Pavadinimas

Aprašymo turinys
PavadinimasKompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1991-01-16
AprašymasKompensacijos už vieną būstą teikiamos:
1.1. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų);
1.2. Nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
1.3. Nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).
2. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme. Nepriklausomybės gynėjai laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.
Kompensuojama 50 procentų išlaidų už: būsto šildymą; karštą vandenį; geriamąjį vandenį ir nuotekas; dujas; kietąjį ir skystąjį kurą; elektros energiją; laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį; žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį; bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais.
Jeigu viename būste gyvena kompensacijų už būstą gavėjai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys teisės į šio įstatymo nustatytas kompensacijas už būstą, tačiau už išlaidas jie atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų  už būstą gavėjams, apskaičiuojamos lygiomis dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.
Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasPervestos kompensacijos į komunalines paslaugas teikiančių įmonių sąskaitas, išmokėtos kompensacijos arba neigiamas atsakymas
Teisės aktaiLietuvos Respublikos 1991 m. sausio 16 d. įstatymas Nr. I-954 „Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms“
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1060/mMPXNxkBEn

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiKita
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-4 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje.
4. Nepriklausomybės gynėjo ar nukentėjusio asmens pažymėjimas
5. Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros išduota pažyma, patvirtinanti žuvimo ar sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę, faktą.
6. Gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašai, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje.
7. Vyresnių nei 18 m. vaikų pažymos iš mokymo įstaigų, jeigu šių duomenų nėra Mokinių ar Studentų registruose.
8. Asmens, pripažinto nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija) išduota pažyma, jeigu šių duomenų nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje, ir Neįgaliojo (invalido)  pažymėjimas.
9. Dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas (sąskaitos faktūros, mokėjimo kvitai, mokėjimo nurodymai, pažymos ir kt.), jeigu šių dokumentų nepateikia komunalines paslaugas teikiančios įstaigos
10. Piniginės paramos skyriaus specialistai turi teisę pareikalauti, kad kompensacijų už būstą gavėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius, dokumentus.
11. Banko sąskaitos rekvizitai.
Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.
Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt

RaktažodžiaiKompensacijos, kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, kompensacijos žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
20
Dienų tipas:  Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 11:36:24 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasVienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1995-01-01
AprašymasDėl vienkartinės kompensacijos skyrimo gali kreiptis asmenys, 1945 07 22 – 1991 12 31 atlikę būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir sužaloti tarnybos metu, ir šioje armijoje žuvusiųjų ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimų nariai. Vienkartinė kompensacija mokama nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.
Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis išmokama 4171 eurų vienkartinė kompensacija.
Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniai mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
1.Pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2086 eurai.
2.Pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1669 eurai.
3.Pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1252 eurai.
4.Pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai.
Vienkartinės kompensacijos netaikomos asmenims, kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, taip pat tiems, kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos 1994 m. liepos 20 d. įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms ( 1945-07-22 – 1991-12-31) „
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5931/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr.1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239596/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaLaisva prašymo forma skirti vienkartinę pašalpą, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo numatyta tvarka.
4.  Karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama, o mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimai, kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai.
6.  Asmeniui, turinčiam teisę gauti vienkartinę kompensaciją, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, – notaro patvirtintas atsisakymas.
7. Kad gautų vienkartinę kompensaciją, asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją arba karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją. (Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas) pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą.
8. Pateikus mirties liudijimo, giminystės ryšį įrodančių dokumentų originalus, jų nuorašų tikrumą patvirtina įgaliotas šią funkciją atlikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojas ir originalus grąžina pareiškėjui.
9. Gavėjų atsiskaitomosios sąskaitos numerius.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt
RaktažodžiaiVienkartinė pašalpa, sužaloti atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
20
Dienų tipas:Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:06:50 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasVienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1999-01-01
AprašymasValstybės parama už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius teikiama jų šeimoms. 
Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba vienintelis iš tėvų buvo mirę) lygiomis dalimis išmokama vienkartinė pašalpa.
Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, galima atsiųsti paštu. Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.64925/PcLNmWzEsx

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr.269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.272238?jfwid=-kyruxeeh9
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaLaisva prašymo forma skirti vienkartinę pašalpą, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą. Prašyme privalu nurodyti ir visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra.
2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.
3. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas (pažyma) dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.
5. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų, – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiVienkartinė pašalpa, žuvę pasipriešinimo dalyviai,1940-1990 metų okupacijos, kompensacijų nepriklausomybės gynėjų šeimoms skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:15
Dienų tipas:Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:07:23 

