Nr.

Projekto pavadinimas Projekto kodas

Bendra projekto vertė

Aprašymas

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

1.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas kompiuterinio raštingumo srityje
VP1-4.1-VRM-04-R-01-002

29.009,38

Tikslas – didinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje dirbančiųjų administracinius gebėjimus, tobulinant jų kvalifikaciją kompiuterinio raštingumo srityje.

2.

Anglų kalbos mokymai Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojams VP1-4.1-VRM-04-R-01-004

36.407,24

Tikslas–didinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį. Projekto metu organizuoti anglų kalbos mokymai darbuotojams, po jų labiausiai pažengusiems mokymai tęsis užsienyje.

3.

Kompleksinis kvalifikacijos kėlimas Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje   VP1-4.1-VRM-04-R-02-002

79.759,84

Tikslas – tobulinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją, žinių bei bendrųjų gebėjimų lygį.

3.

Kompleksinis kvalifikacijos kėlimas Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje   VP1-4.1-VRM-04-R-02-002

79.759,84

Tikslas – tobulinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikaciją, žinių bei bendrųjų gebėjimų lygį.

Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai

4.

Švenčionių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano atnaujinimas ir strateginio veiklos plano parengimas    VP1-4.2-VRM-02-R-01-004

42.563,85

Tikslas – tobulinti Švenčionių rajono savivaldybės ilgalaikės ir trumpalaikės plėtros strateginį planavimą.

5.

Švenčionių rajono plėtros tobulinimas
 VP1-4.2-VRM-02-R-02-016

21.059,25

Tikslas-Švenčionių rajono plėtros skatinimas.  Projekto veikla- Švenčionių rajono savivaldybės strateginių planų atnaujinimas, kuri apims Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2016 m. starteginio veiklos plano atnaujinimą ir Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginio plėtros plano atnaujinimą, kad geriau įvertinti plėtrą ilguoju laikotarpiu bus rengiamos Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros ir Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) Švenčionių rajone galimybių studijos.

Teritorijų planavimas

6.

Pabradės miesto sporto, poilsio ir kultūros komplekso renovacijos ir išplėtimo detalusis planas
 VP1-4.2.-VRM-04-R-01-014

9.531,97

Tikslas – užtikrinti teritorijų darnų vystymąsi parengiant Pabradės miesto sporto, poilsio ir kultūros komplekso renovacijos ir išplėtimo detalųjį planą. Parengtas detalusis planas.

7.

Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialusis planas   
VP1-4.2.-VRM-04-R-01-015

25.677,30

Tikslas – užtikrinti Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros darnų vystymąsi. Parengtas Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialusis planas.

8.

Pabradės miesto teritorijos bendrasis planas
VP1-4.2.-VRM-04-R-01-024

43.609,84

Tikslas – užtikrinti Pabradės miesto teritorijos naudojimo ir tvarkymo reguliavimą, parengiant pagrindinius teritorijos planavimo dokumentus. Parengtas Pabradės miesto teritorijos bendrasis planas.

9.

Plyno lauko infrastruktūros Švenčionių ir Švenčionėlių m. detalieji planai
VP1-4.2.-VRM-04-R-01-025

24.566,43

Tikslas – užtikrinti teritorijų darnų vystymąsi parengiant plyno lauko infrastruktūros Švenčionių ir Švenčionėlių m. detaliuosius planus. Parengti detalieji planai.

10.

Žemės sklypų suformavimo detalieji planai daugiabučių gyv. namų kvartalų Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės m. statybai
 VP1-4.2.-VRM-04-R-01-026

9.065,27

Tikslas – užtikrinti teritorijų darnų vystymąsi parengiant žemės sklypų suformavimo detaliuosius planus daugiabučių gyv. namų kvartalų Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės m. statybai. Parengti detalieji planai.

11.

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas
VP1-4.2-VRM-04-R-01-027

21.604,99

Tikslas – užtikrinti teritorijų darnų vystymąsi parengiant Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiojo plano dokumentus. Parengas specialusis planas.

12.

Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas
VP1-4.2.-VRM-04-R-02-001

12.339,95

Tikslas – užtikrinti teritorijų darnų vystymąsi parengiant Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano dokumentus. Parengti specialusis planas.

