Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į sąrašą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

5120

7168

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

10240

14336

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

2944 (vienam asmeniui)

7168 (vienam asmeniui)

3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

2. Asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5 metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo dienos, jeigu savivaldybės taryba nenustato trumpesnio termino.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (šeima), pageidaujantis būti įrašytas į sąrašą, turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui prašymą (BP-3 forma). Prašymai gali būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą atstovą tiesiogiai savivaldybės administracijai, paštu ar elektroniniu būdu.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:
1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (šeimos atveju – visų šeimos narių);

2. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie šeimos sudėtį;

3.asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;

4. dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumewntai ar kiti dokumentai;

5. įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

6. atstovavimą patvirtinantis dokumentas;

7. neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo turi neįgalimą) arba gydymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo (šeimos narys), serga sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma (jeigu tokia liga serga);
8. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, kopijos;

9. mokymo įstaigos pažyma apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

10. kiti dokumentai, įrodantys asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo įrašyti į sąrašą forma – BP-3 formos prašymasBP-6 forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Pasikeitus pareiškėjo gyvenamajai vietai, telefono numeriui, būtina apie tai informuoti savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingą darbuotoją, kadangi savivaldybės tarnautojas, neturėdamas kontaktų, negalės pareiškėjui pranešti apie siūlymą išsinuomoti socialinį būstą.

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

[Atgal]

Comments are closed.

Close Search Window