Pavadinimas

Aprašymo turinys
PavadinimasGlobos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasVaikui (asmeniui), kuriam nustatyta globa (rūpyba), jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.
Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, taip pat tuo metu, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka.
Kai asmuo, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.
Asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.
Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Globos (rūpybos) išmoka mokama socialinės globos įstaigai, jei besimokantis vyresnis negu 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (B) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.
5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.
6. Pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.
7. Pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.
8. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.
9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
10. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka, globos išmoka, rūpybos išmoka
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasGlobos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:30:45 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasGlobos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2016-01-01
AprašymasVaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje ar globos centre, skiriamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų tiksliniam priedui skirti, pateikimo dienos.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (B) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka, globos tikslinis priedas, rūpybos išmokos tikslinis priedas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasGlobos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:39:54 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasKiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
Išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių).
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Jeigu tuo pačiu metu tarnybą atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.
Išmoka neskiriama globojamam vaikui ir vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka  tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, vaikas
Neelektroninės paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis(IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:45:46 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasKiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam  kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama, kai:
1. bendrai gyvenančių ar (ir) globojančių (rūpinančių) vaiką (vaikus) asmenų vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžio ir augina ar globoja vieną ar du vaikus, iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai – 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui;
2. bendrai gyvenantys asmenys augina ar globoja tris ir daugiau vaikų, iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai – 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui;
3. kiekvienam neįgaliam vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, iki nustatyto neįgalumo ar darbingumo lygio termino ar 18 metų, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, – 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka vaikui.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A1) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Šeimos pajamas patvirtinantys dokumentai, kai pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal 12 kalendorinių mėnesių nuo kreipimosi dėl išmokos mėnesio.
5. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
6. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
7. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka, vaikui, išmoka vaikui, išmokos skyrimas
Neelektroninės paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:46:29 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasBūsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasGyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.
1 dalies redakcija, įsigaliojanti kitą dieną po to, kai sueina 6 mėnesiai, kai buvo atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta ekstremalioji situacija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas karantinas, arba kai sueina jų paskelbimo terminai.
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, arba teismas yra priteisęs sumokėti skolą.

Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį teikiamos kompensacijos.
Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:
– išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro rūšių sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį ir valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) bendrai gyvenantiems asmenims dydžio arba 1,5 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui;
 – išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 – išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir daugiabutis namas nebus atnaujinamas (modernizuojamas), nuo kito mėnesio bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui būsto šildymo išlaidų kompensacija mažinama 50 proc., o nuo kito šildymo sezono – neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas (tai yra, kai pasikeitęs pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, arba pasikeitusi bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis).
Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai tiekiamą šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.
Sprendimas dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ffbeba0ac3f11e48ebccd46991dfff9/asr
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A-641 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f3d09d08e4111e7a3c4a5eb10f04386
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiKita
Inicijavimo forma1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;
2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) forma.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą-paraišką (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
1.2. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitė arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamos to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
4. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti:
4.1. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
4.2. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.3. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
4.4. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
4.5. sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo.
5. Asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (kai kreipiamasi dėl kieto kuro kompensacijos).
6. Atsiskaitymo už komunalines paslaugas knygelės numerį arba paslaugos gavėjo kodą.
7. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes), patvirtinančius paramos reikalingumą.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiBūsto išlaidų kompensacija, būsto šildymo kompensacija, geriamojo vandens kompensacija, karšto vandens kompensacija
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasBūsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 11:39:12 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasParamos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1994-01-01
AprašymasLaidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Pašalpa mokama mirus:
1. Lietuvos Respublikos piliečiams;
2. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
3. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
4. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems  buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
5. Asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
6. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
7. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
8. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
9. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje;
10. Lietuvos Respublikos gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 10 punkto redakcija, įsigaliojanti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.
11. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikos piliečiams vaikas gimsta negyvas.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.
Dėl palaikų parvežimo paramos turi teisę kreiptis palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės pajamų dydžiai.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Dėl paramos mirties atveju galima kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą atsiradimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.12977CB93B03/asr

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką; Mirties atveju
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-5 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas gauti paramą mirties atveju.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, jei asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre), kai vaikas gimė negyvas – medicininis  perinatalinės mirties liudijimas, kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – dokumentai, įrodantys patirtas palaikų pervežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 str. 3 d. nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas ar vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiParama mirties atveju, laidojimo pašalpa
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
Dienų tipas:Komentaras:
24 val.Darbo dienosKai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas dėl paramos palaikams parvežti, nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasParamos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:Dienų tipas:Komentaras:
 24 val.Darbo dienosKai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
 31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
 31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas dėl paramos  palaikams parvežti, nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:49:05 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasMokiniams nemokamo maitinimo skyrimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2007-01-01
AprašymasMokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą,   mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, pusryčius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokykloje nuo mokslo metų pradžios prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 d., jeigu mokiniui nebuvo skirtas nemokamas maitinimas mokykloje paskutinį mokslo metų mėnesį. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/WqDFEkuODd