13.

Žemės sklypų suformavimo detaliųjų planų rengimas Švenčionių rajono savivaldybėje
VP1-4.2-VRM-04-R-02-005

57.119,31

Tikslas – detalizuoti miestų bendrųjų planų sprendinius, suformuoti žemės sklypus statinių statybai, nustatyti planuojamų teritorijų naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, numatyti teritorijas vietiniams želdynams. Parengti: 1). Švenčionių miesto urbanizuojamų teritorijų funkcinių zonų detalusis planas. 2) Žemės sklypų tarp Įkalnės ir Arnionių gatvių Pabradės mieste suformavimo detalusis planas.  3) Konservacinės paskirties žemės sklypo suformavimo tarp Sodo g. ir Molėtų g. Kaltanėnų mstl. Švenčionių r. sav. detalusis planas.

14.

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių ribų specialusis planas
 VP1-4.2-VRM-04-R-02-021

27.952,92

Tikslas–užtikrinti teritorijų darnų vystymąsi, parengiant Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo plano dokumentus. Projektu siekiama formuoti gyvenamųjų vietovių teritorijų sistemą nustatant, pakeičiant arba patikslinant administracinių teritorijų bei gyvenamųjų vietovių ribas, plotus, pavadinimus.

15.

Žemės sklypo suformavimo rekreaciniam naudojimui prie Bėlio ežero Švenčionių rajone detalusis planas  
VP1-4.2.-VRM-04-R-02-026

10.170,17

Tikslas – žemės sklypo suformavimo rekreaciniam naudojimui prie Bėlio ežero Švenčionių rajone, detaliojo plano parengimas. Parengtas detalusis planas.

16.

Adutiškio ir Kaltanėnų miestelių bendrųjų planų rengimas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-039

12.604,58

Tikslas – užtikrinti Adutiškio ir Kaltanėnų miestelių teritorijų naudojimo ir tvarkymo reguliavimą. Projekto uždavinys – parengti Adutiškio ir Kaltanėnų miestelių bendruosius planus, kuriuose bus nustatyta teritorijų vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijų naudojimo bei apsaugos prioritetai.

17.

Turizmo ir rekreacinės teritorijos
prie Lazdinių ežero specialiojo plano ir Pramonės kvartalo Pabradės mieste detaliojo plano parengimas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-040

11.020,27

Tikslas – užtikrinti Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinės teritorijos prie Lazdinių ežero infrastruktūros darnų vystymąsi ir Pabradės miesto racionalų teritorijos panaudojimą bei vieningą tvarkymo reglamentą:  rėžimą, veiklos apribojimą.

19.

Gyvenamosios teritorijos kvartalo Pabradės mieste detalusis planas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-043

9.799,75

Tikslas – parengti Pabradės miesto gyvenamosios teritorijos kvartalo detalųjį planą, kuriame bus nustatyta teritorijos žemės sklypo naudojimo būdas, leistinas pastatų aukštis, leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, statinių statybos zona, statybos riba ar linija, komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų ir pastatų šildymo sistemų prijungimo sąlygos,susisiekimo sistemos organizavimas.

20.

Kvartalų  Švenčionėlių mieste detalieji planai
VP1-4.2-VRM-04-R-02-045

12.604,58

Parengtas kitos paskirties žemės sklypo suformavimo Švenčionėlių mieste (tarp Slėnio ir Liepų g.) detalųsis planas, kuriame nustatyta teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos prioritetai. Teritorijos detaliojo planavimo dokumentas reikalingas nustatant žemės sklypų ribas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygas).

21.

Žemės sklypų suformavimo (aplinkkelio statybai) Švenčionių mieste detalusis planas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-046

9.419,14

Tikslas – užtikrinti darnų Švenčionių miesto vystymąsi, racionalų planuojamos teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, parengiant sklypo, reikalingo aplinkkelio statybai Švenčionių mieste specialųjį planą.

22.

Žemės sklypų suformavimo (aplinkkelio statybai) Švenčionėlių mieste detalusis planas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-047

6.928,62

Tikslas – užtikrinti teritorijos darnų vystymąsi suformuojant žemės sklypus Švenčionėlių miesto aplinkkelio statybos infrastruktūros sukūrimui.

