Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija primena, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turi prižiūrėti ir tvarkyti pastatus (statinius), vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei kitų, statinių grupės priežiūrą reglamentuojančių, teisės aktų reikalavimais.
Statinių priežiūra prasideda užbaigus jo statybą ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.
Pastatai (statiniai) turi būti tvarkomi ir prižiūrimi per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinant avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai, t. y. būtina:

 1. Siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojamos nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;
 2. Laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
 3. Profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
 4. Siekti, kad būtų tvarkingos išorės atitvaros (sienos, stogai, cokoliai ir kita), pamatų ir kitų konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kita);
 5. Siekti, kad būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui nuo statinių ir jų konstrukcijų (apskardinimai, latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita);
 6. Tvarkyti, kad nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu;
 7. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų; Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių;
 8. Naudoti pastatus (statinius) ir patalpas pagal paskirtį;
 9. Tvarkyti aplinką ir teritorijas prie pastatų, laikantis Tvarkos ir švaros taisyklių, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-77.
  Įspėjame, kad apleistų pastatų (statinių) savininkai (naudotojai) bus traukiami į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą (toliau – Sąrašas) ir apmokestinami padidinto tarifo nekilnojamojo turto mokesčiu..
  Informuojame, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka už neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą yra taikoma administracinė atsakomybė.

 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window