Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

7.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininko ūkio registro

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dalies palūkanų sumokėtų ūkio subjektui už investicinius kreditus kompensavimas, 30 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. Jaunesniems nei 40 metų ūkininkams kompensuojama 40 proc. Tinkamos finansuoti išlaidos yra nekilnojamo turto statybai, žemės ūkio technikos įsigijimui, kompiuterinės programinės įrangos įsigijimui bei bendrosioms išlaidoms finansuoti.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-977 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1.Paraiška (1 priedas).
2. Kredito sutarties originalas ir kopija.
3. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš paraiškos teikimą, finansininkės atskaitomybės ataskaitų originalai ir kopija (balansas ir pelno nuostolių ataskaita).
4. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą.
Kasmet iki spalio 15 dienos kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas kredito palūkanas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Žemės ūkio skyriaus vyresn. specialistė
Danutė Dalgedienė
danute.dalgediene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Žemės ūkio skyriaus vedėjas

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.
Pildymo pavyzdys – 2 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

danute.dalgediene@svencionys.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paraiška ir 6 p. nurodyti dokumentai pateikiami prieš patiriant investicijų, kurioms teikiamas kreditas išlaidas. Tuo atveju, kai išlaidos yra padarytos iki paraiškos pateikimo savivaldybei dienos, dalis palūkanų nekompensuojama.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paraiškos dėl sumokėtų palūkanų, sumokėtų kredito įstaigai už investicinį kreditą be žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos ir jų nagrinėjimo dokumentai. Bylos indeksas 20.2.16

Comments are closed.

Close Search Window