23.

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas ir daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos Pabradės mieste detalusis planas
VP1-4.2-VRM-04-R-02-049

12.183,49

Tikslas – užtikrinti sistemingą teritorijų darnų vystymąsi, bei racionalų rajono teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, įrengiant naujas bei išvystant turistinių-pažintinių dviračių trasų tinklą.

24.

Teritorijų prie esamų daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir laisvos valstybinės žemės Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų detalieji planai
VP1-4.2-VRM-04-R-02-050

20.821,49

Tikslas – parengti teritorijų prie daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir laisvos valstybinės žemės detaliuosius planus, kuriuose bus nustatyta teritorijų vystymo erdvinė koncepcija, naudojimo bei apsaugos prioritetai,bus užtikrintas racionalus teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas.

Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas

25.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-061

507.376,88

Projektas skirtas programinių sprendimų įsigijimui, kurie leis pagerinti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklą ir užtikrins veiklos kokybę. Uždaviniai: 1) įdiegti apskaitos ir valdymo sistemą; 2) sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą; 3) sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos sistemą.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai

Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas

26.

Administracinių pastatų, esančių Stoties g. 16 ir Lauko g. 6 a, Švenčionių mieste rekonstravimas, pritaikant jų patalpas socialiniam būstui VP3-1.1-VRM-04-R-01-001

436.555,58

Įgyvendinant projektą bus rekonstruoti du administraciniai pastatai, esantys Stoties g. 16 ir Lauko g. 6A, Švenčionyse, kuriuose bus įrengta 10 socialinių būstų.

27.

Socialinių būstų, esančių daugiabučiuose namuose Liepų g. 16-1, Liepų g.18-4 ir Liepų g. 18-7 Švenčionėlių mieste, modernizavimo išlaidų kompensavimas
VP3-1.1-VRM-04-R-02-001

24.142,33

Tikslas – kompensuoti socialinių būstų, esančių atnaujintuose daugiabučiuose namuose Liepų g. 16 ir Liepų g. 18, modernizavimo išlaidas. Šiuose namuose yra Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys 3 socialiniai būstai (Liepų g. 16-1, Liepų g.18-4 ir Liepų g. 18-7).

28.

Socialinių būstų, esančių daugiabučiuose namuose Vilniaus g. 14A-2 ir A. Rymo g. 15-1 Švenčionių mieste, modernizavimo išlaidų kompensavimas
VP3-1.1-VRM-04-R-02-002

17.795,68

Tikslas – kompensuoti socialinių būstų, esančių modernizuojamuose namuose, modernizavimo išlaidas Šiuo metu pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-02-002 yra atnaujinama (modernizuojama) 10 daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Švenčionių mieste tarp mažosios ir A. Rymo g., Vilniaus g. 14A ir A.Rymo g. 15, kuriuose Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys 2 socialiniai būstai (Vilniaus g. 14A-2 ir A.Rymo g. 15-1).

29.

Socialinių būstų, esančių daugiabučiuose namuose Vilniaus g. 108-1 ir Kranto g. 4-15, Pabradės mieste, modernizavimo išlaidų kompensavimas
VP3-1.1-VRM-04-R-02-003

13.985,02

Projekto įgyvendinimo metu kompensuojamos socialinių būstų, esančių modernizuojamuose namuose, esančiuose Kranto g. 4, Vilniaus g. 108, Pabradėje, modernizavimo išlaidos, patirtos įgyvendinant projektą Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-02-003 „Keturių daugiabučių, esančių Arnionių g. 62, Gamyklos g. 13, Vilniaus g. 108, Kranto g. 4 Pabradės mieste, atnaujinimas (modernizavimas)“.

Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą

30.

Aštuonių daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Liepų ir Bažnyčios g., Švenčionėlių mieste, renovacija VP3-1.1-VRM-03-R-01-001

521.477,70

Modernizuoti 8 Švenčionėlių mieste esantys daugiabučiai, kuriuose gyvena 124 gyventojai: Liepų g. 14, 16, 18 ir 20 ir Bažnyčios g. 40, 42, 44, 47.

