Rengiami projektai|

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19, LT 18116 Švenčionys, Tel. (8 387) 66 372, el.p. savivaldybe@svencionys.lt, interneto svetainė: www.svencionys.lt

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-RJ-86-21-288.

Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrasis planas).

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – savivaldybės bendrasis planas.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Planuojama teritorija – Švenčionių rajono savivaldybės teritorija.

Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis kaip 10 metų.

Bendrojo plano tikslai: sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius; nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui; numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Bendrojo plano uždaviniai: Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones; numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą; detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas; patikslinti valstybės dalies bendrajame plane (jei jis parengtas) numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius; numatyti Švenčionių rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas; nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis; nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą; numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas; atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bendrojo plano „LIETUVA 2030“ sprendinius, juos perkelti į Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą; numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme: Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas; Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys; inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai; išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai; įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu: M 1:2 000 – 10 000; žemės gelmių išteklių telkiniai; siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas; turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas; įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.

Kiti reikalavimai:

Atlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) (apie SPAV informacija bus teikiama papildomai). Parengti ne mažiau kaip dvi teritorijos plėtros koncepcijos alternatyvas.

Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus rengiamas.

Bendrojo plano rengimo etapai: parengiamasis etapas; rengimo etapas (esamos būklės įvertinimo, bendrųjų sprendinių formavimo, sprendinių konkretizavimo stadijos); baigiamasis etapas.

Išsamesnė informacija teikiama Švenčionių rajono savivaldybės Teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys. Kontaktiniai asmenys – Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja Laimutė Kuksienė tel. (8 387) 66 376, el. p. architektura@svencionys.lt, laimute.kuksiene@svencionys.lt, plano rengėjo nurodytais kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu (šiame skelbime aukščiau nurodytais kontaktais) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Comments are closed.

Close Search Window