Naujienos|

SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSAVIMĄ GALI GAUTI SPORTO PROJEKTAI, SKIRTI:

• fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
• sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui; 
• sporto renginių organizavimui; 
• asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai; 
• esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui.

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamų 1-4 sporto projektų veiklų sričių projektams: 2021 sausio 5 d. 17:00 val.
 • Centrinės projektų agentūros administruojamos 5-os sporto projektų veiklos srities projektams: 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

GALIMI PAREIŠKĖJAI
Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.

Į NEĮGALIŲJŲ SPORTO PLĖTRĄ SKATINANČIŲ SPORTO PROJEKTŲ FONDO LĖŠŲ 10 PROC. DALĮ GALI PRETENDUOTI:

 • projektai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. naudos gavėjų (sporto projekto veiklų dalyvių) yra neįgalieji asmenys;
 • projektai, kurių pareiškėjai (ar bent vienas iš projekto paraiškoje nurodytų partnerių), atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
  –  yra neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacija (klubas);
  –  neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė);
  –  steigimo dokumentuose nurodyta, kad organizacija vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros / fizinio aktyvumo ar sporto veiklą.

KVIETIMUI TAIKOMI PRIORITETAI:

 • Atvirų bendruomeninių erdvių, esančių arti žmogaus, panaudojimas fizinio aktyvumo didinimui, siekiant fizinio aktyvumo veiklas riartinti prie žmogaus kasdieninio gyvenimo.
 • Fizinio aktyvumo raštingumo (žinių ir įgūdžių) didinimas. 
 • Asmenys skatinami reguliariai (ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, kai bendra užsiėmimų trukmė yra ne mažesnė kaip 150 minučių per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose, apimančiose ne trumpesnį nei 3 mėnesių laikotarpį. 
 • Pozityvių asmeninių nuostatų į viso gyvenimo fizinį aktyvumą, kaip sveikatos stiprinimo priemonę, diegimas ir įtvirtinimas per aktyvų dalyvavimą.

Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai:

 • fizinio aktyvumo skatinimui naudojamos informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonės (pvz., nuotolinės treniruotės, programėlės, vaizdo įrašai ir pan.);
 • fizinio aktyvumo veiklose kartu dalyvauja skirtingų amžiaus grupių atstovai arba šeimos;
 • projektu prisidedama prie socialinės įtraukties: į fizinio aktyvumo veiklas įtraukiama ne mažiau kaip 25 procentai dalyvių, patiriančių socialinę atskirtį  ir dėl to turinčių mažiau galimybių dalyvauti tokiose veiklose;
 • skatinamas darbuotojų fizinis aktyvumas darbo vietoje, mažinant sėdėjimo laiką;
 • sporto projektu prisidedama prie skatinimo dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje: savanoriai prisideda prie sporto projekto veiklų organizavimo (2 balai) arba asmenys savanoriškais pagrindais vykdo fizinio aktyvumo veiklas;
 • ne mažiau kaip 50 proc. sporto projekto dalyvių yra vyresni kaip 65 m. asmenys, kurie ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę lavina aerobinį pajėgumą, jėgą, judesių koordinaciją ir / ar pusiausvyrą;
 • į sporto projekto veiklas įtraukiami sporto lyderiai (pvz., esami ir buvę aukšto meistriškumo sportininkai, bendruomenėje ar visuomenėje žinomi asmenys, žurnalistai ir kt.) kaip lektoriai, švietėjai, fizinio aktyvumo veiklų vedėjai; paraiškoje pagrindžiamas jų pasirinkimas;
 • visos sporto projekto veiklos yra nemokamos dalyviams;
 • ne mažiau kaip 50 procentų sporto projekto dalyvių yra jaunesni nei 18 metų, ir projektu siekiama kryptingai gerinti konkrečių jų fizinių ypatybių lygį, ištvermės rodiklius, siekiant gerinti širdies ir kraujagyslių sistemos pajėgumą, mažinti antsvorio paplitimo šioje amžiaus grupėje problemą (paraiškoje nurodomi konkretūs planuojami gerinti rodikliai, suplanuotas pokyčių vertinimas);
 • sporto projektu siekiama sudaryti lygias galimybes dalyvauti vyrams ir moterims: moterų skaičius projekte sudaro ne mažiau nei 50 procentų.

Visą aktualią informaciją apie kvietimą, finansavimo tvarką, taisykles ir aktualius dokumentus rasite www.srf.lt

Comments are closed.

Close Search Window