31.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Švenčionių m. tarp Mažosios ir A. Rymo g. atnaujinimas (modernizavimas) VP3-1.1-VRM-03-R-02-002

1.141.703,03

Tikslas – Atnaujinti daugiabučius gyvenamuosius namus, pirmiausiai didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. Projekto metu numatoma atnaujinti (modernizuoti) 10 daugiabučių gyv. namų.

32.

Penkių daugiabučių namų, esančių Arnionių g. 62, Gamyklos g. 13, Vilniaus g. 108, Kranto g. 4,  Architektų g. 4 Pabradės mieste, atnaujinimas (modernizavimas)
VP3-1.1-VRM-03-R-02-003

911.368,88

Modernizuojant 4 daugiabučius namus Kranto g. 4, Vilniaus g. 108, Arnionių g. 62, Gamyklos g. 13 Pabradės mieste, bus investuojama į tas veiklas, kurios labiausiai daro įtaką energijos vartojimo mažinimui.

Probleminių teritorijų plėtra

33.

 

Daugiabučių namų kvartalo  Švenčionėlių mieste, esančio tarp Liepų ir Bažnyčios g. teritorijos kompleksinis tvarkymas
VP3-1.1-VRM-02-R-01-001

998.625,17

Tikslas – gerinti Švenčionių rajono miestų gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas verslo plėtrai. Veiklos: teritorijos rekonstrukcijos techninio projekto parengimas; Liepų g. atkarpos apšvietimo tinklų rekonstrukcijos techninio projekto parengimas; gatvių ruožų rekonstrukcija įrengiant asfalto dangą; šaligatvių įrengimas; apšvietimo tinklų rekonstrukcija; automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas.

34.

Liepų gatvės Švenčionėlių mieste ir aplinkinės teritorijos kompleksinis rekonstravimas VP3-1.1-VRM-02-R-01-002

546.686,17

Tikslas – modernizuoti dalį Švenčionėlių miesto vietinės reikšmės gatvės, kartu sutvarkant jos aplinką, atliekant kompleksiškai sutvarkyti Liepų gatvės ruožą nuo hipodromo iki kapinių.

35.

Kompleksiškai tvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Švenčionių mieste, tarp Mažosios ir Rymo gatvių, teritoriją
VP3-1.1-VRM-02-R-02-004

963.186,16

Tikslas – gerinti švenčionių miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę. Projektui iškeltas uždavinys – Kompleksiškai rekonstruoti ir sutvarkyti daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo, esančio Švenčionių mieste, tarp mažosios ir A. Rymo gatvių, teritoriją.

36.

Aušros gatvės Švenčionėlių mieste rekonstravimas
VP3-1.1-VRM-02-R-02-006

197.501,09

Tikslas – gerinti švenčionių miesto gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę.Projekto metu bus atlikti vietinės reikšmės gatvės atkarpos Švenčionėlių mieste Aušros gatvės rekonstrukcijos darbai, įrengti mažos architektūros elementai, rekonstruotos dvi automobilių stovėjimo aikštelės.

Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose

37.

Viešosios turizmo infrastruktūros įrengimas Kaltanėnų miestelyje
VP3-1.3-ŪM-05-R-01-018

354.110,34

Tikslas – viešojo turizmo informacijos plėtra Švenčionių rajone, sukuriant palankias sąlygas aktyviam poilsiui ir turizmui.Uždavinys kompleksiškai sutvarkyti Kaltanėnų miestelio teritoriją, padidinti šio miestelio ir pačio rajono patrauklumą gyventojams, investuotojams, sudarant sąlygas geresniam ne tik Kaltanėnų miestelio, bet ir viso rajono estetiniam vaizdui.

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

39.

Sarių ežero paplūdimio infrastruktūros plėtra
VP3-1.2-VRM-01-R-01-017

377.095,13

Tikslas – gerinti gyvenimo aplinką ir kokybę Švenčionių rajono Sarių kaime bei skatinti vietos gyventojų užimtumą. Įrengti lauko tinklinio aikšteles, teniso kortų ir krepšinio aikštynus, stovėjimo aikšteles, apšvietimą, išasfaltuoti keliai ir kt.tai prisidės ne tik prie Sarių kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, bet didins ir miestelio patrauklumą, pritrauks daugiau lankytojų, skatins paslaugų plėtrą, darbo vietų kūrimąsi, didins vietos gyventojų pajamas.

Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra

Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas

40.

Daugiafunkcinio ugdymo centro steigimas Kaltanėnų miestelyje VP3-2.2-ŠMM-04-R-01-014

441.536,87

Tikslas – kurti, diegti ir plėtoti modernią švietimo ir socialinių paslaugų, skirtų įvairaus amžiaus gyventojų grupėms ir jų poreikiams, infrastruktūrą Kaltanėnų miestelyje.Projektu numatoma įkurti universalų daugiafunkcį centrą, atnaujinant Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro mokyklos pastatą.

Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas

41.

Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas (III etapas) VP3-2.2-ŠMM-06-R-01-031

247.570,82

Atliktas Švenčionių lopšelio – darželio ,,Liepaitė”, ,,Gandriukas”, Švenčionėlių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis” ir Pabradės lopšelio – darželio ,,Varpelis” patalpų remontas, nupirkta kompiuterinė technika ir baldai).

Aplinka ir darnus vystymasis

Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu

42.

Švenčionių rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacijos I etapas
VP3-3.4-ŪM-04-R-01-022

573.597,95

Tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, didinti energijos vartojimo efektyvumą, pegerinant ugdymo kokybę šiuose lopšeliuose-darželiuos: “Vyturėlis” (Švenčionėlių m.), “Varpelis” (Pabradės m.), “Gandriukas” ir “Liepaitė” (Švenčionių m.). Atlikti pastatų lopšeliuose-darželiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbai

43.

Švenčionėlių miesto kultūros centro renovacija
VP3-3.4-ŪM-04-R-01-026

99.201,40

Tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, didinti energijos vartojimo efektyvumą, pegerinant teikiamų paslaugų kokybę Švenčionėlių miesto kultūros centre.Atlikti pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai

44.

Švenčionių rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų renovacijos II etapas
VP3-3.4-ŪM-04-R-01-047

192.078,78

Tikslas – mažinti Švenčionių lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ ir Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ suvartojamos energijos sąnaudas gerinant pastatų išorinių atitvarų energetines charakteristikas. Apšiltinti pastatų išorės sienos pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas. Atlikti pastatų lopšeliuose-darželiuos atnaujinimo (modernizavimo) darbai).

45.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Švenčionių r. Adutiškio vidurinėje mokykloje VP3-3.4-ŪM-04-R-01-048

126.660,97

Tikslas – sumažinti Švenčionių r. Adutiškio miestelio vidurinėje mokykloje suvartojamos energijos sąnaudas gerinant pastato išorinių atitvarų energetines charakteristikas.

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

46.

Švenčionių vidurinės mokyklos rekonstravimas
VP3-3.4-ŪM-03-V-01-014

273.033,40

Tikslas – mažinti Švenčionių vidurinės mokyklos pastato suvartojamos energijos sąnaudas, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Projekto uždaviniai: sumažinti šilumos energijos nuostolius, pagerinti šilumos tiekimą pastato viduje, sukurti higienos, priešgaisrinės ir darbų saugos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką (langų ir durų keitimas, stogo perdangos, išorinių sienų ir pirmo aukšto grindų šiltinimas, stogo dangos keitimas, šildymo sistemos renovacija).

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

47.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone
VP3-3.1-AM-01-V-02-045

4.470.077,29

Tikslas – užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Švenčionių r.. Veiklos1.Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Švenčionių m. ir Cirkliškio k., Švenčionių r. (I ir II etapai). 2.Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, nuotekų siurblinių statyba Pabradės m., Švenčionių r. (I etapas); 3.Pabradės m. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Ekonomikos augimo veiksmų programa

Esminė ekonominė infrastruktūra

Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

48.

Strūnaičio gatvės Švenčionių mieste rekonstrukcijos techninio projekto parengimas
VP2-4.4-SM-02-R-03-011

16.508,34

Tikslas – plėtoti transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Projektu siekiama parengti techninę dokumentaciją.

49.

