Skiepijimas nuo Covid-19

Skiepijimas nuo COVID-19 vykdomas Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centre, adresu Strūnaičio g. 3, Švenčionys

Gyventojai skiepijami nuo COVID-19 vadovaujantis prioritetų tvarka, nustatyta sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“. Ministro įsakymą rasite čia.

Gyventojai galės rinktis vakciną, kuria nori vakcinuotis. Kviečiami vakcinuotis gyventojai bus informuojami, kokia vakcina siūloma skiepytis. Jei asmuo atsisakys vakcinos – su juo bus susisiekiama vėliau, kai vakcinavimo centre atsiras galimybė vakcinuotis kito gamintojo vakcina.

Išmoka vaikui

Taip, toliau bus mokama išmoka vaikui. Išmoka vaikui („vaiko pinigai“) mokami iki vaikui sukaks 18 metų (arba  iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką). Jei pilnametis asmuo mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinėse mokyklose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo kartu su profesiniu mokymo programa) išmoka vaikui mokama iki asmuo baigs bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

Dėl išmokos vaikui tolesnio skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiko tėvų ar pats pilnametis asmuo. Prašymą gauti išmoką vaikui galima pateikti seniūnijose dirbantiems Socialinės paramos skyriaus specialistams, seniūnijų specialistams  arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt

Išmoką vaikui ( vaiko pinigai) mokami nuo einamojo mėnesio 12 iki 25 dienos.

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensavimas

Dėl kompensacijų skyrimo asmenys turi kreiptis į seniūnijose dirbančius Socialinės paramos skyriaus specialistus ar seniūnijos specialistus, jeigu šie asmenys savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Švenčionių rajone ar būstą nuomojantys Švenčionių rajone. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt.

Dokumentai (pažymos) kompensacijoms gauti:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (nereikia, kai prašymas-paraiška teikiama elektroniniu būdu);
  • prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
  • pažyma apie 3 praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, pajamas (atskirais atvejais, pvz., praradus pajamų šaltinį arba atsiradus naujam, pasikeitus šeimos sudėčiai ir pan., – mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą, pajamas), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Priklausomai nuo aplinkybių, gali būti teikiami ir kiti dokumentai (pažymos), reikalingi paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Tikslinė kompensacija

Tikslines kompensacijas skiria ir moka savivaldybės, kurioje gyvena asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, administracija.

Mūsų rajono gyventojai dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo gali kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba į Seniūnijas pagal faktinę gyvenamąją vietą. Taip pat prašymą galima pateikti paštu arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt

Dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo reikia pateikti:

1. prašymą tikslinei kompensacijai gauti;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentą;

4. vaiko gimimo liudijimą;

5. neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;

6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

Parama mirties atveju

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – paskutinę buvusią gyvenamąją vietą, arba pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Švenčionių rajone dėl laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo turi kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g. 19, Švenčionys) arba į Socialinės paramos skyriaus specialistus dirbančius Švenčionėlių ir Pabradės seniūnijų patalpose. Taip pat prašymą galima pateikti paštu arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt

Kreipiantis dėl paramos mirties atveju turi būti pateikti:

1. Asmens, turinčio teisę gauti paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Prašymas paramai mirties atveju gauti; 

3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;

4. Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – ir dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, bei dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas, jeigu informacija negali būti gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Vienkartinė išmoka įsikurti

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.

Vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio (3000 Eur) išmoka įsikurti. Vienkartinė išmoka įsikurti pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 BSI (80 Eur) dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Vienkartinė pašalpa gydymosi išlaidoms kompensuoti

Dėl vienkartinės pašalpos gydymosi išlaidoms kompensuoti  vienas gyvenantis asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys, kreipiasi į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar Savivaldybės administracijos seniūnijas pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Kreipdamasis dėl vienkartinės pašalpos gydymosi išlaidoms kompensavimo asmuo užpildo patvirtintos formos prašymą, nurodydamas pašalpos reikalingumo motyvus ir pateikia šiuos dokumentus:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

– dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigų apie sveikatos būklę, gydymą, atliktas operacijas (išrašus iš medicininių dokumentų, epikrizes, medicininę pažymą ir kt.), kurie išduoti ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi;

– pažymas apie paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi pajamas;

– dokumentus, patvirtinančius turėtas išlaidas gydymo bei medicininės reabilitacijos tikslams, kai kreipiamasi dėl kompensacinės technikos ar protezavimo išlaidų kompensavimo (sąskaita-faktūra ar (ir) kasos orderis).

Vienkartinė pašalpa gydymosi išlaidoms kompensuoti gali būti skiriama šiais atvejais:

– ligos, nenurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, vaistų ir kitų medicinos priemonių įsigijimui, transporto išlaidoms vykimui į gydymo įstaigas ir iš dalies kompensuoti, kai vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 3,5 VRP dydžio, bendrai gyvenančio asmens pajamos neviršija 2,5 VRP dydžio;

 –      sunkios ligos, nurodytos Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame  sunkių ligų sąraše, sunkių pakenkimų sveikatai, po traumos, po medicininės operacijos, pateikus gydymo įstaigos pažymą  apie gydymą ar atliktą operaciją ne vėliau kaip prieš 6 mėn. iki kreipimosi dienos, kai bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 VRP dydžio;

– akinių ir kitų nekompensuojamųjų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms  iš dalies kompensuoti, jei vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam  šeimos nariui neviršija 3 VRP dydžių.

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus asmenis, kurių susirgimai įtraukti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą sunkių ligų sąrašą, kuriems vienkartinė pašalpa gali būti skiriama pagal poreikį, bet ne daugiau kaip keturis kartus per kalendorinius metus.

