Naujienos|

Kas yra suaugusiųjų švietimas? Ar Lietuvoje gali mokytis suaugusieji? Kur surasti informaciją? Kur įgyti vidurinį išsilavinimą, jei man jau 30? Ar galiu mokytis profesinėje mokykloje ir įgyti naują profesiją? Ar daug žmonių galėtų atsakyti į šiuos klausimus? Šiame straipsnyje noriu pateikti  informaciją apie suaugusiųjų ugdymą Lietuvoje, rajone ir Švenčionių profesinio rengimo centre.

Suaugusiųjų švietimu susidomėta 19 amžiaus pirmoje pusėje. Jis ypač paplito 20 amžiuje, vykstant technologijų ir informatikos revoliucijoms, kai paaiškėjo, kad būtina ugdyti kompetentingus žmones, kurie galėtų savo žinias pritaikyti prie kintančių sąlygų. 20 amžiaus dešimtmečio pradžioje pradėta pabrėžti mokymosi visą gyvenimą, kaip atsako į nedarbo problemą, svarbą. 1949 m. UNESCO iniciatyva surengta pirmoji tarptautinė konferencija suaugusiųjų švietimo tema.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įvairūs pokyčiai darė poveikį ir suaugusiųjų švietimui.

1992 metais įkurti suaugusiųjų švietimo centrai, 1993 metais buvo priimta Lietuvos suaugusiųjų švietimo koncepcija, 1998 metais – Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas. Nuo 1995 metų kuriami brandaus amžiaus žmonių mokymo centrai – Trečiojo amžiaus universitetai (TAU). TAU universitetas sėkmingai veikia Švenčionių, Ignalinos rajone, Visagino mieste. Švenčionių profesinio rengimo centro profesijos mokytojai veda praktinius užsiėmimus TAU universiteto klausytojams.

Suaugusiųjų švietimas – tai organizuotas suaugusiųjų (dažniausiai nuo 18 metų) mokymas, nepriklausantis nuo turinio, lygių ar metodų, kai gilinamos anksčiau įgytos žinios arba tobulinami profesiniai įgūdžiai. Skiriamas formalusis (kai baigusieji gauna valstybės pripažįstamą brandos atestatą, diplomą ar pažymėjimą) ir neformalusis (mokymasis, lavinimasis ar studijos, kurias baigus neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas) švietimas.

Formaliojo švietimo mokyklos skirstomos į šias grupes:

   

   • Bendrojo ugdymo mokyklos;

   • Profesinio mokymo įstaigos;

   • Aukštosios mokyklos.

  Pirminį bei suaugusiųjų formalųjį mokymą reglamentuoja Profesinio mokymo įstatymas, neformalųjį suaugusiųjų švietimą – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas.

  Pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatas, Lietuvos suaugusieji pagal formaliojo švietimo programas gali mokytis kelių tipų įstaigose:

    

    • Suaugusiųjų bendrojo ugdymo mokyklose (mokymo centruose) arba bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose suaugusiųjų klases;

    • Profesinio mokymo įstaigose arba profesinio mokymo įstaigose, kurios turi suaugusiųjų skyrius.

    • Aukštosiose mokyklose – kolegijose ir universitetuose.

   Vidutiniškai 3,6 procento suaugusiųjų Europoje vidurinį išsilavinimą įgijo jau būdami suaugę (tai yra 25-erių ir vyresni). Tačiau šis rodiklis įvairiose ES valstybėse labai skiriasi ir svyruoja nuo 12 proc. iki mažiau kaip 1 proc. Mokymosi visą gyvenimą lygis Lietuvoje didėja nuo 2018 m. 2019 m. Lietuvoje buvo 7 procentai, o 28 Europos sąjungos šalių vidurkis yra 11.3 proc. Šis rodiklis Lietuvoje išlieka žemesnis negu vidutiniškai ES šalyse.

   Suaugusysis gali mokytis arčiau namų esančioje bendrojo ugdymo mokykloje, suaugusiųjų klasėje, arba profesinio mokymo mokykloje esančiame suaugusiųjų skyriuje. Suaugusiųjų švietimą šiose švietimo įstaigose finansuoja valstybė. Suaugusiųjų klases gali turėti ir profesinės mokyklos. Nuo 2020 m. Švenčionių profesinio rengimo centre įsteigtas (pagrindinio ir vidurinio) neakivaizdinis suaugusiųjų mokymo skyrius, kuris anksčiau veikė Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje. Jis yra vienintelis Švenčionių ir Ignalinos rajone.

