Pavadinimas

Aprašymo turinys
PavadinimasKompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1991-01-16
AprašymasKompensacijos už vieną būstą teikiamos:
1.1. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų);
1.2. Nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
1.3. Nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).
2. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme. Nepriklausomybės gynėjai laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.
Kompensuojama 50 procentų išlaidų už: būsto šildymą; karštą vandenį; geriamąjį vandenį ir nuotekas; dujas; kietąjį ir skystąjį kurą; elektros energiją; laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį; žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį; bendrojo naudojimo objektų naudojimo išlaikymą ir naudojimąsi jais.
Jeigu viename būste gyvena kompensacijų už būstą gavėjai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys teisės į šio įstatymo nustatytas kompensacijas už būstą, tačiau už išlaidas jie atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų  už būstą gavėjams, apskaičiuojamos lygiomis dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.
Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasPervestos kompensacijos į komunalines paslaugas teikiančių įmonių sąskaitas, išmokėtos kompensacijos arba neigiamas atsakymas
Teisės aktaiLietuvos Respublikos 1991 m. sausio 16 d. įstatymas Nr. I-954 „Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms“
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1060/mMPXNxkBEn

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiKita
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-4 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje.
4. Nepriklausomybės gynėjo ar nukentėjusio asmens pažymėjimas
5. Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros išduota pažyma, patvirtinanti žuvimo ar sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę, faktą.
6. Gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašai, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje.
7. Vyresnių nei 18 m. vaikų pažymos iš mokymo įstaigų, jeigu šių duomenų nėra Mokinių ar Studentų registruose.
8. Asmens, pripažinto nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. – Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija) išduota pažyma, jeigu šių duomenų nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje, ir Neįgaliojo (invalido)  pažymėjimas.
9. Dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas (sąskaitos faktūros, mokėjimo kvitai, mokėjimo nurodymai, pažymos ir kt.), jeigu šių dokumentų nepateikia komunalines paslaugas teikiančios įstaigos
10. Piniginės paramos skyriaus specialistai turi teisę pareikalauti, kad kompensacijų už būstą gavėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius, dokumentus.
11. Banko sąskaitos rekvizitai.
Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.
Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt

RaktažodžiaiKompensacijos, kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, kompensacijos žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
20
Dienų tipas:  Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 11:36:24 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasVienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1995-01-01
AprašymasDėl vienkartinės kompensacijos skyrimo gali kreiptis asmenys, 1945 07 22 – 1991 12 31 atlikę būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje ir sužaloti tarnybos metu, ir šioje armijoje žuvusiųjų ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimų nariai. Vienkartinė kompensacija mokama nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, jeigu sužaloti ar žuvę asmenys į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje buvo pašaukti iš Lietuvos teritorijos.
Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis išmokama 4171 eurų vienkartinė kompensacija.
Asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniai mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, išmokamos šių dydžių vienkartinės kompensacijos:
1.Pripažintiems netekusiais 75–100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 2086 eurai.
2.Pripažintiems netekusiais 60–70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1669 eurai.
3.Pripažintiems netekusiais 45–55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 1252 eurai.
4.Pripažintiems netekusiais 20–40 procentų darbingumo – 835 eurai.
Vienkartinės kompensacijos netaikomos asmenims, kurie patyrė žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, taip pat tiems, kuriems kompensacijos išmokėtos 1995–1997 metais.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos 1994 m. liepos 20 d. įstatymas Nr. I-576 „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms ( 1945-07-22 – 1991-12-31) „
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5931/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr.1004 „Dėl Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.239596/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaLaisva prašymo forma skirti vienkartinę pašalpą, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, – mirties liudijimas ar jo nuorašas, patvirtintas įstatymo numatyta tvarka.
4.  Karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas ar telegrama, o mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, – asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Šiuos dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.
5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimai, kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai.
6.  Asmeniui, turinčiam teisę gauti vienkartinę kompensaciją, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, – notaro patvirtintas atsisakymas.
7. Kad gautų vienkartinę kompensaciją, asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją arba karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopiją. (Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas) pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą.
8. Pateikus mirties liudijimo, giminystės ryšį įrodančių dokumentų originalus, jų nuorašų tikrumą patvirtina įgaliotas šią funkciją atlikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojas ir originalus grąžina pareiškėjui.
9. Gavėjų atsiskaitomosios sąskaitos numerius.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt
RaktažodžiaiVienkartinė pašalpa, sužaloti atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
20
Dienų tipas:Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:06:50 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasVienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1999-01-01
AprašymasValstybės parama už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius teikiama jų šeimoms. 
Žuvusiųjų tėvams (įtėviams), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams), taip pat broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba vienintelis iš tėvų buvo mirę) lygiomis dalimis išmokama vienkartinė pašalpa.
Kad gautų vienkartinę pašalpą, kiekvienas šeimos narys turi pateikti savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusio pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio nuolatinė gyvenamoji vieta, prašymą bei kitus reikalingus dokumentus.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, galima atsiųsti paštu. Jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Teisė gauti vienkartinę pašalpą atsiranda nuo tos dienos, kai asmuo pateikia prašymą ir visus reikiamus dokumentus pašalpai gauti.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasNe el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.64925/PcLNmWzEsx

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimas Nr.269 „Dėl Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo bei šių pašalpų indeksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.272238?jfwid=-kyruxeeh9
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaLaisva prašymo forma skirti vienkartinę pašalpą, kurioje būtina nurodyti asmens vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą. Prašyme privalu nurodyti ir visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą (jų vardus, pavardes, nuolatinę gyvenamąją vietą), arba pažymėti, kad tokių asmenų, jo žiniomis, nėra.
2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduoto pažymėjimo, patvirtinančio žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, nuorašas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.
3. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas (pažyma) dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.
4. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) įrodantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimo, kitų giminystės ryšį įrodančių dokumentų nuorašai, patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka.
5. Jeigu nėra giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančių dokumentų, – teismo sprendimas dėl giminystės santykių nustatymo.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiVienkartinė pašalpa, žuvę pasipriešinimo dalyviai,1940-1990 metų okupacijos, kompensacijų nepriklausomybės gynėjų šeimoms skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiunčia jį paštu arba savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:15
Dienų tipas:Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:07:23 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2000-05-02

Aprašymas

Kiekvienam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama globos (rūpybos) išmoka. 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. padidintas ir diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:

1.  vaikams iki 6 metų skiriama 5,2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka;

2.  vaikams nuo 6 iki 12 metų – 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka;

3.  vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams, jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai – 6,5 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. 

