VIENKARTINĖS FINANSINĖS PARAMOS GYDYMOSI TIKSLAMS SKYRIMAS

Vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-251 „Dėl vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Vienkartinė finansinė parama skiriama tik nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje arba įtraukti į Švenčionių rajono savivaldybės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Vienkartinė finansinė parama asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims skiriama gydymosi išlaidoms, t.y. vaistų ir kitų medicinos priemonių įsigijimui, gydymo ir medicininės reabilitacijos paslaugoms, transporto išlaidoms vykimui į gydymo įstaigas iš dalies kompensuoti:
– kai vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 3 VRP dydžio (Valstybės remiamos pajamos- toliau-VRP), o turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžio;
– kai bendrai gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 2 VRP dydžiai, o turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžio kiekvienam šeimos nariui arba gyvenančiam, bendro ūkio siejamam, nesusituokusiam asmeniui;
– asmeniui, kurio susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą, kai bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 4 VRP dydžio, o turimo turto vertė neviršija 200 VRP dydžių tenkančių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui ar vienam gyvenančiam asmeniui.

Vienkartinė finansinė parama asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus asmenis, kurių susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą. Šiems asmenims vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama pagal poreikį, bet ne daugiau kaip keturis kartus per kalendorinius metus.

Vienkartinei finansinei paramai gauti pateikiami šie dokumentai:
– laisvos formos prašymas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
– dokumentas (ligos istorijos išrašas, epikrizė, medicininė pažyma ir kt.) iš gydymo įstaigos, kuris išduota ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki kreipimosi;
– pažyma iš mokymosi įstaigos, kai yra vyresnių nei 18 metų besimokančių ar studijuojančių nuolatines studijas, vaikų;
– pažyma (os) apie asmens (šeimos nario) trijų paskutinių mėnesių iki prašymo pateikimo dienos gaunamas pajamas (išskyrus pažymą apie gaunamas socialines išmokas);
– tuo atveju, kai pareiškėjas kreipiasi dėl kompensacinės technikos ir protezavimo išlaidų kompensavimo, dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas gydymo bei medicininės reabilitacijos tikslams (sąskaitą-faktūrą ar kasos orderius, ar kasos čekius, patvirtintus įmonės spaudu);
– rašytinį sutikimą dėl informacijos rinkimo iš kitų institucijų, susijusią su vienkartinės finansinės paramos skyrimu;
– kitus reikiami dokumentai, priklausomai nuo aplinkybių.

Vienkartinė finansinė parama gali būti skiriama:
– iki 1 VRP – kai pareiškėjo susirgimas neįtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą;
– iki 3 VRP – kai pareiškėjo susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą.
Prašymą dėl vienkartinės finansinės paramos gavimo vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantis asmuo gali pateikti seniūnijai pagal gyvenamąją vietą arba rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius), adresu: Vilniaus g. 19, Švenčionys (134 kab.), tel. pasiteirauti: (8 387) 66 383.

APRŪPINIMAS TECHNINĖMIS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 Asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis vadovaujantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-65.

Asmenys, pageidaujantys gauti techninės pagalbos priemones gali kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą arba į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą, adresu: Stoties g. 16, Švenčionys, tel. pasiteirauti: (8 387) 51 660 ir pateikti:

– nustatytos formos prašymą;
– išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a);
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– neįgaliojo pažymėjimą;
– kitus dokumentus pagal pareikalavimą (specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma ir pan.).

Asmuo dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo gali tiesiogiai kreiptis į Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

INFORMACIJA APIE BŪSTO PRITAIKYMĄ ŽMONĖMS SU NEGALIA ŠVENČIONIŲ RAJONE

BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS FINANSAVIMO TVARKA

Rajono savivaldybėje 2013-2015 m. būsto pritaikymas neįgaliesiems buvo organizuojamas vadovaujantis Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-137 ,,Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-460 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

 Reikalavimai asmenims, kuriems gali būti pritaikomas būstas

– specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
– bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 – kitų nei nurodyta aukščiau, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Suaugusiam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. 

Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

Reikalavimai pritaikomam būstui 

Būsto teisinio statuso reikalavimai:
– būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymais nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
– būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
– būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
– dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);
– naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;   
– būstas įregistruotas Nekilnojamo turto registre; 
– būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
– būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui, arba savivaldybei (socialinis būstas).

Prašymų pritaikyti būstą neįgaliesiems pateikimas ir nagrinėjimas      

Asmuo, turintys judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, arba jam teisėtai atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios  vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas), gali pateikti laisvos formos prašymą pritaikyti būstą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu Vilniaus g.19, Švenčionių m., arba internetu per Būsto pritaikymo neįgaliesiems apskaitos sistemą, kurios adresas yra www.unriis.lt.

Prašyme turi būti nurodyta:
– asmens vardas, pavardė, asmens kodas;
– deklaruota ir gyvenamoji vieta, telefono numeris;
– poreikis ir pageidavimai būsto pritaikymui;
– išvardinti pridedami prie prašymo dokumentai;
– sutikimas naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu.

Pareiškėjas prašymą pateikia rajono savivaldybės administracijai pagal gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

– neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustaytmo  tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo ar darbingumo lygį;
-asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
– išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
– būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą (kai  prašoma pritaikyti  būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendraturčių bendro naudojimo patalpas) bei patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą);
– laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus kai prašoma pritaikyti socialinį būstą);
– kita pareiškėjui svarbi informacija.

