Eil.
Nr.
PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas4.04
2.Administracinės paslaugos versija2
3.Administracinės paslaugos pavadinimasStatybą leidžiančių dokumentų (leidimas statyti naują nesudėtingą statinį, leidimas rekonstruoti nesudėtingą statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, leidimas nugriauti statinį) išdavimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasStatybą leidžiančių dokumentų (leidimas statyti naują nesudėtingą statinį, leidimas rekonstruoti nesudėtingą statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, leidimas nugriauti statinį) išdavimas
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoStatytojas (užsakovas), norintis gauti leidimą statyti naują nesudėtingą statinį, leidimą rekonstruoti nesudėtingą statinį, leidimą atlikti statinio kapitalinį remontą, leidimą atlikti statinio paprastąjį remontą, leidimą pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, leidimą griauti statinį, savivaldybės administracijai pateikia prašymą (STR 1.05.01:2017 reglamento 1 priedas) ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ https://www.planuojustatau.lt/.
Pateikiant nurodytą prašymą ir dokumentus tiesiogiai, pateikiama statybos projekto kompiuterinė laikmena, pasirašyta privalančių pasirašyti projekto vadovo ir projekto dalių vadovų el. parašu su šių projekto dalių įrašu.
Jei projektas nustatyta tvarka projekto vadovo ir projekto dalių vadovų yra patvirtintas elektroniniais parašais, prašymas ir visi dokumentai gali būti pateikiami pasinaudojant „IS Infostatyba“ (https://www.planuojustatau.lt/), užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose pridedant visus privalomus pateikti dokumentus, rinkmenas (failus) formuojant pagal STR 1.05.01:2017 reglamento 11 punkte nurodytus reikalavimus. Šiuo atveju projekto popierinio varianto pateikti nereikia.
Atvejai, kada statytojo teisei įgyvendinti nereikia turėti žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų, pateikiami STR 1.05.01:2017 reglamento 4 priede.
Statybą leidžiančiam dokumentui, išskyrus Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą dokumentą, gauti pateikiami šie dokumentai:
1) prašymas;
2) šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą), – Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiama bendroji, architektūrinė, kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;
3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal šios dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus;
5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9) statinio kadastro duomenų byla;
10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16) statinio projekto priėmimo-perdavimo aktas;
17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą šio įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.
3-13 punktuose nurodyti dokumentai atskirai neteikiami, jeigu jie ar jų patvirtintos kopijos yra įtraukti į statinio projektą.
Apie žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą įrodantį dokumentą.
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
8.Administracinės paslaugos teikėjasLaimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja;
Jūratė Nazarova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. 8 387 66376, el.p. infostatyba@svencionys.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasLaimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja,
tel. 8 387 66376, el.p. architektura@svencionys.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėStatinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo statinio projektą privalančių patikrinti subjektų paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dienos, skiriama 10 darbo dienų.
Jei statinio projektui pritarė visi privalėję jį patikrinti subjektai (įskaitant ir savivaldybės administraciją), statybą leidžiantys dokumentai išduodami per 3 darbo dienas praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtinti tokie valstybės rinkliavos dydžiai:
Už leidimo statyti naują nesudėtingą statinį, rekonstruoti nesudėtingą statinį, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, leidimo nugriauti statinį išdavimą – 52.00 Eur.
Rinkliavos rekvizitai: Valstybinė mokesčių inspekcija, kodas 188659752, sąskaita Nr. LT 247300010112394300, įmokos kodas 53086.
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymas pateikiamas informacinė sistemoje „INFOSTATYBA“.
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąLietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „INFOSTATYBA“, https://www.planuojustatau.lt/
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window