Švenčionių rajono Švenčionėlių miesto Vilniaus gatvės, Pabradės miesto Upės gatvės ir Švenčionių miesto Pakalnės gatvės rekonstrukcija
VP2-4.4-SM-02-R-03-012

1.407.934,93

Tikslas – plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą. Rekonstruotos trys Švenčionių miesto vietinės reikšmės gatvės.

50.

Švenčionių miesto A.Rymo gatvės ir Partizanų gatvės rekonstrukcijos techninės dokumentacijos parengimas VP2-4.4-SM-02-R-03-020

8.315,02

Tikslas – parengti techninę dokumentaciją, kuri sudarys sąlygas plėtoti Švenčionių miesto gatvių infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo transporto tinklą, užtikrinti eismo dalyvių saugumą.

51.

Švenčionių miesto A. Rymo gatvės ir Partizanų gatvės rekonstrukcija
VP2-4.4-SM-02-R-03-030

271.289,03

Rekontruotos dvi Švenčionių miesto vietinės reikšmės gatves: A. Rymo gatvė ir Partizanų gatvės atkarpa nuo Stoties g. iki Strūnaičio g. Bendras rekosntruotų gatvių ilgis apie 0,437 km.

52.

Švenčionių miesto Vilniaus gatvės dalies šaligatvių ir Strūnaičio gatvės rekonstrukcija
VP2-4.4-SM-02-R-03-033

1.110.837,40

Tikslas – plėtoti vietinės reikšmės transporto infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti iškeltas uždavinys – rekonstruoti dvi Švenčionių miesto vietinės reikšmės gatves. Įgyvendinus projektą, bus pilnai rekonstruota Švenčionių miesto Strūnaičio g., joje nutiesiant lietaus nuotekų tinklus, įrengiant pagrindus, asfaltbetonio dangą, šaligatvius, gatvės apšvietimą, šviesoforus.

53.

Švenčionių miesto Partizanų gatvės dalies ir Mažosios gatvės dalies rekonstravimas
VP2-4.4-SM-02-R-03-036

530.757,07

Tikslas – gerinti ir plėsti transporto infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti – rekontruojamos dvi Švenčionių miesto vietinės reikšmės gatvės: Partizanų gatvės atkarpa nuo Strūnaičio g. iki Lentupio g. ir Mažiosios gatvės atkarpa nuo Strūnaičio g. iki Ramiosios g. Gatvėse numatoma pakeisti susidėvėjusią asfalto dangą, rekonstruoti senus, o taip pat įrengti naujus šaligatvius, modernizuoti gatvių apšvietimo sistemas, įrengti lietaus nuotekų tinklus.

Informacinė visuomenė visiems

Informacinė visuomenė visiems

54.

Elektroninės demokratijos priemonių plėtra Švenčionių rajono savivaldybėje
VP2-3.1-IVPK-05-R-01-008

111.779,42

Tikslas – padidinti savivaldybės veiklos skaidrumą ir atskaitomybę, diegiant elektroninius sprendimus.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa

,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra” įgyvendinama planavimo būdu

55.

Adutiškio buvusio lopšelio – darželio pertvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams
3KA-KV-11-1-006022-PR001

290.746,46

Tikslas – sukurti jaukią terpę laisvalaikio praleidimui, gerinti vaikų ir jaunimo užimtumą, pagalbą adutiškiečiams ne tik linksmais, bet ir liūdnais gyvenimo atvejais. Pastato ir vidaus patalpų kapitalinis remontas;Aplinkos prie pastato sutvarkymas (kiemo ir įvažiavimo dangos remontas, šaligatvių plytelių remontas, pavėsinės remontas); Prekių įsigijimas: seifas, baldai, buitinė technika, garso aparatūra, lietvamzdžiai, užuolaidos ir staltiesės, karnizai, žaliuzės ir rolėtai, treniruokliai.

56.

Adutiškio miestelio
gyvenamosios aplinkos
kokybės gerinimas
3KA-KV-11-1-006368-PR001

124.996,97

Tikslas – gyvenvietės ribose esančių vietinės reikšmės viešųjų gatvių ir kelių sutvarkymas ir atnaujinimas, aplinkos prie Adutiškio vidurinės mokyklos sutvarkymas, šviestuvų keitimas, naujos apšvietimo linijos Ąžuolo gatvėje įrengimas.

57.