   Suaugusiųjų mokinių skaičius nėra didelis, tačiau šis skyrius labai reikalingas. Nuo 2020 metų brandos atestatus gavo jau 20 mokinių, o 2022 – 2023 m.  m. šiame skyriuje mokosi 20 mokinių. Daugiausia norinčių mokytis yra 12 klasėje.

   Dalis mokinių dėl įvairių priežasčių iškrenta iš mokymosi sistemos ir neįgyja pagrindinio arba vidurinio išsilavinimo. Pabandysiu išvardinti pagrindines priežastis:

     

     • Besimokančiųjų motyvacijos stoka. Jų manymu, mokymasis nebūtinas jų darbui, nedaro įtakos jų asmeniniam gyvenimui. Ankstyvoje jaunystėje žmogui pritrūksta motyvacijos mokytis.

     • Kai kurie mokiniai neprisitaiko bendrojo lavinimo sistemoje. Tokių mokinių daugėja po karantino.

     • Sunki šeimos materialinė padėtis arba nėra palaikymo šeimoje, menkas pasitikinėjimas savo jėgomis. Tėvai galvoja, kad darbas yra svarbiau, negu išsilavinimas.

     • Anksti tampama tėčiais ir mamomis, pradedama dirbti.

     • Turi išlaikytus brandos egzaminus, bet negavo brandos atestato, nes turi neigiamų metinių vertinimų.

    Dėl kokių priežasčių suaugusieji nori baigti vidurinę mokyklą? Jos irgi labai įvairios:

      

      • Keičiasi pačių žmonių nuostatos. Jie supranta, kad reikalingas vidurinis išsilavinimas.

      • Darbdavys reikalauja pagrindinio arba vidurinio išsilavinimo. Jei darbas patinka, žmonės ateina mokytis.

      • Norint dirbti kvalifikuotus darbus, keisti profesiją, reikalingas atitinkamas išsilavinimas. Jei suaugusysis vertina darbą, kurį dirba, jis ateina mokytis. Tai labai motyvuoti mokiniai.

      • Jei tam tikru laikotarpiu užteko tik profesinio mokymo, tai dabar keičiasi ir kyla reikalavimai dirbantiesiems.

      • Iki 2021 m. 12 klasės mokinys galėjo turėti teigiamus metinius pažymius tik iš tų dalykų, kurių egzaminus pasirinko. Jie, išlaikę brandos egzaminus, bet turi neigiamų metinių pažymių. Tokie mokiniai negavo brandos atestato. Jie ateina išsitaisyti metinių pažymių, kad galėtų gauti brandos atestatą.

     Švenčionių profesinio rengimo centre yra laukiami visi norintys mokytis suaugusiųjų skyriuje. Patirtis rodo, kad nebaigę vidurinio ugdymo vienais metais, grįžta po kelerių metų tęsti mokslo. Turime ir dalį labai motyvuotų mokinių, kurie siekia savo tikslų. Net 50 proc. mokinių, pernai baigusių suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą, tęsia mokslą profesinio mokymo skyriuje, keletas jų studijuoja aukštosiose mokyklose.

     Visi Švenčionių profesinio rengimo centro mokytojai yra baigę andragogikos kursus ir sugeba dirbti su suaugusiais žmonėmis. Andragogai stengiasi ne išmokyti suaugusįjį, bet ir padėti jam mokytis. Mokytojai taiko lanksčias mokymo formas, dalis pamokų vyksta ir nuotoliniu būdu.

     Šiandien suaugusiems leidžiama pasinaudoti galimybe įgyti atestatą, atidėti mokymąsi ir vėl grįžti į mokyklą, dirbti ir mokytis, gauti vidurinio išsilavinimo atestatą po pertraukos ir toliau tęsti mokymąsi kitose profesinio mokymo įstaigose arba aukštosiose mokyklose.

     Neformalusis suaugusiųjų švietimas sudaro sąlygas mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą ar įgyti papildomą kvalifikaciją. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo pagrindinės formos: organizuota tikslinė savišvieta, kursai, seminarai, paskaitos, neakivaizdinis (nuotolinis) švietimas, žiniasklaidos priemonėmis perteikiamos šviečiamojo pobūdžio programos.