Jei nustatoma, kad pareiškėjas nepateikė visų reikalingų dokumentų arba dokumentuose pateikta informacija yra nepakankama, pakartotinai raštu kreipiamasi į pareiškėją, nurodant, kokius trūkstamus dokumentus ar informaciją ir iki kada pareiškėjas privalo pateikti Skyriui. Jei pareiškėjas pakartotinai prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia iki nurodyto termino, pareiškėjui raštu pranešama, kad prašymas atmetamas.

Prašymus dėl būsto neįgaliesiems pritaikymo savivaldybės administracijos sudaryta komisija nagrinėja, komisijos pirmininko nustatytą dieną ir laiku, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d.

Pareiškėjas apie komisijos sprendimą dėl prašymo pritaikyti būstą tenkinimo informuojamas per 5 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo.

Būsto pritaikymo eilės sudarymas 

Teisės aktais nustatyta tvarka Skyriaus atsakingas specialistas sudaro dvi būsto pritaikymo neįgaliesiems eiles, pareiškėjus suskirstydamas pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus: 

pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų; 
antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išsidėstymo eilę:  
– neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
– besimokantiems asmenims;
– dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.
 
Jei keli pareiškėjai patenka į tą pačią prioritetinę grupę, šie pareiškėjai surašomi grupėje iš eilės pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.  Jeigu būste gyvena daugiau asmenų, kuriems nustatytas būsto pritaikymo poreikis, eiliškumas nustatomas pagal asmenį, kuriam taikoma daugiausia prioritetų.

Susipažinti su visais būsto pritaikymą neįgaliesiems reglamentuojančiais teisės aktais galite Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje www.ndt.lt.

INFORMACIJA APIE PRITAKYTUS BŪSTUS NEĮGALIESIEMS

Būsto pritaikymo programos vykdymo rodikliai:

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS SAVIVALDYBĖJE

2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas

Rajono savivaldybės administracijos skelbtam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2019 metams finansavimo atrankos konkursui paraiškas pateikė šios neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

  • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija;
  • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras;
  • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” Švenčionių skyrius.

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-937 ,,Dėl 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymo patvirtinimo“, 2019 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirta iš viso 44201 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 36727 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 7474 Eur. Lėšos paskirstytos projektams finansuoti sekančiai:

  • Švenčionių rajono neįgaliųjų draugijai – 12118 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 9627 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2491 Eur;
  • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrui – 15431 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 12940 Eur ir iš savivaldybės biudžeto – 2491 Eur.;
  • Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai “Viltis” Švenčionių skyriui – 16652 Eur, iš jų, iš valstybės biudžeto – 14160 Eur ir savivaldybės biudžeto – 2492 Eur.

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS SKIRTOS LĖŠOS

ASMENINĖS PAGALBOS POREIKIO NUSTATYMO IR ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKA

         Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. T-555 „Dėl Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajjono savivaldybėje tvarkos  aprašo patvirtinimo”

        Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmeninės pagalbos poreikio neįgaliesiems, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, (toliau – asmuo) nustatymo ir vertinimo kriterijus, asmeninės pagalbos teikimo, teikimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo, mokėjimo už asmeninę pagalbą, asmeninės pagalbos teikimo finansavimo ir kontrolės tvarką.

ASMENYS, TURINTYS TEISĘ GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ

        Teisę gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 

        Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie: mokosi pagal formaliojo švietimo programas; dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis; gyvena vieni. 

 DOKUMENTAI, REIKALINGI ASMENINEI PAGALBAI GAUTI, IR JŲ PATEIKIMAS

 Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ar į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikia:

– nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);

– dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi Aprašo 7 punkte nurodyti asmenys);

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data), ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Nurodytus dokumentus ir (ar) kitą informaciją asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas gali pateikti asmeniškai, atvykęs į Socialinės paramos skyrių, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu.

Jei dėl objektyvių priežasčių asmuo negali pateikti prašymo Socialinės paramos skyriui ar seniūnijai pagal savo faktinę gyvenamąją vietą tiesiogiai (sunkiai vaikšto, sunkiai orientuojasi nepažįstamoje aplinkoje, nesinaudoja el. komunikacijos priemonėmis, gydosi sveikatos priežiūros įstaigoje, yra aklas ar labai blogai mato), prašymas gali būti užpildomas asmens namuose. Tokiu atveju prašymą užpildyti ir dokumentus surinkti padeda asmens gyvenamosios vietos seniūnijos specialistas, kuris surinktus dokumentus perduoda Socialinės paramos skyriui.

 ASMENS MOKĖJIMO UŽ ASMENINĘ PAGALBĄ TVARKA

 Asmeninės pagalbos poreikis nustatomas individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną, penkias darbo dienas per savaitę.

Asmeninės pagalbos vienos valandos įkainis asmeniui 6,51 Eur.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis kiekvienam asmeniui nustatomas individualiai, įvertinus jo finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą ir (ar) asmeniui (šeimai) teikiamas socialines paslaugas. Socialinių paslaugų rūšys nustatytos Socialinių paslaugų įstatyme, o jų turinys pagal rūšis ir socialinių paslaugų įstaigų tipus apibrėžtas Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20 procentų asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 procentų asmens pajamų, nustatytų ir apskaičiuojamų vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymo 30 str.

Asmeniui, kurio pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai. 

[pradžią]

Comments are closed.

Close Search Window