Svirkų kaimo
gyvenamosios aplinkos
kokybės gerinimas
3KA-KV-12-1-013000-PR001

40.191,43

Tikslas – pagerinti kaimų gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Siekiant šio tikslo suformuluotas uždavinys – suprojektuoti ir pastatyti 6,0 m3/h našumo automatines vandens gerinimo stotis Vidutinės, Stanislavavo ir Zadvarninkų kaimuose.

58.

Švenčionių rajono savivaldybės kaimo gyvenviečių vandentvarkos tobulinimas
3KA-KV-12-1-011454-PR002

302.508,10

Tikslas – pagerinti kaimų gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę. Siekiant šio tikslo suformuluotas uždavinys – suprojektuoti ir pastatyti 6,0 m3/h našumo automatines vandens gerinimo stotis Vidutinės, Stanislavavo ir Zadvarninkų kaimuose.

59.

Senos Pašaminės kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas
3KA-KV-13-2-008652-PR002

84.768,86

Tikslas – gerinti Senos Pašaminės kaimo gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas pagerinti bendruomenės infrastruktūrą t.y. sutvarkyti Senos Pašaminės kaimo vietinės reikšmės Švento gatvės dalies (apie 2710 m2) atnaujinimas.

60.

Kaltanėnų miestelio viešosios erdvės sutvarkymas
3KA-KV-11-1-008133-PR001

192.831,90

Tikslas  – sutvarkyti Žeimenos upės dešinįjį krantą, paverčiant erdvę funkcionalia bendruomenės ir turistų reikmėms pritaikyta poilsio zona.

61.

Tradicinių amatų centro Reškutėnuose kūrimas ir arba plėtra
3KA-KV-12-1-012693-PR001

293.778,91

Tikslas – atlikti dalies pastato ir vidaus patalpų kapitalinį remontą, įrengti audimo ir juostų vijimo, verpimo, milo vėlimo bei medžio dirbtuves, klasę edukaciniams užsiėmimams, renginių bei ekspozicijų salę, amatininkų gaminių krautuvėlę, tautinio paveldo literatūros bibliotekėlę.

,Kaimo atnaujinimas ir plėtra” (Leader metodu)

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa

Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra

62.

Konaževskių šeimos koplyčios – mauzoliejaus tvarkybos darbai
LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-021

69.486,23

Tikslas – padidinti Punžionių kaimo, esančio Magūnų seniūnijoje, gyvenamosios aplinkos patrauklumą, atnaujinant ir išsaugant istorinę, architektūrinę vertę turintį kaimo paveldo objektą bei religinės paskirties pastatą – Konaževskių šeimos koplyčią – mauzoliejų.

63.

Milkuškų darželio – mokyklos kapitalinis remontas įkuriant daugiafunkcinį centrą
LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-022

188.753,32

Tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. Projekto metu bus atliktas Milkuškų darželio – mokyklos pastato vidaus patalpų kapitalinis remontas, įkurtas daugiafunkcinis centras.

64.

Vidutinės kaimo klubo kapitalinis remontas įkuriant daugiafunkcinį centrą
LEADER-12-ŠVENČIONYS-02-023

190.401,40

Tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.Projekto metu bus atliktas Vidutinės kaimo klubo pastato vidaus patalpų kapitalinis remontas, įkurtas daugiafunkcinis centras.

65.

Reškutėnų mokyklos dalies pastato kapitalinis remontas pritaikant patalpas tradicinių amatų veiklai
LEADER-13-ŠVENČIONYS-03-014

153.891,32

Tikslas – atnaujinti dalį Reškutėnų mokyklos patalpų pritaikant jas tradicinių amatų veiklai ir sutvarkyti aplinką aplink pastatą. 

VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas

66.

Belio ežero pakrantės sutvarkymas sukuriant patrauklią viešąją poilsvio erdvę rajono gyventojams ir svečiams
LEADER-13-ŠVENČIONYS-03-013

264.383,81

Tikslas – Bėlio ežero pakrantės sutvarkymas, sukuriant patrauklią viešąją poilsio erdvę, išlaikant kraštovaizdžio savitumą, pritaikant trumpalaikiam poilsiui bei turizmui.

Comments are closed.

Close Search Window