Aktualijos (socialinė parama), Naujienos|

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras skelbia kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos konkursą.

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus, teiksiančius Švenčionių rajono šeimoms kompleksines paslaugas.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atranka vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022-11-23 įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeniniuose šeimos namuose atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 6 v d. potvarkiu Nr. (2.1 E)V1-467 „Dėl Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeniniuose šeimos namuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, kurios yra įregistravusios nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Reikalavimai pareiškėjams:

1. turi ne mažesnę nei 1 metų socialinių paslaugų šeimoms teikimo patirtį;

2. turi reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus, teiksiančius paslaugas šeimoms;

3. gali teikti ne mažiau kaip 3 paslaugas šeimai, kurios apibrėžtos Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 6.2 papunktyje:

  • individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
  • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
  • tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  • šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
  • šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
  • pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;

Vienas paraiškos teikėjas atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, pretenduodamas tapti ne mažiau kaip trijų sudėtinių kompleksinių paslaugų šeimai teikimo partneriu ir privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. paraišką kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankai (paraiškos forma).

2. paraiškos teikėjo steigimo dokumentų kopiją.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vardu, nurodytas vardas, pavardė ir pareigos, patvirtinta antspaudu, jei įstaiga / organizacija antspaudą privalo turėti. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti ir susegti į aplanką. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė. Jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas.

Paraiška kartu su priedais turi būti pateikta iki 2023 m. gruodžio 27 d. 17.00 val.

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai teikiami šiais būdais:

Registruotu paštu, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatoma į Švenčionių socialinių paslaugų centrą, adresu Vilniaus g. 130, LT-18222, Švenčionėliai. Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyti paraiškos teikėjo pavadinimas ir atrankos pavadinimas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankai“. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų teikimo termino data.

Kontaktiniai asmenys, teikiantys konsultacijas su atranka susijusiais klausimais:

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Svetlana Sivaja, tel. +370 621 79518, el. p. svetlana.sivaja@svencioniurspc.lt

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeninių šeimos namų veiklos koordinatorė Edita Veličkienė, tel. +370 622 69090, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

Comments are closed.

Close Search Window