Tais atvejais, kai vaikas (asmuo), besimokantis pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metais vaikui iki 6 metų skiriama ir mokama 2,6 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka, vaikui nuo 6 iki 12 metų – 3 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka, vaikui nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką, vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja – 3,25 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Prašymo gauti išmoką SP-3 (B) forma https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

4. Nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.

5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.

6. Pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.

7. Pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.

8. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.

9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

10. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Išmoka, globos išmoka, rūpybos išmoka

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

 

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:20:45 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2016-01-01

Aprašymas

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje ar globos centre, skiriamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

Nuo 2022 m. sausio 1 d., jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteikiamų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, įskaitant atvejus, kai asmuo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, buvusiam vaiko globėjui (rūpintojui) (šeimai, šeimynai ar globos centrui) skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų tiksliniam priedui skirti, pateikimo dienos.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Prašymo gauti išmoką SP-3 (B) forma https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

4. Nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.

5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.

6. Pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas iš darbo užmokesčio.

7. Pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu.

8. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.

9. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

10. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Išmoka, globos tikslinis priedas, rūpybos išmokos tikslinis priedas

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:34:54

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasKiekvienam privalomosios tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
Išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių).
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Jeigu tuo pačiu metu tarnybą atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas.
Išmoka neskiriama globojamam vaikui ir vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės tarnybos karys atlieka  tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, vaikas
Neelektroninės paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis(IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:45:46 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2000-05-02

Aprašymas

Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiui vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Papildomai išmoka vaikui už tą patį vaiką skiriama ir mokama tik pagal vieną iš šių punktų:

1. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos ar nėštumo, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai paskirta socialinė parama mokiniams pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą, jeigu vidutinės pajamos viršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžius, yra skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
Nuo 2020 m. gegužės 22 d. ir 6 mėnesius po paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir paskelbto karantino atšaukimo, papildomai skiriant išmoką vaikui nepasiturinčioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus), kurių pajamos sumažėjo, vidutinės mėnesio pajamos apskaičiuojamos ne pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, o vertinant trumpesnio laikotarpio pajamas, t. y. yra vertinamos praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamos. Papildomai išmoka vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius.

2. Kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos ar nėštumo, laikotarpį), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.
3. Kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, nuo gimimo iki 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiui vaikui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai, iki šie asmenys baigs bendrojo ugdymo programą, taip pat akademinių atostogų, profesinio mokymo teikėjų suteiktų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros, laikotarpį), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, yra skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką nustatoma vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Prašymo gauti išmoką SP-3 (A1) forma  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

4. Šeimos pajamas patvirtinantys dokumentai, kai pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal 12 kalendorinių mėnesių nuo kreipimosi dėl išmokos mėnesio.

5. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

6. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

7. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Išmoka, vaikui, išmoka vaikui, išmokos skyrimas

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:46:29 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasBūsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasGyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.
1 dalies redakcija, įsigaliojanti kitą dieną po to, kai sueina 6 mėnesiai, kai buvo atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta ekstremalioji situacija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbtas karantinas, arba kai sueina jų paskelbimo terminai.
2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas.
3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, arba teismas yra priteisęs sumokėti skolą.

Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį teikiamos kompensacijos.
Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui kompensuojama:
– išlaidų už būsto naudingojo ploto, bet ne didesnio už nustatytą normatyvą, šildymą, atsižvelgiant į energijos ar kuro rūšių sąnaudas, bet ne didesnes už normatyvą, dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį ir valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) bendrai gyvenantiems asmenims dydžio arba 1,5 VRP dydžio vienam gyvenančiam asmeniui;
 – išlaidų už geriamojo vandens kiekį, bet ne didesnį už normatyvą, dalis, viršijanti 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų;
 – išlaidų už karštą vandenį, kurio kiekis bei atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už normatyvus, dalis, viršijanti 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir daugiabutis namas nebus atnaujinamas (modernizuojamas), nuo kito mėnesio bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui būsto šildymo išlaidų kompensacija mažinama 50 proc., o nuo kito šildymo sezono – neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas (tai yra, kai pasikeitęs pajamų šaltinis, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, arba pasikeitusi bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis).
Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai tiekiamą šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.
Sprendimas dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ffbeba0ac3f11e48ebccd46991dfff9/asr
 