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. 127 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ccc8256098a711e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=SHLOcKgdOA&documentId=629e4f00838211e993ffd4361ddf8976
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiKita
Inicijavimo formaPrašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens ar jo atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama (kai pajamos vertinamos).
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiNemokamas maitinimas, mokinių maitinimas, mokiniams maitinimo skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:10
Dienų tipas:Darbo dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasMokiniams nemokamo maitinimo skyrimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:10
Dienų tipas:Darbo dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:47:05 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasParamos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2007-01-01
AprašymasMokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Mokiniai turi teisę gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti,  jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti  atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą,   mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti  – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki tų pačių metų spalio 5 d.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/WqDFEkuODd

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. 127 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ccc8256098a711e9ae2e9d61b1f977b3/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens ar jo atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiParama mokinio reikmenims įsigyti, mokinio reikmenys, paramos skyrimas, paramos mokėjimas, išmokos skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:10
Dienų tipas:Darbo dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasParamos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:10
Dienų tipas:Darbo dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:52:37 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasSocialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasBendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1) vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP);
2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:
skirtumą tarp 1,4 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
skirtumą tarp 1,2 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;
skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
– pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių ir  vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
– antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų  dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
– trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims; – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Papildomai socialinė pašalpa skiriama ir mokama už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už 12 dirbtų mėnesių, ir jos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui sudaro:
pirmą – trečią papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 100 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;
 ketvirtą – šeštą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 80 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;
šeštą – dvyliktą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus, kai nedirbama dėl Įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių), socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
– gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų;
–  gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 30 procentų;
–  gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 40 procentų;
– gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 50 procentų.
Gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos), arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.

Savivaldybės administracija turi teisę nemažinti socialinės pašalpos dydžio, jeigu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų valstybių valstybinės įdarbinimo tarnybos nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, dalyvauti organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Priimant asmens prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas (tai yra, kai pasikeitęs pajamų šaltinis palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos arba pasikeitę bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis).
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. Pinigais.
2. Nepinigine forma.
3. Pinigais ir nepinigine forma.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai, pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.
Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo / neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ffbeba0ac3f11e48ebccd46991dfff9/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425518/asr

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A-641 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f3d09d08e4111e7a3c4a5eb10f04386
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo forma1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;
2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP- 4 (A) forma;
3. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) forma.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą-paraišką (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
1.2. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
1.3. prašymą-paraišką skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
4. Pareiškėjas (atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją) turi pateikti:
4.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
4.2. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
4.3. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą,
kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
4.5. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
4.6. kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes), patvirtinančius paramos reikalingumą.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiSocialinė pašalpa, socialinė, pašalpos mokėjimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasSocialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:03:08
PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasVienkartinės išmokos nėščiai moteriai  skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1994-11-03
AprašymasNėščiai moteriai, kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 6,43 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką; Kita
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą, vaikui gimus, vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka, vienkartinė vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
10
Dienų tipas:Darbo dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasVienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
10
Dienų tipas:Darbo dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:04:51 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.16

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 ( nuo 2015-01-01  2850 Eur) bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.
2. Susimokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti.
3. Būsto nuomai.
4. Mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniui kompiuteriui įsigyti.
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.
8. Žemės sklypui įsigyti.
9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms įsigyti.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 ,,Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją);

– Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

-prašymas išmokai gauti;
-asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);
-dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.

Pareiškėjas priklausomai nuo situacijos turi pateikti:
– atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
– santuokos liudijimo kopiją;
– teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
– pažyma iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti;
– dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldus ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos-faktūros, sutartys);

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

Pasinaudojant programa ,,Parama” gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresas A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt/ – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė

Danguolė Karmonienė, priimanti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g.19, Švenčionys
kab. 131, tel. 8 387 66383, el. p. danguole.karmoniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g.19, Švenčionys
kab. 130 , tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas 
 tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje / asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas asmuo įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašo 6 punkte.
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos (38 eurų) dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ “VIENKARTINĖS IŠMOKOS ĮSIKURTI SKYRIMO IR MOKĖJIMO PASLAUGOS TEIKIMAS“ SEKOS SCHEMA (28.4 kb)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.17

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės finansinės paramos skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė finansinė parama skiriama rajono gyventojams, turintiems sveikatos sutrikimų ir atsidūrusiems sunkioje materialinėje situacijoje, išlaidoms ligos, reabilitacijos ar operacijos atveju iš dalies kompensuoti, vieną kartą per kalendorinius metus, tuo atveju, kai:
 
– vieno šeimos nario (vieno gyvenančio asmens) pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 5 bazinė socialinė išmokos (BSI) dydžiai (190 Eur);
 – asmens susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą ir asmens (vieno šeimos nario) pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 8 BSI dydžio (304 Eur);
 – turimo turto vertė neviršija 200 valstybės remiamų pajamų dydžio (20 400 Eur).  

