ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.25

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būstas pritaikomas asmeniui, kuriam nustatytas:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Asmens prašymo ir reikalingų dokumentų dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia priėmimas.
Būsto pritaikymo poreikio nustatymas asmens, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo, gyvenamojoje vietoje, Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akto surašymas (Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 1 priedas), būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams projektavimo darbų atlikimas, preliminarus lėšų poreikio pritaikymo darbams atlikti paskaičiavimas.
Pareiškėjo prašymo ir dokumentų pateikimas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijai.
Asmens informavimas raštu apie priimtą komisijos sprendimą.
Būsto pritaikymo darbų organizavimas, pagal komisijos sudarytą pritaikomų būstų sąrašą (organizuojami ir vykdomi būsto pritaikymo darbų viešieji pirkimai, sudaromos sutartys ir kt.).
Atliekamų būsto neįgaliesiems pritaikymo darbų kontrolės vykdymas ir pritaikytų būstų apžiūra.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo ar jo atstovas (tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau vadinama – pareiškėjas), pateikia:

– prašymą dėl būsto pritaikymo (laisva forma). Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu;

– neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);

– išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam paskirtos dializės procedūros;

– būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas;

– kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresas A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt//;

Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas – iš valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius, http://www.registrucentras.lt/;

Išrašas iš SODROS apie neįgaliojo darbo santykių būklę bei kitą darbinę veiklą – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, adresas Konstitucijos per. 12, LT-09308 Vilnius, http://www.sodra.lt/;

Kita informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama” – iš UAB ,,Nevda”, adresas Savanorių pr. 178, 03154 Vilnius, http://www.nevda.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irina Poklikajeva,
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 387 66 383,
el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Egle Jakštaitė-Rouda
tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priima, teikia rekomendacijas dėl būsto pritaikymo finansavimo ir sudaro einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

Comments are closed.

Close Search Window