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A-641 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f3d09d08e4111e7a3c4a5eb10f04386
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiKita
Inicijavimo forma1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;
2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4 (A) forma.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą-paraišką (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
1.2. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys).
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitė arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamos to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
4. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti:
4.1. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
4.2. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.3. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
4.4. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
4.5. sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo.
5. Asmeninės atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį (kai kreipiamasi dėl kieto kuro kompensacijos).
6. Atsiskaitymo už komunalines paslaugas knygelės numerį arba paslaugos gavėjo kodą.
7. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes), patvirtinančius paramos reikalingumą.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiBūsto išlaidų kompensacija, būsto šildymo kompensacija, geriamojo vandens kompensacija, karšto vandens kompensacija
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasBūsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 11:39:12 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasParamos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 1994-01-01
AprašymasLaidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Pašalpa mokama mirus:
1. Lietuvos Respublikos piliečiams;
2. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
3. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
4. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems  buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;
5. Asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;
6. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
7. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
8. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
9. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje;
10. Lietuvos Respublikos gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. 10 punkto redakcija, įsigaliojanti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.
11. Laidojimo pašalpa taip pat mokama, kai Lietuvos Respublikos piliečiams vaikas gimsta negyvas.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.
Dėl palaikų parvežimo paramos turi teisę kreiptis palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės pajamų dydžiai.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Dėl paramos mirties atveju galima kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į paramą atsiradimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.12977CB93B03/asr

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką; Mirties atveju
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-5 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas gauti paramą mirties atveju.
2. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, jei asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre), kai vaikas gimė negyvas – medicininis  perinatalinės mirties liudijimas, kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti – dokumentai, įrodantys patirtas palaikų pervežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 str. 3 d. nurodyti dokumentai apie vieno gyvenančio asmens gautas vidutines pajamas ar vienam asmeniui tenkančias vidutines pajamas.
4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiParama mirties atveju, laidojimo pašalpa
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo
trukmė:
Dienų tipas:Komentaras:
24 val.Darbo dienosKai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas dėl paramos palaikams parvežti, nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasParamos mirties atveju skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa išmokama per 24 valandas.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:Dienų tipas:Komentaras:
 24 val.Darbo dienosKai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
 31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.
 31Kalendorinės dienosKai prašymas pateikiamas dėl paramos  palaikams parvežti, nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:49:05 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2007-01-01

Aprašymas

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje, antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą,   mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, pusryčius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokykloje nuo mokslo metų pradžios prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų gegužės 1 d., jeigu mokiniui nebuvo skirtas nemokamas maitinimas mokykloje paskutinį mokslo metų mėnesį.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. 127 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ccc8256098a711e9ae2e9d61b1f977b3/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Švenčionių rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?actualEditionId=SHLOcKgdOA&documentId=629e4f00838211e993ffd4361ddf8976

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose

tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Kita

Inicijavimo forma

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška.

2. Asmens ar jo atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Jei kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama (kai pajamos vertinamos).

5. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.

6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Nemokamas maitinimas, mokinių maitinimas, mokiniams maitinimo skyrimas

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 10

Dienų tipas: Darbo dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Mokiniams nemokamo maitinimo skyrimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 10

Dienų tipas: Darbo dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:27:05 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasParamos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2007-01-01
AprašymasMokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Mokiniai turi teisę gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti,  jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti  atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą,   mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti  – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų, ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžiai.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymą galima teikti nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki tų pačių metų spalio 5 d.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/WqDFEkuODd

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. 127 „Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ccc8256098a711e9ae2e9d61b1f977b3/asr
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas-paraiška.
2. Asmens ar jo atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Jei kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti.
6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiParama mokinio reikmenims įsigyti, mokinio reikmenys, paramos skyrimas, paramos mokėjimas, išmokos skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:10
Dienų tipas:Darbo dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasParamos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:10
Dienų tipas:Darbo dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:52:37 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasSocialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasBendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:
1) vidutinės pajamos, tenkančios vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį, yra mažesnės kaip 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (toliau – VRP);
2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro:
skirtumą tarp 1,4 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
skirtumą tarp 1,2 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėnesių;
skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį – kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėnesių.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
– pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – skirtumą tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių ir  vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
– antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 90 procentų skirtumo tarp 1,1 valstybės remiamų pajamų  dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
– trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims; – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Papildomai socialinė pašalpa skiriama ir mokama už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už 12 dirbtų mėnesių, ir jos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui sudaro:
pirmą – trečią papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 100 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;
 ketvirtą – šeštą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 80 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;
šeštą – dvyliktą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį – 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus, kai nedirbama dėl Įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių), socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:
– gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 20 procentų;
–  gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 30 procentų;
–  gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 40 procentų;
– gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių socialinės pašalpos dydis mažinamas 50 procentų.
Gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos), arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.

Savivaldybės administracija turi teisę nemažinti socialinės pašalpos dydžio, jeigu socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitų valstybių valstybinės įdarbinimo tarnybos nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, dalyvauti organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Priimant asmens prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas (tai yra, kai pasikeitęs pajamų šaltinis palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka, ar iš karto už 2 ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos arba pasikeitę bendrai gyvenančių asmenų sudėtis ar vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis).
Socialinė pašalpa gali būti teikiama:
1. Pinigais.
2. Nepinigine forma.
3. Pinigais ir nepinigine forma.
Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų, pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai, pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.
Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo / neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaSavarankiška funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.215633/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T-17 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5ffbeba0ac3f11e48ebccd46991dfff9/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. A1-255 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.425518/asr

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. A-641 „Dėl telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8f3d09d08e4111e7a3c4a5eb10f04386
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo forma1. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti SP-4 forma;
2. Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP- 4 (A) forma;
3. Prašymo-paraiškos skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4 (B) forma.

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą-paraišką (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti;
1.2. prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
1.3. prašymą-paraišką skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
4. Pareiškėjas (atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją) turi pateikti:
4.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
4.2. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
4.3. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
4.4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą,
kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
4.5. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
4.6. kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes), patvirtinančius paramos reikalingumą.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiSocialinė pašalpa, socialinė, pašalpos mokėjimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasSocialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:03:08

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai  skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 1994-11-03

Aprašymas

Nėščiai moteriai, kuri pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 6,43 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką; Kita

Inicijavimo forma

Prašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma apie nėštumą, vaikui gimus, vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

5. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Išmoka, vienkartinė vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 10

Dienų tipas: Darbo dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 10

Dienų tipas: Darbo dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

 

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas

o        Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:04:51 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

                                                                      

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 1994-11-03

Aprašymas

Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka.