     Neformalųjį mokymą taip pat įgyvendina formalųjį švietimą teikiančios įstaigos − profesinio mokymo įstaigos, įmonės, įtraukusios tokią veiklą į savo nuostatus arba turinčios Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotas licencijas mokyti.

     Neformaliojo ugdymo programas vykdo ir Švenčionių profesinio rengimo centras. Viena iš jų yra ūkininkavimo pradmenų programa.

     Bedarbių kvalifikacijos įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo klausimus sprendžia Užimtumo tarnyba. Ši tarnyba įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Tarnybos specialistai su ieškančiuoju darbo sudaro individualų užimtumo planą, kuriame nustatomi asmens užimtumo tikslai ir priemonės jiems pasiekti. Jei asmens turima kvalifikacija / kompetencija nėra paklausi darbo rinkoje ir asmuo nori keisti savo kvalifikaciją, jis gali dalyvauti profesiniame mokyme ir įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją. Užimtumo tarnybos paslaugos yra nemokamos. Perkvalifikavimą, naujos kvalifikacijos įgijimą finansuoja valstybė savo ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

     Šiuo metu Švenčionių PRC asmenims, kurie nori įgyti kvalifikaciją už savo lėšas arba juos siunčia mokytis Užimtumo tarnyba, vykdo mokymus pagal šiuos modulinių mokymo programų modulius arba modulines profesinio mokymo programas:

       

       • TR1 kategorijos traktorių vairavimas prie Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos;

       • TR2 kategorijos traktorių vairavimas prie Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos;

       • SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairavimas prie Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos;

       • Medkirčio modulinė profesinio mokymo programa;

       • Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.

      Lietuvoje 2022 metų sausio 1 dieną veikė 56 juridiniai asmenys – valstybinės profesinio mokymo įstaigos, kurios teikia pagrindinį, vidurinį bei profesinį mokymą ir suaugusiems. Švenčionių profesinio rengimo centre 25-64 metų amžiaus asmenys 2021 m. sudarė net 44.7 proc. (šalies vidurkis 20,9 proc.). Pameistrystės forma (kai suaugęs asmuo dirba savo darbo vietoje ir mokosi) 2021 m. mokėsi net 10,2 procentai suaugusiųjų asmenų (šalies vidurkis – 3,2 proc.).

      Lietuvoje jau kuriama suaugusiųjų švietimo platforma. Ji padės suaugusiems rasti mokymo programas ir gauti finansavimą. Svarbiausias sistemos principas – kiekvienas joje užsiregistravęs asmuo galės susikurti individualią paskyrą, iš katalogo išsirinkti  norimas programas ir gauti valstybės finansavimą. Planuojama, kad suaugusiųjų švietimo platforma pradės veikti 2023 m. pradžioje.

      Suaugusiųjų švietimas yra labai svarbus. Kiekvienas iš mūsų mokomės visą gyvenimą. Lietuvoje galimybių mokytis yra labai daug bet kokio amžiaus žmonėms. Reikia tik surasti reikalingą informaciją ir turėti noro mokytis.

      Profesinio mokymo grupėse gali mokytis ir suaugusieji. Jie mokosi tęstinio ir pirminio mokymo grupėse, priklausomai nuo jų turimos kvalifikacijos. Profesinio mokymo programose besimokantys mokiniai gali vykti į mobilumo veiklas į Lenkiją, Austriją, Italiją ir kitas šalis. Valstybės lėšomis suaugusieji, kurie neturi nei vienos kvalifikacijos, gali įgyti dvi profesijas.

      Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo neformaliojo ugdymo programas. Centro profesijos mokytojai dirba su užimtumo tarnybomis ir ruošia asmenis, kurie siunčiami įgyti profesinę kvalifikaciją per trumpą laiką.

      Švenčionių profesinio rengimo centras yra mūsų regiono ir suaugusiųjų švietimo įstaiga, atliepianti suaugusiųjų asmenų poreikius, darbdavių poreikius, suteikianti galimybę bet kokio amžiaus ir poreikių žmonėms mokytis, tobulėti ir siekti karjeros tikslų.

      Vilhelmina Dragūnienė,

       Švenčionių profesinio rengimo centro gimnazijos skyriaus vedėja

      Comments are closed.

      Close Search Window