Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.
Administruojamų namų butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti sprendimą pakeisti esamą administratorių.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniai;
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(žr. aktualią redakciją);
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-94 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo)“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Likus šešiems mėnesiams iki administravimo pabaigos ne mažiau 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą dėl administratoriaus paskyrimo klausimo iš naujo. Bet kuriuo kitu atveju ne mažiau 1/4 savininkų pateikia prašymą administratoriaus skyrimo/keitimo. Prašyme turi būti nurodytos prašymą teikiančių ne mažiau 1/5 (1/4) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefonas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinės paslaugos trukmė ne daugiau kaip 3 mėnesiai nuo prašymo rajono savivaldybės administracijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window