Vienkartinė išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų, įtėvių ar globėjų.

Išmoka gimusiam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Vaiko globėjui ji mokama, jeigu jis kreipėsi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta.

Išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jeigu dėl jos kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.

Išmoka nemokama, jeigu:

– vaikas gimė negyvas;

– kreipimosi metu vaikas yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojame įstaigoje;

– sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinė parama

Gyvenimo atvejai

Vaiko gimimas; Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Prašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

4. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).

5. Teismo sprendimas apie vaiko įvaikinimą.

6. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

7. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Išmoka, vienkartinė vaikui, vienkartinė išmoka vaikui

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 10

Dienų tipas: Darbo dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 10

Dienų tipas: Darbo dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:01:01 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.16

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 ( nuo 2015-01-01  2850 Eur) bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti.

Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:
1. Būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti.
2. Susimokėti daliai paskolos būstui statyti ar pirkti.
3. Būsto nuomai.
4. Mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas.
5. Būstui remontuoti arba rekonstruoti.
6. Baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniui kompiuteriui įsigyti.
7. Studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti.
8. Žemės sklypui įsigyti.
9. Mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms įsigyti.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per įgaliotą asmenį.
Jei prašymas pateikiamas paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas;
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 ,,Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją);

– Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

-prašymas išmokai gauti;
-asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas);
-dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą.

Pareiškėjas priklausomai nuo situacijos turi pateikti:
– atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;
– santuokos liudijimo kopiją;
– teismo sprendimą dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
– pažyma iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti;
– dokumentus, patvirtinančius būsto ar žemės sklypo įsigijimą, nuomą, baldus ar buitinės technikos įsigijimą, atliktus remonto darbus ir pan. (sąskaitos-faktūros, sutartys);

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

Pasinaudojant programa ,,Parama” gaunami duomenys iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, adresas A. Vivulskio g. 4 A, LT-03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt/ – apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė

Danguolė Karmonienė, priimanti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g.19, Švenčionys
kab. 131, tel. 8 387 66383, el. p. danguole.karmoniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji socialinių išmokų specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu: Vilniaus g.19, Švenčionys
kab. 130 , tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas 
 tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl išmokos priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje interneto svetainėje / asmeniui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas asmuo įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašo 6 punkte.
Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jeigu prašymą asmuo pateikė iki jam sukako 25 metai.
Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 bazinės socialinės išmokos (38 eurų) dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKANT ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ “VIENKARTINĖS IŠMOKOS ĮSIKURTI SKYRIMO IR MOKĖJIMO PASLAUGOS TEIKIMAS“ SEKOS SCHEMA (28.4 kb)

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

5.17

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vienkartinės finansinės paramos skyrimas ir mokėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vienkartinė finansinė parama skiriama rajono gyventojams, turintiems sveikatos sutrikimų ir atsidūrusiems sunkioje materialinėje situacijoje, išlaidoms ligos, reabilitacijos ar operacijos atveju iš dalies kompensuoti, vieną kartą per kalendorinius metus, tuo atveju, kai:
 
– vieno šeimos nario (vieno gyvenančio asmens) pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 5 bazinė socialinė išmokos (BSI) dydžiai (190 Eur);
 – asmens susirgimas įtrauktas į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sunkių ligų sąrašą ir asmens (vieno šeimos nario) pajamos per mėnesį ne didesnės kaip 8 BSI dydžio (304 Eur);
 – turimo turto vertė neviršija 200 valstybės remiamų pajamų dydžio (20 400 Eur).  

Ši išmoka skiriama (neskiriama) savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į Neįgaliųjų socialinės integracijos programos priemonių plane numatytai vienkartinei paramai nagrinėti komisijos siūlymus.

Asmens prašymas pateikiamas raštu.
Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas raštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimas Nr. T-24 „Dėl vienkartinės finansinės paramos (gydymosi tikslams) skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją);

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. A-179 „Dėl komisijos vienkartinei finansinei paramai gydymosi tikslams nagrinėti sudarymo, jos nuostatų patvirtinimo” (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas;

–  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

–  neįgaliojo pažymėjimas (jei asmuo neįgalus);

–  pažyma iš mokymosi įstaigos, jei pilnametis asmuo iki 24 metų, mokosi ar studijuoja nuolatines studijas;

–  dokumentai, patvirtinantys turėtas išlaidas gydymo bei reabilitacijos tikslams kai pareiškėjas kreipiasi dėl kompensacinės technikos ar protezavimo išlaidų kompensavimo);

– asmens rašytinis sutikimas naudoti jo asmens duomenis, susijusius su vienkartinės finansinės paramos skyrimu;

– asmeninės sąskaitos numeris;

–  kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Adresas A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius 
http://www.gyvreg.lt/;

Informacija iš SODROS – iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Adresas Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius 
http://www.sodra.lt/

Informacija apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas – iš Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, Lt-03131 Vilnius, http://www.ldb.lt/);

Informacija apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti – iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius, http://www.nma.lt/);

Informacija apie asmens disponuojamas transporto priemones – iš VĮ Regitra (Lentvario g. 7, LT-02300 Vilnius, http://www.regitra.lt/);

Informacija apie asmens nekilnojamą turtą – iš Valstybės įmonės Registrų centro, adresas V. Kudirkos g. 18, LT-0315 Vilnius,  http://www.registrucentras.lt/;

 Kita reikalinga informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir „Parama” – iš UAB „Nevda”, adresas Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius,   http://www.nevda.lt/.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus
vyresnioji specialistė
tel.8 387 66 383

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėjas tel. 8 387 66 383

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo asmens prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo savivaldybėje dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama pašymo forma – 1 priedas (74.5 kb)

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Asmuo gali gauti informaciją apie administracinę paslaugą interneto svetainėje /, o taip pat vartotojui suteikiama galimybė gauti prašymo  formą (ją atsisiunčiant).