Ši išmoka skiriama (neskiriama) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į Neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių plane numatytai vienkartinei paramai nagrinėti komisijos siūlymus.

Asmens prašymas pateikiamas raštu.
Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-24 „Dėl vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją);

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. A-179 „Dėl komisijos vienkartinei finansinei paramai gydymosi tikslams nagrinėti sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas;

–  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

–  neįgaliojo pažymėjimas (jei asmuo neįgalus);

–  pažyma iš mokymosi įstaigos, jei pilnametis asmuo iki 24 metų, mokosi ar studijuoja nuolatines studijas;

–  dokumentai, patvirtinantys turėtas išlaidas gydymo bei reabilitacijos tikslams kai pareiškėjas kreipiasi dėl kompensacinės technikos ar protezavimo išlaidų kompensavimo);

– asmens rašytinis sutikimas naudoti jo asmens duomenis, susijusius su vienkartinės finansinės paramos skyrimu;

– asmeninės sąskaitos numeris;

–  kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius 
http://www.gyvreg.lt/;

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius 
http://www.sodra.lt/

Informacija apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas – iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, Lt-03131 Vilnius, http://www.ldb.lt/);

Informacija apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti – iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius, http://www.nma.lt/);

Informacija apie asmens disponuojamas transporto priemones – iš VĮ Regitra (Lentvario g. 7, LT-02300 Vilnius, http://www.regitra.lt/);

Informacija apie asmens nekilnojamą turtą – iš Valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius,  http://www.registrucentras.lt/;

 Kita reikalinga informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama” – iš UAB „Nevda”, adresas Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius,   http://www.nevda.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus
vyresnioji specialistė
tel.8 387 66 383

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo savivaldybėje dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama pašymo forma – 1 priedas (74.5 kb)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /, o taip pat vartotojui suteikiama galimybė gauti prašymo  formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Išmoka grynais pinigais neišmokama.

Duomenys apie asmens prašymą ir informacija apie skirtą (neskirtą) vienkartinę paramą, registruojama Socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama” duomenų bazėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-01 13:59:24
 
PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasSocialinių paslaugų skyrimas
AprašymasSocialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Gauti socialines paslaugas turi teisę:
Lietuvos Respublikos piliečiai;
užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be
pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasPaskirtos socialinės paslaugos
Teisės aktaiLietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (žr. aktualią redakciją);
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-627 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu (žr. aktualią redakciją);
Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-52 (žr. aktualią redakciją).
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysLina Šalnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 387) 66 358,
el. p. lina.salniene@svencionys.lt
Irina Poklikajeva, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 387) 66 386,
el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt
Paslauga mokamaPaslauga teikiama neatlygintinai
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiParama neįgaliesiems, senatvė, socialinė atskirtis
Inicijavimo formaPrašymo-paraiškos forma socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų  patvirtinimo“
Prašymo-paraiškos forma paskelbta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje www.socmin.lt.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo– prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams).
– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atvejų, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
– medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), (pateikiama tik tuo atveju, kai asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas);
– neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis;
– pažymos apie asmens (šeimos nario) pajamas už 3 paskutinius mėnesius (duomenis, kurių Socialinės paramos skyrius negauna pagal duomenų teikimo sutartis: darbo užmokestis, alimentai, dividendai, nedarbo draudimo pašalpa ir kt.);
– prireikus pateikiama globą (rūpybą), atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
– kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
RaktažodžiaiSocialinės paslaugos
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymasPrašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas į socialinių paslaugų įstaigą (Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m.) ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
Sprendimą dėl asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo, sustabdymo ar nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas ar Komisijos rekomendacijas.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:14
Dienų tipas:Kalendorinių dienų

KomentarasAsmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo terminai:
– Socialinės priežiūros paslaugų poreikis  turi būti nustatytas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
– Socialinės globos paslaugų poreikis turi būti nustatytas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, kurio kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.
Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė globa, ar socialinę riziką patiriančiam vaikui – ilgalaikę socialinę globą valstybės globos namuose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama:
– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
– Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ilgalaikės socialinės globos paslaugos skirtos senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems neįgaliems asmenims.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:03:36 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasPareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir išvados dėl globos (rūpybos) neveiksniam (ribotai veiksniam) tam tikroje srityje asmeniui nustatymo teikimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-01-18
AprašymasPaslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris dėl psichikos ir elgesio sutrikimo negali ar iš dalies negali suprasti savo veiksmų reikšmės tam tikroje srityje ar jų valdyti ir kuris gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu toje srityje.
Pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje gali pateikti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilnamečiai vaikai, globos (rūpybos) institucija ar prokuroras asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, gyvenamosios vietos apylinkės teismui (kartu su pareiškimu dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, be kitų dokumentų, pateikiama ir socialinio darbuotojo išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse (laisvos formos prašymas pateikti socialinio darbuotojo išvadą apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse teikiamas Socialinės paramos skyriui)).
Teismas, pripažinęs asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, tą pačią dieną nutartimi paveda globos ir rūpybos institucijai (Socialinės paramos skyriui) per 10 dienų pateikti teismui duomenis, būtinus bylai išnagrinėti. Globos ir rūpybos institucija (Socialinės paramos skyrius), surinkusi reikalingus duomenis, raštu pateikia teismui teisės aktų reikalavimus atitinkančią išvadą dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo reikalingumo.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasPriimtas teismo sprendimas, kuriuo fizinis asmuo pripažįstamas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, ir teismo nutartis, kuria fiziniam asmeniui nustatoma globa ir paskiriamas globėjas ir (ar) turto administratorius
Teisės aktaiLietuvos Respublikos civilinis kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaddcad09f4211e58fd1fc0b9bba68a7
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Rasa Subačiūtė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: rasa.subaciute@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNeįgalumo atveju; Kita; Susirgus
Inicijavimo formaLaisvos formos rašytinis prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, adresas, prašymo pagrindimas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLaisvos formos rašytinis prašymas. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Medicininė pažyma (jei yra). Socialinio darbuotojo išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse. Asmens, sutinkančio tapti globėju ir (ar) turto administratoriumi, laisvos formos rašytinis sutikimas. Medicininė pažyma apie sveikatos būklę. Darbo užmokesčio pažyma. Atsižvelgiant į situaciją – suinteresuotų asmenų laisvos formos rašytiniai sutikimai dėl paskyrimo globėju ir (ar) turto administratoriumi.
RaktažodžiaiPareiškimas, neveiksnumas tam tikroje srityje, globa, globėjas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu ar el. paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, gauna reikalingus duomenis ir dokumentus, parengia pareiškimą ir pateikia jį teismui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje ir nutartį nustatyti neveiksniam (ribotai veiksniam) asmeniui globą ir paskirti globėją ir (ar) turto administratorių informuoja teismas.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:60
Dienų tipas:Darbo dienų
KomentarasSocialinio darbuotojo išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse parengiama ir pareiškėjui pateikiama per 60 dienų. Pareiškimas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje parengiamas per 20 darbo dienų. Duomenys teismui dėl globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo ir (ar) turto administratoriaus paskyrimo reikalingumo Socialinės paramos skyriaus pateikiami per 10 darbo dienų.
Sprendimą pripažinti fizinį asmenį neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje ir nutartį nustatyti jam globą (rūpybą) ir paskirti globėją (rūpintoją) priima teismas.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:53:34 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasPareiškimo dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo teikimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-07-18
AprašymasRūpyba veiksniam fiziniam asmeniui nustatoma ir rūpintojas skiriamas teismo nutartimi pagal veiksnaus fizinio asmens, kuris dėl savo sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ir atlikti pareigų, prašymą ar globos (rūpybos) institucijos (Socialinės paramos skyriaus) pareiškimą.
Prašymas ar pareiškimas dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo paduodamas apylinkės teismui pagal asmens, kuriam reikalinga rūpyba, gyvenamąją vietą, o jeigu tokios nėra, – pagal asmens buvimo vietą.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasPriimta teismo nutartis, kuria nustatoma rūpyba ir paskiriamas rūpintojas
Teisės aktaiLietuvos Respublikos civilinis kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Rasa Subačiūtė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: rasa.subaciute@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNeįgalumo atveju; Kita; Susirgus
Inicijavimo formaLaisvos formos rašytinis prašymas, kuriame nurodomas vardas ir pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, rūpybos nustatymo pagrindimas, asmens, sutinkančio būti rūpintoju, vardas, pavardė, gimimo data, adresas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLaisvos formos rašytinis prašymas. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Neįgaliojo pažymėjimas (jei išduotas). Medicininė pažyma. Asmens, sutinkančio tapti rūpintoju, laisvos formos rašytinis sutikimas. Medicininė pažyma apie sveikatos būklę. Darbo užmokesčio pažyma.
RaktažodžiaiPareiškimas, rūpyba, rūpintojas, veiksnus asmuo
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu ar el. paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, gauna reikalingus duomenis ir dokumentus, parengia pareiškimą ir pateikia jį teismui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą nutartį nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją informuoja teismas.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:20
Dienų tipas:Darbo dienų
KomentarasPareiškimą nagrinėja ir nutartį nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją priima teismas.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:56:13 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.25

2.

