Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

6.06

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Statinių naudojimo priežiūros atlikimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Prižiūri naudojamų statinių techninės priežiūros vykdytojų veiklą ir imasi priemonių jai gerinti.
2. Atlieka statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais procedūras.
3. Pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį – pagal viešojo administravimo subjektų pateiktus prašymus.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
3. Statybos techninis reglamentas „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ str 1.12.08:2010.
4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-144 patvirtintos statinių naudojimo priežiūros taisyklės (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikti laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį (toliau – pažyma), patvirtinančią, kad nekilnojamojo turto kadastro objektus suformavus kaip naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus, jie galės būti naudojami pagal tą pačią paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre iki veiksmų atlikimo. Prašyme nurodomi patalpos (-ų), statinio (-ių) esami unikalūs numeriai ir žemės sklypo kadastrinis numeris. Su prašymu pateikiama schema (2 egz.) ir elektroninė laikmena su schemos kopija, rašytiniai patalpos (-ų) ar statinio (-ių) savininkų ar valdytojų sutikimai, patalpos (-ų) ar statinio (-ių) iki veiksmų atlikimo kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rina Rimaš, Vietinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 387) 66368, el. p. rina.rimas@svencionys.lt 
Linas Kalenda, Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 387) 66368, el. p. linas.kalenda@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Juozas Urbanavičius, Vietinio ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8387) 66368, el. p. vukis.vedejas@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Naudojami Nekilnojamojo turto registro duomenys.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window