Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas3.23
2.Administracinės paslaugos versija1 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasVienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo panaikinimą.
Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.
Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui
Licencija gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą.
Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (žr. aktualią redakciją).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLicencijos prašytojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas);
2. licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji privalo jį turėti) ir vadovo parašu;
3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji privalo jį turėti) ir vadovo parašu;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Įmonė, norinti papildyti licenciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti:
1. prašymą;
2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
3. licencijos originalą;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą papildyti licenciją).

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti:
1. prašymą;
2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
3. licencijos originalą;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs paraišką išduoti licenciją:
1. patikrina, ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl įmonės veiklos, ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
2. patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis.
8.Administracinės paslaugos teikėjasDaiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387)66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasRasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėĮmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Sprendimas dėl licencijų papildymo priimamas per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės rinkliava:
1. už licencijos išdavimą – 25 EUR
2. už licencijos patikslinimą ar papildymą – 112 EUR (valstybės rinkliava už išduotų licencijų patikslinimą neimama, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės).
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 52386.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo išduoti licenciją forma – 1 priedas
Prašymo patikslinti (papildyti) licenciją forma – 2 priedas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąLicencijos gavimui reikalingų dokumentų pateikimas el. būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Verslo vartai www.verslovartai.lt ir www.epaslaugos.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąPaslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window