Administracinės paslaugos versija

2

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Būstas pritaikomas asmeniui, kuriam nustatytas:
1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
2. specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
3. specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
4. specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).
Asmens prašymo ir reikalingų dokumentų dėl būsto pritaikymo žmonėms su negalia priėmimas.
Būsto pritaikymo poreikio nustatymas asmens, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo, gyvenamojoje vietoje, Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikio vertinimo akto surašymas (Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo 1 priedas), būsto (aplinkos) pritaikymo neįgaliųjų poreikiams projektavimo darbų atlikimas, preliminarus lėšų poreikio pritaikymo darbams atlikti paskaičiavimas.
Pareiškėjo prašymo ir dokumentų pateikimas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijai.
Asmens informavimas raštu apie priimtą komisijos sprendimą.
Būsto pritaikymo darbų organizavimas, pagal komisijos sudarytą pritaikomų būstų sąrašą (organizuojami ir vykdomi būsto pritaikymo darbų viešieji pirkimai, sudaromos sutartys ir kt.).
Atliekamų būsto neįgaliesiems pritaikymo darbų kontrolės vykdymas ir pritaikytų būstų apžiūra.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo  ar jo  atstovas (tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar  gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas  (toliau vadinama – pareiškėjas),  pateikia:

 – prašymą dėl būsto pritaikymo (laisva forma). Prašyme pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu;

 – neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;

 – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

 – mokinio ar studento pažymėjimo kopiją  (teikia besimokantys asmenys);

 – išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam paskirtos dializės procedūros;

 – būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas;

 – kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresas A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt//;

Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašas – iš valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius, http://www.registrucentras.lt/;

Išrašas iš SODROS apie neįgaliojo darbo santykių būklę bei kitą darbinę veiklą – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, adresas Konstitucijos per. 12, LT-09308 Vilnius, http://www.sodra.lt/;

Kita informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama” – iš UAB ,,Nevda”, adresas Savanorių pr. 178, 03154 Vilnius, http://www.nevda.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Irina Poklikajeva,
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 387 66 383,
el. p. 
irina.poklikajeva@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja
Egle Jakštaitė-Rouda
tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pagal poreikį

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priima, teikia rekomendacijas dėl būsto pritaikymo finansavimo ir sudaro einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 14:43:27 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasPrašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, priėmimas ir nagrinėjimas
AprašymasPagalbos pinigai – tai piniginė išmoka vaikus globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai (arba asmeniui), nesusietai giminystės ryšiais su vaiku (-ais).
Gauti pagalbos pinigus turi teisę:
Vieną ar daugiau vaikus globojančios (rūpinančios) ar prižiūrinčios šeimos, nesusietus giminystės ryšiais:
1.2. globėjas (rūpintojas), kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) teikimu, o nuolatinė globa (rūpyba) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) teikimu ir negaunančiam pagalbos pinigų kitoje savivaldybėje;
budintis globotojas prižiūrintis vaiką nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo Globos centre dienos.
 Prašymą dėl pagalbos pinigų skyrimo globėjas (rūpintojas), budintis globotojas pateikia Socialinės paramos skyriui tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška
Paslaugos rezultatasSavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirti pagalbos pinigai asmeniui (šeimai), globojančiam (-iai) giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us).
Apie priimtą sprendimą asmenį (šeimą) informuoja Socialinės paramos skyrius.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4830d0fce311e78bcec397524184ce/asr.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d49598307b9411e8ae2bfd1913d66d57/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Irina Poklikajeva
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66386
El. paštas: irina.poklikajeva@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiVaiko globa (rūpyba), priežiūra, pagalbos pinigai
Inicijavimo formaLaisvos formos prašymas, kuriame nurodomas asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLaisvos formas prašymas. Vaiko gimimo liudijimas. Teismo nutartis dėl nuolatinės globos vaikui nustatymo arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo
RaktažodžiaiPrašymas, pagalbos pinigai
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, parengia įsakymo projektą ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą įsakymą dėl pagalbos pinigų skyrimo informuoja Socialinės paramos skyrius.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:20
Dienų tipas:Darbo dienų
Komentaras 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:59:49 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasPrašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, priėmimas ir nagrinėjimas
AprašymasPagalbos pinigai – tai piniginė išmoka vaikus globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai (arba asmeniui), nesusietai giminystės ryšiais su vaiku (-ais).
Gauti pagalbos pinigus turi teisę:
Vieną ar daugiau vaikus globojančios (rūpinančios) ar prižiūrinčios šeimos, nesusietus giminystės ryšiais:
1.2. globėjas (rūpintojas), kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius) teikimu, o nuolatinė globa (rūpyba) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) teikimu ir negaunančiam pagalbos pinigų kitoje savivaldybėje;
budintis globotojas prižiūrintis vaiką nuo laikinosios globos (rūpybos) nustatymo Globos centre dienos.
 Prašymą dėl pagalbos pinigų skyrimo globėjas (rūpintojas), budintis globotojas pateikia Socialinės paramos skyriui tiesiogiai, paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška
Paslaugos rezultatasSavivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirti pagalbos pinigai asmeniui (šeimai), globojančiam (-iai) giminystės ryšiais nesusijusį (-ius) vaiką (-us).
Apie priimtą sprendimą asmenį (šeimą) informuoja Socialinės paramos skyrius.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4830d0fce311e78bcec397524184ce/asr.

