Nemokama pirminė teisinė pagalba
Antrinė teisinė pagalba

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Švenčionių rajono savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia:
Eglė Bainauskaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė,
darbo kabinetas Nr. 127, darbo telefonas: (8 387) 66 372.

darbo laikas:
Antradienis 7.45–12.00
Ketvirtadienis 12.45–16.45

Pastaba: maloniai prašome gyventojų, išskyrus Švenčionių miesto, dėl patogumo iš anksto telefonu derinti laiką dėl priėmimo pirminės teisinės pagalbos klausimais.

Pirminę teisinę pagalbą Švenčionių rajono savivaldybėje turi teisę gauti gyventojai:
1. deklaravę savo gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, ar:
2. įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybėje.

Pareiškėjas turi pateikti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens pasą, tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
2. asmens gyvenamąją vietą įrodantį dokumentą (atitinkamas įrašas pase arba Švenčionių migracijos tarnybos išduota pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą). Švenčionių rajono seniūnijos išduotą pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Kreiptis dėl pirminės teisinės pagalbos galima:
raštu, paduodant rašytinį prašymą suteikti pirminę teisinę pagalbą (rašytiniai prašymai paduodami paštu arba tiesiogiai atvykus į instituciją);
žodžiu, tiesiogiai asmeniškai kreipiantis į valstybės tarnautoją atsakingą už pirminės teisinės pagalbos teikimą (pareiškėjas turi pasirašyti pirminės teisinės pagalbos apskaitos žurnale).

Pirminės teisinės pagalbos turinys:
1. teisinė informacija – tai informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą;
2. teisinės konsultacijos – patarimai teisės klausimais;
3. dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus teismams skirtus, kai rengiami ieškinio ir kiti pareiškimai, skundai, prašymai ir kiti procesiniai dokumentai, rengimas;
4. patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka;
5. veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimas;
6. paaiškėjus, kad reikės antrinės teisinės pagalbos (procesinių dokumentų teismui parengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą (antstolių veikla), atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme ir kitais įstatymo numatytais atvejais), pagalba surašant prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
(pildomas nustatytos formos prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą)

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2. pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė pagalba arba yra akivaizdu, kad jis advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
3. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus (kai tėvai (įtėviai) atstovauja savo vaikus (įvaikius) iki jų pilnametystės ar emancipacijos, globėjai (rūpintojai) atstovauja globotinius (rūpintinius)).

Pirminė teisinė pagalba finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę teisinę pagalbą asmenys gauna tik tuomet, jei jų turtas ir metinės pajamos neviršija Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.Taip pat įstatyme yra nurodyti asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas:
1) asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas;
2) nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
3) asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
4) asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose;
5) asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
6) asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą;
7) asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
8) skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;
9) nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą;
10) nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais (emancipuotais);
11) asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;
12) asmenys bylose dėl gimimo registravimo;
13) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Antrinei teisinei pagalba gauti reikia pateikti šiuos dokumetus:
1. Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą: Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba ES valstybės narės piliečio pasą arba šių asmenų asmens tapatybės kortelę arba kitos valstybės piliečio pasą ir leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje.

Pastaba: Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Odminių g. 3 Vilnius, tel. 8 700 00 211, faks. 8 700 35 004, organizuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą. Antrinę teisinę pagalbą teikia advokatai.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius. Taip pat daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje www.teisinepagalba.lt.

Elektroniniai lankstinukai apie VGTPT teikiamas paslaugas

Valstybės garantuojama teisinė pagalba
Valstybės garantuojama teisinė pagalba nukentėjusiajam nuo padaryto nusikaltimo
Teikiamos administracinės paslaugos
Valstybės garantuojama teisinė pagalba nepilnamečiams

viršų]

Comments are closed.

Close Search Window