Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė skelbia konkursą Švenčionėlių miesto kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti.
Direktorius skiriamas į pareigas 5 metų kadencijai, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (priklausomai nuo vadovaujamo darbo patirties) – nuo 6,5 iki 13,7 (baziniais dydžiais).
Švenčionėlių miesto kultūros centro kodas 190515937, buveinės adresas: Vilniaus g. 1/11, LT-18222 Švenčionėliai.
Darbo pobūdis – vadovauti įstaigai, organizuoti Švenčionėlių miesto kultūros centro darbą, užtikrinti nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Konkursas vykdomas vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas).
Švenčionėlių miesto kultūros centro direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
 2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 3. išmanyti Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais;
 5. išmanyti regiono kultūros savitumą;
 6. mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas ir (ar) projektus;
 7. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
 8. mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką;
 9. mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą;
 10. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 11. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 12. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 13. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 14. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme;
 15. turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas, kurios vertinamos konkurso į kultūros centro vadovo pareigas metu:
  15.1. strateginio valdymo (gebėjimas formuoti kultūros centro strateginius veiklos tikslus, suderintus su valstybės ir (ar) savivaldybės prioritetais; inicijuoti ir valdyti pokyčius; sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti kultūros centro veiklos kontekstą, priimti ir įgyvendinti duomenimis pagrįstus strateginius sprendimus veiklai tobulinti; skirti prioritetus priimant sprendimus; formuoti veiksmingus viešuosius ryšius ir partnerystes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis);
  15.2. lyderystės (gebėjimas aiškiai perteikti kultūros centro viziją, misiją ir tikslus ir įkvėpti bei motyvuoti darbuotojus jų siekti; formuoti ir valdyti komandas; veiksmingai deleguoti užduotis darbuotojams ir įtraukti juos į sprendimų priėmimą; kurti bendradarbiavimu pagrįstą kultūros centrų organizacinę kultūrą; kurti mokymuisi palankią aplinką, sudaryti sąlygas darbuotojams mokytis ir tobulėti, atskleisti jų potencialą; ugdyti ir sukurti pozityvią darbo aplinką);
  15.3. kultūros centrų struktūros, procesų, išteklių valdymo (gebėjimas kurti, veiksmingai valdyti ir tobulinti kultūros centro organizacinę struktūrą ir infrastruktūrą; formuoti ir įgyvendinti veiksmingą personalo politiką, užtikrinančią kultūros centro veiklos kokybę, taikyti šiuolaikinius vadovavimo metodus; vertinti kūrybinio, meninio, edukacinio turinio kokybę, nustatyti materialinių, finansinių ir kitų išteklių, reikalingų kultūros centrui funkcionuoti, poreikį, jų šaltinius bei paskirstymo prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi ir už juos atsiskaitoma remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais).
  Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikia šiuos dokumentus:
 16. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 17. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 18. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, eiti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 19. Užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
 20. Pretendento, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą;
 21. Bent vienos iš trijų Europos Sąjungos kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu patvirtinantį dokumentą;
 22. Bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 23. Vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus;
 24. Kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentų pateikimas:
Pretendentas dokumentus teikia 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;802690.html.
Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems specialiesiems reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Išsamesnė informacija:
Jadvyga Samuilevičienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66375, el. p. personalas@svencionys.lt.

Comments are closed.

Close Search Window