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d49598307b9411e8ae2bfd1913d66d57/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Irina Poklikajeva
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66386
El. paštas: irina.poklikajeva@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiVaiko globa (rūpyba), priežiūra, pagalbos pinigai
Inicijavimo formaLaisvos formos prašymas, kuriame nurodomas asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLaisvos formas prašymas. Vaiko gimimo liudijimas. Teismo nutartis dėl nuolatinės globos vaikui nustatymo arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo
RaktažodžiaiPrašymas, pagalbos pinigai
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, parengia įsakymo projektą ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą įsakymą dėl pagalbos pinigų skyrimo informuoja Socialinės paramos skyrius.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:20
Dienų tipas:Darbo dienų
Komentaras 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:59:49 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasPrašymo dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju pasirengimo vaiko globai (rūpybai), priežiūrai priėmimas ir nagrinėjimas
AprašymasFizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, norinčiu prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus, prašymo priėmimas, pradinis įvertinimas, mokymai, skirti pasirengti vaiko globai (rūpybai) ar vaiko priežiūrai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Socialinės paramos skyrius) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas  savivaldybės teritorijoje veikiančiam Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnybos teritorinis skyrius), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju),  šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju įvertinimą.

Tarnybos teritorinis skyrius pradinį įvertinimą atlieka per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo dokumentų kopijų gavimo dienos.

Socialinės paramos skyrius gavęs Tarnybos teritorinio skyriaus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas persiunčia Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimo ir asmens prašymo kopijas globos centrui.

Globos centro Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (toliau – Tarnybos atestuoti asmenys) organizuoja mokymus fiziniam asmeniui pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą programą.

Pasibaigus mokymams, Tarnybos atestuoti asmenys parengia išvadą dėl mokymus pabaigusio fizinio asmens. Išvada, per 3 darbo dienas nuo jos parengimo, pateikiama Tarnybos teritoriniam skyriui ir Socialinės paramos skyriui.