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Išmoka grynais pinigais neišmokama.

Duomenys apie asmens prašymą ir informacija apie skirtą (neskirtą) vienkartinę paramą, registruojama Socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama” duomenų bazėje.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (4.26) A4.

 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-01 13:59:24
 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Socialinių paslaugų skyrimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo prašymo registravimo dienos iki sprendimo priėmimo dienos

Aprašymas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas į socialinių paslaugų įstaigą (Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m.) ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti asmeniui (šeimai) gali pateikti kiti bendruomenės nariai, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pateikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai

Paslaugos tipas

Ne elektroninėmis priemonėmis teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Savarankiška funkcija

Paslaugos rezultatas

Paskirtos socialinės paslaugos

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-627 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/54b6c74080b811e49386e711974443ff

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274454

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-143  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88604982bff011eb91e294a1358e77e9

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Lina Šalnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66 358, el. p. lina.salniene@svencionys.lt

Irina Poklikajeva, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66 358, el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt

Paslauga mokama

Paslauga teikiama neatlygintinai

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Parama neįgaliesiems, senatvė, socialinė atskirtis

Inicijavimo forma

Prašymo-paraiškos forma socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1–183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų  patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

– prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija.

– pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atvejų, jei nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

– medicinos dokumentų išrašas (F 027/a), (pateikiama tik tuo atveju, kai asmuo pageidauja gauti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas);

– neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo lygio pažyma, darbingumo lygio pažyma, pažyma dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos, jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai ir (ar) specialiųjų poreikių lygis;

– kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Raktažodžiai

Socialinės paslaugos

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, kurių teikimą finansuoja savivaldybė, raštu pateikia asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas į socialinių paslaugų įstaigą (Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m.) ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą.

Sprendimą dėl asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas.

Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos pateikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė:

Socialinė priežiūra 20 kalendorinių dienų

Trumpalai-kė socialinė globa 35 kalendori-nių dienų

Ilgalaikė socialinė globa 40 kalendori-nių dienų

Dienų tipas:

Kalendorinių dienų

Komentaras

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo terminai:

Socialinės priežiūros paslaugų poreikis  turi būti nustatytas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo, kurio kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Socialinės globos paslaugų poreikis turi būti nustatytas per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Per 20 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priimamas sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo, kurio kopija per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui.

Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą valstybės Globos namuose, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama:

– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

– Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ilgalaikės socialinės globos paslaugos skirtos senyvo amžiaus asmenims ar suaugusiems neįgaliems asmenims.

  Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-26  9:03:36 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse pateikimo priėmimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo prašymo registravimo dienos iki išvados apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse (toliau – išvada) pateikimo

Aprašymas

Paslaugos tikslas – priimti asmens prašymą dėl išvados pateikimo. Prašymas gali būti pateikiamas raštu, paštu arba per atstovą. Parengta išvada siunčiama prašymą pateikusiam asmeniui.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai

Paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Savarankiška funkcija

Paslaugos rezultatas

Pateikta išvada

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-742 „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eaddcad09f4211e58fd1fc0b9bba68a7

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Rasa Subačiūtė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 387 66358, el. p. rasa.subaciute@svencionys.lt

Paslauga mokama

Paslauga teikiama neatlygintinai

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Neįgalumo ir sveikatos sutrikimų atveju

Inicijavimo forma

Laisvos formos rašytinis prašymas pateikti išvadą, kuriame nurodomas pareiškėjo vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, asmens, dėl kurio kreipiamasi, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kita, turinti reikšmės, informacija

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos rašytinis prašymas pateikti išvadą

Raktažodžiai

Prašymas, išvada apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Prašymas pateikti išvadą raštu pateikiamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

Atsakingas asmuo paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengti išvadą.

Parengtą išvadą prašymą pateikusiam asmeniui siunčia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė:

66

Dienų tipas:

Kalendorinės dienos

Komentaras

Savivaldybės administracija, gavusi prašymą dėl išvados pateikimo, per 3 darbo dienas paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse ir parengti išvadą.

Socialinis darbuotojas asmens vertinimą atlieka ir išvadą parengia bei savivaldybės administracijai pateikia ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.

Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išvadą pateikia prašymą pateikusiam asmeniui.

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-25 8:50:34 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo priėmimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo prašymo registravimo dienos iki teismo nutarties priėmimo dienos

Aprašymas

Paslaugos tikslas – priimti veiksnaus fizinio asmens prašymą dėl rūpybos jam nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, prašymą išnagrinėti ir pateikti teismui pareiškimą dėl rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo. Prašymas gali būti pateikiamas raštu asmeniškai, paštu arba per atstovą (tuo atveju, jei prašymas pateikiamas paštu, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka). Kadangi prašymą pateikęs veiksnus fizinis asmuo dalyvauja teismo procese ir gauna teismo nutartį, todėl atsakymas raštu nėra teikiamas.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai

Paslaugos tipas

Neelektroninė paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Savarankiška funkcija

Paslaugos rezultatas

Teisme nagrinėjama civilinė byla

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Rasa Subačiūtė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 387 66358, el. p. rasa.subaciute@svencionys.lt

Paslauga mokama

Paslauga teikiama neatlygintinai

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Neįgalumo ir sveikatos sutrikimų atveju

