Žemės ūkis

Reikia registruotis Žemės ūkio ir kaimo verslo centro registre – užsiregistravus žemės ūkio valdą Pareiškėjui suteikiamas žemės ūkio valdos numeris (jis būtinas teikiant paraiškas).

Ūkininko ūkio registre – užsiregistravus suteikiamas ūkio kodas ir išduodamas ūkininko ūkio pažymėjimas.

Reikia turėti nuosavos arba nuomojamos žemės sklypą, registruotą Nekilnojamojo turto kadastre ir registre savo vardu.

Registruojantis į Ūkininko ūkio registrą reikalaujamas žemės ūkio srities išsilavinimas.

Užsiregistruoti galima seniūnijose ir (ar) Žemės ūkio skyriuje, Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. (8 387) 66379.

Mokestis nustatytas tik registruojantis į ūkininko ūkio registrą (12 eurų).

2021 metais pasėlių deklaravimo pradžia yra balandžio 12 diena.

Paraiškos teikiamos savivaldybės, kurioje registruotas pareiškėjo valdos centras, seniūnijose ir (ar) Žemės ūkio skyriuje arba užsisakius elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt.

(Į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių atvykstama tik iš anksto suderintu su darbuotoju laiku)

Pareiškėjas – žemės ūkio veiklos subjektas arba jo atstovas, taisyklių nustatyta tvarka teikiantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pareiškėjo, kaip valdos valdytojo, žemės ūkio valda turi būti įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo centro registre.

Specialistui reikia pateikti pasą arba asmens tapatybės kortelę; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kai paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo ir (arba) kai paraišką teikia juridinis asmuo; laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su pagrindiniais paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis, kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus), deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) dokumentus ir kitus dokumentus, jei to reikalauja teisės aktai

Kompensuojamos išlaidos papildomam bičių maitinimui (5,70 euro) vienai šeimai. Pateikti reikia cukraus pirkimo kvitus ar sąskaitas faktūras ir užpildyti pateikiamų dokumentų aprašą.

Paraiškos paramai cukrui pirkti priimamos kasmet nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 15 d. Žemės ūkio skyriuje, Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. (8 387) 66379

Jeigu gavus valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaraciją duomenys yra pasikeitę arba kyla kitų klausimų, kreiptis į Žemės ūkio skyrių tel. (8 387) 66379. el. p.: zemes.ukis@svencionys.lt

Žemės ūkio technikos techninė apžiūra atliekama pagal patvirtintą grafiką. Atskirais atvejais žemės ūkio technikos techninė apžiūra atliekama suderinus su specialistu, tel.: (8 387) 66379, 8 687 73875, el. p.:

traktoriai@svencionys.lt,

arvydas.nalivaika@svencionys.lt.

Mokama, kai žemės ūkio veiklai naudojami ne keliais judantys mechanizmai registruojami pirmą kartą Lietuvoje ar keičiantis valdytojui Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registre. Mokestis sumokamas iki transporto priemonės registracijos Registre. Nesumokėjus mokesčio transporto priemonė neregistruojama Registre ir Registro duomenys nekeičiami. Mokestį moka transporto priemonės valdytojas. Mokesčio tarifas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 priedu „Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų tarifai“.

Kreiptis į Žemės ūkio skyrių, tel.: (8 387) 66379, 8 687 73875, el. p.: traktoriai@svencionys.lt,

arvydas.nalivaika@svencionys.lt.

Comments are closed.

Close Search Window