Globos centras teikia Socialinės paramos skyriui siūlymus dėl fizinio asmens  ar budinčio globotojo, ar šeimynos tinkamumo būti vaiko globėju (rūpintoju) ar  budinčiu globotoju.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasParengti globėjai (rūpintojai), būdintis globotojai, šeimynos, galintys (-ios) priimti be tėvų globos (rūpybos) likusius vaikus
Teisės aktaiLietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b7bdb3d012a811ea9d279ea27696ab7b
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Jolita Lazdinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: jolita.lazdiniene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint globoti (rūpintis) ar prižiūrėti be tėvų globos likusį vaiką
Inicijavimo formaLaisvos formos prašymas, kuriame nurodomas pareiškėjo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės), gimimo data (-os), asmens kodas (-ai), gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris (-iai) arba elektroninio pašto adresas (- ai), darbovietė (-ės), išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) ar priežiūros motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLaisvos formos prašymas. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a), išduotas ne vėliau negu prieš 12 mėnesių. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, kad fizinis asmuo arba sutuoktiniai taptų vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais). Išvada, įrodanti, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu yra išklausęs mokymus (taikoma asmenims, norintiems tapti šeimynos steigėjais, dalyviais).
RaktažodžiaiPrašymas, globėjas (rūpintojas), budintis globotojas, šeimyna, vaiko globa (rūpyba), priežiūra
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas priima prašymą, surenka visus reikiamus dokumentus ir per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos, persiunčia juos Teritoriniam skyriui, kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, įvertinimą.
3. Teritorinis skyrius, įvertinęs dokumentus, duomenis ir informaciją, priima sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo.
4. Teritorinis skyrius priėmęs:
– neigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, siunčia savivaldybės administracijai;
– teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, pradinio įvertinimo, per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo, siunčia savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, gavusi Teritorinio skyriaus  teigiamą sprendimą per 3 darbo dienas persiunčia jį kartu su asmens prašymo ir kitų dokumentų kopijomis, mokymus vykdysiančiam globos centrui;
5. Tarnybos atestuoti asmenis, gavę nurodytą sprendimą, per 3 darbo dienas praneša fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, mokymų datą ir laiką;
6. Pasibaigus mokymams Tarnybos atestuoti asmenys, per kuo trumpesnį laiką, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, parengia Išvadą dėl mokymus baigusio fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju;
7. Išvada per 3 darbo dienas nuo jos parengimo pateikiama Teritoriniam  skyriui, savivaldybės administracijai;
8. Globos centras, gavęs Tarnybos atestuotų asmenų teigiamą Išvadą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, suveda Išvadoje nurodytus duomenis apie Išvadoje pateiktą asmenį į Socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS) bei perduoda savivaldybės administracijai rekomendaciją dėl asmens parinkimo konkrečiam likusiam be tėvų globos vaikui, jei Išvadoje nurodomas asmuo pasirengęs tapti konkretaus vaiko globėju (rūpintoju);
9. Jei Išvadoje nenurodomas asmens pasirengimas tapti konkretaus vaiko globėju (rūpintoju), globos centras įvertina asmens išreikštą lūkestį dėl vaiko amžiaus, lyties, galimų globoti (rūpinti) vaikų skaičiaus ir teikia siūlymą Teritoriniam skyriui dėl globos (rūpybos) formos keitimo inicijavimo;
10. Apie priimtą Išvadą fizinį asmenį informuoja Globos centro Tarnybos atestuoti asmenis
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:180
Dienų tipas:Darbo dienų
Komentaras
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:57:17
PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasTikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasAsmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama ir mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1. Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1.  Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neskiriamos ir nemokamos jeigu:
– asmuo gyvena švietimo įstaigoje arba asmeniui palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos slaugos skyriuje arba šios įstaigos bendrajame skyriuje įsteigtoje vietoje neįgaliojo asmens slaugai teikiamos jam iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai; be tėvų globos likęs vaikas gyvena socialinės globos įstaigoje;
– asmens kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
– asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę;
– asmeniui taikomos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialiąją auklėjimo įstaigą;
– asmuo persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).

Dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo kreipiasi pats asmuo arba jo įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimas giminaitis, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų globėjai, vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas. Jei prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėn. iki dokumentų tikslinei kompensacijai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Tikslinė kompensacija skiriama laikotarpiui, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas turi teisę gauti šią išmoką.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėn. nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c/HYMjIgbblN

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/708e2ca020a111e9875cdc20105dd260

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti tikslinę kompensaciją SP-6 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Jeigu prašymą pateikia ne pats asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, reikia pateikti dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT)
išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje).
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiTikslinės, kompensacijos, tikslinių kompensacijų skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:15
Dienų tipas:Darbo dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasTikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:15
Dienų tipas:Darbo dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:04:18 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2017-01-01
AprašymasTeisę gauti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui turi vienas iš vaiko tėvų, kai vienu metu gimsta daugiau kaip vienas vaikas.
Skiriama 4 bazinės socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo vaikų gimimo, kol  jiems sukanka 2 metai. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu už kiekvieną paskesnį vaiką.
Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų ir vaikas (vaikai) miršta nesukakęs (nesukakę) 2 metų, išmoka skiriama ir mokama nuo vaikų gimimo dienos iki vaiko (vaikų) mirties dienos.
Likus vienam vaikui, išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito (kitų) vaiko (vaikų) mirties dienos, išmokant iki vaiko (vaikų) mirties dienos priklausiusią ir neišmokėtą išmokos sumą.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/

RaktažodžiaiIšmoka, išmoka gimus vienu metu,  gimus daugiau kaip vienam vaikui, išmoka daugiau kaip vienam vaikui
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:44:54
PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2017-01-01
AprašymasTeisę gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai turi vienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar vaiko globėjas, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų formą ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, iki jam sukaks 26 metai, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje – 30 metų, ir jeigu neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.
Skiriama 6 bazinės socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo vaiko gimimo, iki jam sukanka 2 metai.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Mokymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.
5. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmokos besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokos studijuojančio vaiko priežiūrai
Neelektroninės paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis(IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:43:21 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2018-01-01
AprašymasTeisę gauti išmoką įvaikinus vaiką turi jį auginantis vienas iš įtėvių, išskyrus atvejus, jeigu jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už išmokos įvaikinus vaiką dydį.
Skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos ir mokama 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka, įvaikinus, įvaikinus vaiką
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:41:54 

Comments are closed.

Close Search Window