Inicijavimo forma

Laisvos formos veiksnaus fizinio asmens rašytinis prašymas kreiptis į teismą, kuriame nurodomas to asmens vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, asmens, sutinkančio būti rūpintoju, vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kita, turinti reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, informacija.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

–  laisvos formos rašytinis prašymas kreiptis į teismą;

–  asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

–  specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažyma, neįgaliojo pažymėjimas;

–  medicininė pažyma, kiti medicininiai dokumentai;

–  asmens, sutinkančio tapti veiksnaus asmens rūpintoju, laisvos formos rašytinis sutikimas;

–  asmens, sutinkančio tapti veiksnaus asmens rūpintoju, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

–  asmens, sutinkančio tapti veiksnaus asmens rūpintoju, giminystės ryšį su asmeniu patvirtinantys dokumentai;

–  asmens, sutinkančio tapti veiksnaus asmens rūpintoju, medicininė pažyma apie sveikatos būklę;

–  asmens, sutinkančio tapti veiksnaus asmens rūpintoju, darbo užmokesčio pažyma.

Raktažodžiai

Pareiškimas, rūpyba, rūpintojas

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Rašytinis prašymas kreiptis į teismą dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo pateikiamas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

Atsakingas asmuo išnagrinėja prašymą, gauna reikalingus trūkstamus duomenis ir dokumentus, parengia pareiškimą ir pateikia jį teismui.

Nutartį nustatyti veiksniam fiziniam asmeniui rūpybą ir paskirti rūpintoją priima ir apie priimtą nutartį asmenį informuoja teismas.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė:

20

Dienų tipas:

Darbo dienų

Komentaras

Prašymas išnagrinėjamas ir pareiškimas teismui dėl rūpybos veiksniam fiziniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo parengiamas per 20 darbo dienų

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-25  8:56:13 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2010-01-01

Aprašymas

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.   Būstas yra asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, nuolatinė gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejį, kai būstas yra nebaigtos statybos (jo baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų).

2. Būstas nuosavybės teise turi priklausyti asmeniui, kuris kreipėsi dėl būsto pritaikymo, ar atstovui, ar kitam fiziniam asmeniui, ar Savivaldybei (socialinis arba iš Savivaldybės nuomojamas būstas).

3. Būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata netaikoma, jei pritaikant būstą asmeniui yra perkami tik mobilūs keltuvai ir (ar) laiptų kopikliai ir (ar) mobilios techninės pagalbos priemonės (mobilios vonios ir mobilūs tualetai).

4.  Būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai atskiru raštišku sutikimu sutinka (nurodomas vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os), būsto adresas, sutikimas dėl būsto pritaikymo), kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba Savivaldybės vykdomoji institucija yra priėmusi sprendimą pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus asmens specialiesiems poreikiams, jei tokio pritaikymo darbai finansuojami ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas nesutikti, kad bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti asmens specialiesiems poreikiams.

5. Dėl daiktinės teisės į būstą, šių teisių suvaržymo nėra iškelta byla (pavyzdžiui, dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir kt.), išskyrus atvejus, kai yra patvirtinta būsto naudojimosi tvarka ir gautas kreditoriaus leidimas ir (ar) būsto bendraturčių sutikimai dėl būsto pritaikymo.

6. Būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti.

7.  Jei būstas yra nebaigtos statybos (baigtumas ne mažesnis kaip 80 procentų), būstas nuosavybės teise turi priklausyti pačiam asmeniui, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ar atstovui. Tokiu atveju būsto pritaikymo darbus asmuo ar atstovas privalo organizuoti savarankiškai ir šie darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties, parengtos pagal Savarankiško būsto pritaikymo darbų organizavimo ir išlaidų apmokėjimo sutarties formą pasirašymo dienos.

8. Būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

9. Būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

Būsto pritaikymo darbų organizavimo būdai:

·     Savivaldybės administracija organizuoja visus būsto pritaikymo darbus, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;

·      asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja Savivaldybės administracija;

·     asmuo ar atstovas visus ar dalį būsto pritaikymo darbų savarankiškai organizuoja pats, kai prašomas pritaikyti būstas nepatenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą. Jei asmuo ar atstovas savarankiškai organizuoja tik dalį būsto pritaikymo darbų, likusią būsto pritaikymo darbų dalį organizuoja Savivaldybės administracija, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą;

·     skiriama būsto pritaikymo išlaidų kompensacija (toliau – kompensacija), jei asmuo ar atstovas parduoda asmens specialiesiems poreikiams nepritaikytą būstą ir perka visiškai arba iš dalies asmens specialiesiems poreikiams pritaikytą būstą. Kompensacija asmeniui ar atstovui išmokama, kai asmeniui prašomas pritaikyti būstas patenka į einamųjų metų būsto pritaikymo sąrašą.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo skyrimo/neskyrimo.

Teisės aktai

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. A1-37 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e/asr

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. A-193 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/43d4ccc0ac0b11ec8d9390588bf2de65

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Lazdinienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose 8 387 66383, el.p. jolita.lazdiniene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Būsto ir jo aplinkos pertvarkymas

Inicijavimo forma

Prašymo forma

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo ar atstovas pateikia prašymą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje ar Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje. Prašyme nurodoma asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

·     asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);

·     dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas (išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializė procedūros arba jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo; pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokymosi pagal formaliojo švietimo programą) pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo dirba);

·     išrašą iš asmens medicininių dokumentų Formos Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;

·     laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;

·     dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Savivaldybės administracija, preliminariai nustačiusi asmenis, kuriems einamaisiais metais galėtų būti pritaikyti būstai, ir gavusi iš jų visus prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus, papildomai prie prašymo prideda šiuos iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, kitų valstybės ar savivaldybių informacinių sistemų gautus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas:

1.  Išrašą iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazės apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį ir apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį ar specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikį (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir nustatyto specialiojo poreikio pavadinimas) arba pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (arba jos kopiją), arba pažymą apie nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikį (arba jos kopiją).

