Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursą (toliau – Konkursas).

Konkursas organizuojamas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-102 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatai

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės jaunimo ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės (teikiančios paraiškas per nevyriausybinę organizaciją ar biudžetinę įstaigą) (toliau – Pareiškėjai), veikiantys Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

Vienam projektui galima skirti didžiausia suma – 1000 Eur, mažiausia suma – 500 Eur.

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 31 d.

Konkurso būdu finansuojamos šios veiklos sritys:

1. Jaunų žmonių verslumo skatinimas:

1.1. mokymų, seminarų, stovyklų ar kitų renginių, skirtų  supažindinti jaunus žmones su verslo kūrimo galimybėmis, organizavimas;

1.2. mentorystės paslauga, siekiant palaikyti (palydėti) jaunus žmones, kuriant verslą.

2. Jaunų žmonių aktyvumo ir dalyvavimo jaunimo, jaunimo organizacijų veikloje skatinimas:

2.1. mokymų, seminarų, stovyklų ar kitų renginių, skirtų skatinti jaunus žmones įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą, organizavimas;

2.2. mokymų, seminarų, stovyklų ar kitų renginių, skirtų  ugdyti jaunų žmonių lyderystės įgūdžius, organizavimas;

2.3. mokymų, seminarų, stovyklų ar kitų renginių, skirtų  jaunimo organizacijų stiprinimui, organizavimas.

3. Jaunų žmonių sveiko gyvenimo būdo skatinimas:

3.1. mokymų, seminarų, stovyklų ar kitų renginių, skatinančių jaunus žmones atsisakyti psichotropinių medžiagų vartojimo, organizavimas.

4. Jaunimo organizacijų steigimo skatinimas:

4.1. jaunimo organizacijų steigimo išlaidų kompensavimas.

Konkurso prioritetinės paramos sritys 2024 m.:

1. Jaunų žmonių verslumo skatinimas.

2. Jaunų žmonių sveiko gyvenimo būdo skatinimas.

3. Jaunimo organizacijų steigimo skatinimas.

Projekto teikimas

Projektas aprašomas ir teikiamas Konkursui užpildant nustatytos formos paraišką.

Paraiškos forma

Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Tinkamai patvirtintą Pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, steigimo sutarties) kopiją ar steigimo dokumentus iš Valstybės įmonės Registrų centras.

2. Sutarties su buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančia įmone ar savarankiškai teikiančiu asmeniu, kai Pareiškėjas šias paslaugas perka, kopiją.

3. Jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio kito asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją.

4. Asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šio Aprašo 25 punkte.

5. Kitus dokumentus, kuriuos, Pareiškėjas mano, esant tikslinga pateikti.

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą ir prie paraiškos pridedamus dokumentus pateikia elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt, el. pašto temos skiltyje turi būti užrašyta „Jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursui“.

Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename PDF faile.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2024 m. gegužės 31 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 25 d. 15.00 val.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 14 iki 16 val. konsultuojaŠvenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 616 25 841, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window