Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

22.01

2.

Administracinės paslaugos versija

Pirma versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos teikiama informacija apie pasirengimą mobilizacijai, mobilizacijos ir demobilizacijos eigą, priimančiosios šalies paramos teikimą savivaldybės teritorijoje ir duomenys, reikalingi valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms ir pavestoms užduotims vykdyti rengiantis mobilizacijai, vykdant mobilizaciją ir demobilizaciją, taip pat rengiantis teikti priimančiosios šalies paramą ir ją teikiant. Konsultacijų šiais klausimais teikimas suinteresuotoms valstybės, savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar ūkio subjektams ir fiziniams asmenims

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinių paslaugų teikimą

1. Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios Šalies paramos įstatymas ; 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ; 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ; 4. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas; 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms” (žr. aktualią redakciją); 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją); 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Civilinio mobilizacijos personalo rezervo sudarymo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją); 8. Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2011-11-16 įsakymas Nr. V-37 „Dėl Mobilizacinio mokymo organizavimo, planavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją); 9. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2015-02-12 įsakymas Nr. V-15 „Dėl Savivaldybės mobilizacijos plano rengimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją); 10. Mobilizacijos departamento prie Krašto apsaugos ministerijos 2012-01-23 įsakymas Nr. V-7 „Dėl į civilinį mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų priimančiosios šalies paramos mokymo planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas (kreipimasis, paklausimas)

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija ir duomenys iš valstybės registrų tvarkymo įstaigų, informacinių sistemų tvarkytojų, internetinių svetainių savivaldos institucijų, savivaldos įstaigų ir įmonių

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Vidutė Dūdėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; tel. 8 387 66372; mob. Nr. 868753013; el. p. adminpatarejas@svencionys.lt; vidute.dudeniene@svencionys.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Andrius Šarėjus, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius; tel. Nr. 8 387 66388; mob. Nr.861630815; el.p. direktorius@svencionys.lt; andrius.sarejus@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Informacija, duomenys ir reikalinga konsultacija teikiama per Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose, krašto apsaugos ministro ir Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM direktoriaus įsakymuose nustatytą terminą, Jei terminas nenustatytas – per 10 darbo dienų nuo prašymo (kreipimosi, paklausimo) iš juridinių asmenų gavimo savivaldybės administracijoje dienos ir per 20 darbo dienų nuo prašymo (kreipimosi, paklausimo) iš fizinių asmenų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pateikiamas laisva forma, pasirašomas, nurodomas vardas, pavardė, adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, išdėstoma prašymo esmė ir apibūdinama prašoma informacija, duomenys ar pateikiamas klausimas, kuriuo konsultuojamasi. Jei prašymą teikia juridinis asmuo, prašymas turi būti įregistruotas ir pasirašytas juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Teikiant administracinę paslaugą gali būti naudojamas elektroninis paštas ar kitos duomenų perdavimo informacinės sistemos

14.

Administracinės paslaugos  ypatumai

Administracinė paslauga galutinė. Prašymai, teikiami elektroniniu būdu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Bylos indeksas 3.26, registre 4.26

Comments are closed.

Close Search Window