Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Švenčionių raj. sav. Pabradės sen. vietinės reikšmės kelio statybos AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ valdomame žemės sklype, kad. Nr. 8650/8001:2, projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas
 žemės sklypas, kad. Nr. 8650/8001:2, Pažeimenės k. 4, Pabradės sen., Švenčionių raj. sav.;
 
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
 Vietinės reikšmės keliai – 8.1. Susisiekimo komunikacijos: keliai;
 
3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
 UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. 8 655 65381;

4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
 UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: info@urbanline.lt; tel. 8 655 65381;
 
5. Statytojas
 Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys; el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt, tel. 8 387 66372;

6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
• Iki 2020-11-30 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt;
• Švenčionių rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (www.svencionys.lt – Veiklos sritys – Teritorijų planavimas ir statyba – Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą).

7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2020-11-30 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu 8 655 65381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.

8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis svarstymas su visuomene vyks nuotoliniu būdu 2020-11-30 d. 17:15 – 18:15 val.
Viešasis susirinkimas įvyks MCTeams platformoje. Nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzlmMTM2MDAtMmU5Zi00N2NhLWFmZDgtMTdkMTYzOGI1OTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Išmaniuoju įrenginiu nuskaitę šį QR kodą, prisijungsite prie susirinkimo

Comments are closed.

Close Search Window