo įstaigų, jeigu šių duomenų nėra Mokinių ar Studentų registruose.
8. Asmens, pripažinto nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija) išduota pažyma, jeigu šių duomenų nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje, ir Neįgaliojo (invalido)  pažymėjimas.
9. Dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas (sąskaitos faktūros, mokėjimo kvitai, mokėjimo nurodymai, pažymos ir kt.), jeigu šių dokumentų nepateikia komunalines paslaugas teikiančios įstaigos
10. Piniginės paramos skyriaus specialistai turi teisę pareikalauti, kad kompensacijų už būstą gavėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius, dokumentus.
11. Banko sąskaitos rekvizitai.
Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.
Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

Išorinis paslaugos adresas

Raktažodžiai

Kompensacijos, kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, kompensacijos žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

 

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

20

Darbo dienos

Comments are closed.

Close Search Window