Parama maisto produktais ir higienos prekėmis

Dėl paramos maistu bei higienos prekėmis 2021 metams asmuo gali kreiptis į seniūnijoje dirbančius specialistus, kur deklaravęs gyvenamąją vietą, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) 1,5 dydžio per mėnesį (šiai dienai tai sudaro 192 eurus). Jei kreipimosi dieną asmens pajamos neviršins šio dydžio, asmuo turės teisę į paramą maisto produktais. Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, asmenys, pageidaujantys gauti paramą maistu pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) vykdomą projektą, turi pateikti pažymas apie bendrai gyvenančių asmenų (vieno gyvenančio asmens) paskutinių trijų mėnesių iki kreipimosi (arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginus su praėjusiais 3 mėnesiais, keitėsi pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis) pajamas.

Rajono gyventojams parama maisto produktais gali būti skiriama ir kitais atvejais, kai vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui yra didesnės nei 1,5 VRP (192,00 Eur) dydžio, bet neviršija 2,2 VRP (281,60 Eur) dydžių per mėnesį, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens materialinę padėtį (yra vienišas ir neįgalus, sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas, šeima ar vienas gyvenantis asmuo patiria dideles išlaidas ligos ar nelaimės atveju, šeima augina 3 ir daugiau vaikų, šeima augina neįgalų vaiką, vaiką (vaikus) augina vienas iš tėvų, globojami šeimose vaikai ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka).

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

– specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

– bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

– kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašymas gali būti pateikiamas (atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis).

Kartu su prašymu yra teikiami šie dokumentai:

– neįgaliojo pažymėjimo kopija;

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

– mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);

– išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

– kita pareiškėjui svarbi informacija.

būstas turi būti asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;

būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;

dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);

būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

būstas įregistruotas nekilnojamojo turto registre;

naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą).

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

– specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

– bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;

– kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu

Turi teisę tik svarbioms priežastims (pvz. gydymo, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje).

Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, pageidaujantys, kad jų atstovaujamam vaikui būtų nustatyta laikinoji priežiūra, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (atvykę į savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis) privalo pateikti:

– prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos;

– išrašą  iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

– tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);

– asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

– dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.);

– jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą (globėjai (rūpintojai)), – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Vaiko laikinoji priežiūra nustatoma ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui.

Vaiko laikinoji priežiūra Globos centre (budinčio globotojo šeimoje)

Asmuo norintis tapti budinčiu globotoju Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia prašymą (atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis)

Budinčiu globotoju gali būti asmenys nuo 21 iki 65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Asmuo, pageidaujantis būti budinčiu globotoju, privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį.

Asmuo, pageidaujantis būti budinčiu globotoju, neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus.

Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju.

Jei norinčio būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6.

Budintiems globotojams yra mokamas atlygis, iš kurio mokamos mokestinės prievolės:

– už vieno vaiko priežiūra 1,5 minimalios mėnesinės algos (toliau MMA) (963,00 Eur -2021m.) dydžio per mėn.;

– už kūdikio arba vieno vaiko su negalia priežiūrą 1,75 MMA (1123,50 Eur – 2021m.) dydžio per mėn.;

– už kiekvieno kito vaiko priežiūra – 0,25 MMA (160,50 Eur – 2021 m.) dydžio per mėn.;

– už kiekvieno kito kūdikio ar vaiko su negalia priežiūra – 0,5 MMA (321,00 Eur – 2021 m.) dydžio per mėn.;

– tais atvejais, kai šeimoje nėra apgyvendintas nei vienas vaikas – 1 MMA ( 642 Eur -2021 m.) dydžio per mėn.

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka budintiems globotojams yra mokami pagalbos pinigai:

– vieną vaiką – 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) (120 Eur- 2021 m.) dydžio per mėn.;

– už du vaikus – 5 BSI (200 Eur) dydžio per mėn.;

– už tris vaikus – 8 BSI (320 Eur) dydžio per mėn.;

– už ketvirtą vaiką iki 3 metų – papildomai 1 BSI (40 Eur) dydžio per mėn.

Kiekvienam vaikui skiriama Vienkartinė 4 BSI (160 Eur) dydžio išmoka vaiko apgyvendinimui vietai įkurti.

Socialinės paslaugos

Kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo reikia į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., tel. 8 387 31 318, el. p. centras@svencioniurspc.lt  ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.

Asmuo norintis gauti socialines paslaugas turi pateikti:

– prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti

(Prašymo-paraiškos forma socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų  patvirtinimo”);

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);

– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atvejų, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

– medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), kuriame turi būti pateikta išvada apie globos namų tipą, kuriuose asmuo gali gyventi, sveikatos būklę (pateikiama tik tuo atveju, kai asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas);

– neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis;

– pažymos apie kiekvieno asmens (šeimos nario) pajamas už 3 paskutinius mėnesius (duomenis, kurių Socialinės paramos skyrius negauna pagal duomenų teikimo sutartis (darbo užmokestis, alimentai, dividendai, nedarbo draudimo pašalpa ir kt.);

– prireikus pateikiama globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

– kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d. – ir į turtą.

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, įskaitant atvejus, kai asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už 3 pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Taip, jei globos įstaigoje nėra laisvų vietų, tokiu atveju asmuo yra įrašomas į eilę ilgalaikei socialinei globai.

Tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybiniuose (specialiuosiuose) globos namuose, į eilę socialinės globos paslaugoms gauti  įrašo (ir tas eiles tvarko) Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informaciją apie eiles savivaldybės pavaldumo socialinės globos namuose skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje adresu www.svencionys.lt

valstybiniuose suaugusiųjų socialinės globos namuose galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

Comments are closed.

Close Search Window