Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė, siekdama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti, nuo 2020 m. įgyvendina Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos programą (toliau – Programa), patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.

2022 m. Švenčionių rajono savivaldybė, vadovaudamasi Programa, įgyvendino jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektą „Darbas vasarą? – puiki galimybė! 2022“ (toliau – Projektas), finansuojamą  pagal Jaunimo reikalų agentūros organizuojamą Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursą (projekto kodas JDSAV04166/2022). Projekto veikloms įgyvendinti skirta iš valstybės biudžeto 12 tūkst. Eur, o iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų vietoj planuojamų 4,8 tūkst. Eur, atsižvelgus į jaunų žmonių išsakytą poreikį bei pateiktą registracijų dalyvauti skaičių, skirta 14,5 tūkst. Eur.

Projekte dalyvavo Švenčionių rajono 43 jauni žmonės (14–19 m.), besimokantys Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravę savo gyvenamąją vietą Švenčionių rajone, bei 21 darbdavys. Į projekto veiklas tiesiogiai įtraukti 17 mažiau galimybių turinčių (15 – gyvenančių kaime, 1 – gyvenantis su globėjais ir 1 – rusakalbis) jaunuolių.

Projekto veiklos vyko 2022 m. birželio–spalio mėn. Skatinant Švenčionių rajono jaunuolius dalyvauti Programoje ir Projekto veiklose bei motyvuoti juos vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirinkti sezoninį darbą, Švenčionių rajono ugdymo įstaigose organizuoti Programos galimybių 4 pristatymai.

Prieš pradedant jaunuoliams dirbti, siekiant išsiaiškinti jaunų žmonių lūkesčius ir poreikius, buvo organizuojami individualūs susitikimai. Organizuotų pasitarimų su jaunais žmonėmis ir darbdaviais metu aptartas pagalbos pobūdis ir poreikis darbo vietoje, darbuotojo ir darbdavio lūkesčiai ir galimybės.  Skatinant jaunų žmonių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą,  liepos–rugsėjo mėn. įvyko 5 grupiniai projekto dalyvių susitikimai, kurių metu jaunuoliai įsivertino įgytas bendrąsias (mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybiškumo) ir dalykines kompetencijas. 

 ­Siekiant išsiaiškinti, ar veiklos pateisino projekto dalyvių lūkesčius, ką reiktų tobulinti ir keisti Projekte, buvo parengtos 2 apklausos: 1 apklausa jaunuoliams ir 1 apklausa darbdaviams. Rugsėjo mėn. apklausoje dalyvavę respondentai pasidalijo informacija apie tai, iš kur sužinojo apie galimybę dalyvauti Projekte ir ar planuoja dalyvauti kitais metais, įvardijo sunkumus, su kuriais susidūrė dirbdami ar įdarbinę jaunus žmones, įvardijo Projekto trūkumus ir privalumus.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window