2.  Formos Nr. 027/a iš Savivaldybės administracijos ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras) apie nustatytą judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikį kopiją arba galiojančios asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis sutarties kopiją.

3.  Išrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą (nuolatinės gyvenamosios vietos adresą).

4.  Išrašą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenų bazės arba Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazės apie asmens, draudžiamo nustatytų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu, kategoriją (apdraustojo kategorija) ir asmens darbinį užimtumą (dirba ar nedirba).

5.  Valstybinę žemę patikėjimo teise valdančio subjekto rašytinio sutikimo kopiją, jei numatomi ant valstybinės žemės pastatyto būsto pritaikymo darbai (pateikia Savivaldybės administracija).

Raktažodžiai

Būstas, gyvenamoji aplinka, būsto pritaikymas

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo/neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė:

Pagal poreikį

Dienų tipas:

Darbo dienų

Komentaras

Sprendimą dėl būsto pritaikymo poreikio tenkinimo priima, teikia rekomendacijas dėl būsto pritaikymo finansavimo ir sudaro einamaisiais metais siūlomų pritaikyti būstų sąrašą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 14:00:01 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais likusius be tėvų globos vaikus, priėmimas ir skyrimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo prašymo priėmimo dienos iki įsakymo priėmimo dienos

Aprašymas

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka vaikus globojančiai (rūpinančiai) ar prižiūrinčiai šeimai (arba asmeniui), nesusietai giminystės ryšiais su vaiku (-ais).
 Savivaldybės administracija pagalbos pinigus skiria ir moka:

1.budinčiam globotojui, kuris yra sudaręs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru ir kuriam globos centras perdavė prižiūrėti vaiką:

1.1. pagalbos pinigus už vaikų priežiūrą budinčio globotojo šeimoje:

1.2. už vieną vaiką – 3 BSI dydžio per mėnesį;

1.3. už du vaikus – 5 BSI dydžio per mėnesį;

1.4. už tris vaikus – 8 BSI dydžio per mėnesį;

1.5. už kiekvieną vaiką iki 3 metų – papildomai 1 BSI dydžio per mėnesį;

1.6. 4 BSI dydžio vienkartinę išmoką vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti (toliau – vienkartinė išmoka).

2. įstatymų nustatyta tvarka paskirtam vaiko globėjui (rūpintojui), nesusijusiam su globojamu (rūpinamu) vaiku giminystės ryšiais (toliau – globėjas (rūpintojas)):

2.1. pagalbos pinigus, kurių dydis yra 300 eurų per mėnesį už vieną globojamą (rūpinamą) vaiką;

2.2. 4 BSI dydžio vienkartinę išmoką vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti (toliau – vienkartinė išmoka).

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas įsakymų dėl vienkartinės išmokos ir  dėl pagalbos pinigų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo kopijas  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiunčia vienkartinės išmokos ir / ar pagalbos pinigų gavėjui.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Savarankiška

Paslaugos rezultatas

Mokami pagalbos pinigai, vienkartinę išmoką vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f4830d0fce311e78bcec397524184ce/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimas Nr. T-170 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės budinčio globotojo veiklos organizavimo ir mokėjimo už vaiko globą (rūpybą) ir priežiūrą tvarkos aprašo patvirtinimo“.  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee1f6f70076d11ecb4af84e751d2e0c9

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Irina Poklikajeva, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,

tel. (8 387) 66 358, el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Vaiko globa (rūpyba), priežiūra, pagalbos pinigai

Inicijavimo forma

Laisvos formos prašymas, kuriame nurodomas asmens vardas ir pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, banko sąskaitos numeris

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Globojamo (rūpinamo) ar prižiūrimo vaiko gimimo liudijimą;

4. Vaiko globą (rūpybą) ar priežiūrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento dėl laikinosios (nuolatinės) globos (rūpybos) vaikui nustatymo kopiją ar Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties kopiją ir Vaiko apgyvendinimo aktą).

Raktažodžiai

Prašymas, pagalbos pinigai

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, parengia įsakymo projektą ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą įsakymą dėl pagalbos pinigų skyrimo informuoja Socialinės paramos skyrius.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė:

5

Dienų tipas:

Darbo dienos

 Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-25  8:59:49 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu priėmimas, laikinosios priežiūros nustatymas (nutraukimas)

Paslaugos teikimo periodas

Nuo prašymo priėmimo dienos iki įsakymo priėmimo dienos

Aprašymas

Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, esant svarbioms priežastims (pavyzdžiui gydymo, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje ar kt.), turi teisę kreiptis dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo. 

Kreiptis į Socialinių paslaugų skyrių reikia likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Esant objektyvių priežasčių, prašymas gali būti pateiktas ir turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Išnykus aplinkybėms, dėl kurių vaikui buvo nustatyta laikinoji priežiūra ar pasibaigus jos terminui, vaiko tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalo nedelsiant informuoti Socialinių paslaugų skyrių.

Jei keičiasi asmuo, galintis laikinai prižiūrėti vaiką, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą turi pateikti naują prašymą bei kito asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens dokumentą.

Jei, pasibaigus vaiko laikinosios priežiūros, terminui, vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrinčio asmens, laikinai vaiką prižiūrintis asmuo apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo termino pabaigos, raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoti Socialinių paslaugų skyrių.

Gavus informaciją, kad vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą neperėmė vaiko priežiūros iš jį laikinai prižiūrėjusio asmens, Socialinių paslaugų skyrius nedelsdamas žodžiu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios informacijos gavimo dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoja Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių.

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu pabaiga nustatoma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip kitą dieną po šios informacijos gavimo dienos.

Laikinoji priežiūra nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas įsakymo, kuriuo nustatyta  vaiko laikinoji priežiūra vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu, kopijos pateikiamos vaiko tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą, ir asmeniui, galinčiam laikinai prižiūrėti vaiką prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai

Paslaugos tipas

Ne e. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Savarankiška

Paslaugos rezultatas

Priimtas  prašymas ir parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo/panaikinimo

Teisės aktai

Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 „Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ A1-794 Dėl Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (e-tar.lt)

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Irina Poklikajeva, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66 358, el. p. irina.poklikajeva@svencionys.lt

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Vaiko laikinoji priežiūra vaiko tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą prašymu

Inicijavimo forma

Prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymo nustatymo forma, Vaiko laikinosios priežiūros tvarkos aprašo 3 priedas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, norintys palikti vaiką laikinai prižiūrėti kitam asmeniui, Socialinių paslaugų skyriui tiesiogiai, registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia:

1.  rašytinį prašymą nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą pas vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar kitus vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis ne ilgesniam kaip šešių mėnesių terminui nuo vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą;

2. išrašą iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas išrašas iš vaiko gimimo įrašo arba vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, padarius jo kopiją, grąžinamas prašymą pateikusiam asmeniui);

3. tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas (jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai savivaldybės administracijai, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kuris, įsitikinus prašymą pateikusio asmens tapatybe, jam grąžinamas);

4. asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

5. dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas), įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją priežiūrą (pvz.: gydymo įstaigos pateiktą pažymą, įdarbinimo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentus (darbo sutarties, paslaugų teikimo sutarties kopijas, laišką, patvirtinantį įdarbinimą, komandiruotę, stažuotę arba dalyvavimą profesinėje ar savanoriškoje programoje ir jos trukmę patvirtinančio įsakymo kopijas, potvarkio, kvietimo kopijas ar kt.); 

6. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją.

Vaiko laikinoji priežiūra vaiko tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą prašymu nutraukiama, jei vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą laisva forma raštu nurodo, kad išnyko priežastys, dėl kurių vaiko laikinoji priežiūra buvo nustatyta vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.

Raktažodžiai

Prašymas, vaikas, laikinoji priežiūra

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, išsiuntęs jį registruotu paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą, parengia įsakymo projektą ir pateikia jį savivaldybės administracijos direktoriui.
3. Paslaugos gavėją apie priimtą įsakymą dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymą/nutraukimą informuoja Socialinės paramos skyrius.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė:

10 (esant objektyvių priežasčių (pvz.: netikėtai pablogėjus vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą sveikatai, dėl skubaus gydymo paskyrimo, skubaus išvykimo ir pan.), nurodytas prašymas gali būti pateiktas ir vėliau nei nurodytą terminą ir turi būti išnagrinėtas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos)

Dienų tipas:

Darbo dienos

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-26  8:59:49 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasTikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2000-05-02
AprašymasAsmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriama ir mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1. Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1.  Asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2. Asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neskiriamos ir nemokamos jeigu:
– asmuo gyvena švietimo įstaigoje arba asmeniui palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos slaugos skyriuje arba šios įstaigos bendrajame skyriuje įsteigtoje vietoje neįgaliojo asmens slaugai teikiamos jam iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai; be tėvų globos likęs vaikas gyvena socialinės globos įstaigoje;
– asmens kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
– asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę;
– asmeniui taikomos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialiąją auklėjimo įstaigą;
– asmuo persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.

Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima pateikti per atstovą, atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).

Dėl tikslinės kompensacijos mokėjimo kreipiasi pats asmuo arba jo įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimas giminaitis, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, neveiksniais tam tikroje srityje pripažintų asmenų globėjai, vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas. Jei prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėn. iki dokumentų tikslinei kompensacijai skirti gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Tikslinė kompensacija skiriama laikotarpiui, kurį tikslinės kompensacijos gavėjas turi teisę gauti šią išmoką.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai ir per 2 mėn. nuo dienos, kurią pareiškėjui buvo įteiktas (išsiųstas) informacinis lapelis, dokumentai nepateikiami, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo dienos, kurią baigėsi terminas, per kurį turėjo būti pateikti dokumentai, priima sprendimą prašymo nenagrinėti.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c/HYMjIgbblN

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl kreipimosi dėl tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo, tikslinių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/708e2ca020a111e9875cdc20105dd260

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Daiva Gudelienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: daiva.gudeliene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Viktorija Aidietienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: viktorija.aidietiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Danguolė Karmonienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 387 66383
El. paštas: danguole.karmoniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti tikslinę kompensaciją SP-6 forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Jeigu prašymą pateikia ne pats asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, reikia pateikti dokumentą, atitinkamai patvirtinantį įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba šių dokumentų kopijas.
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT)
išduotą specialiųjų poreikių nustatymo pažymą arba jos kopiją (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje).
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiTikslinės, kompensacijos, tikslinių kompensacijų skyrimas
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją, per atstovą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:15
Dienų tipas:Darbo dienos
Elektroninė paslauga
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasTikslinių kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:15
Dienų tipas:Darbo dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
Valstybės tarnautojo pažymėjimas
Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 19:04:18 

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Pavadinimas

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos teikimo periodas

Nuo 2017-01-01

Aprašymas

Teisę gauti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui turi vienas iš vaiko tėvų, kai vienu metu gimsta daugiau kaip vienas vaikas.

Skiriama 4 bazinės socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo vaikų gimimo, kol  jiems sukanka 2 metai. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu už kiekvieną vaiką.

Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.

Tais atvejais, kai vaiko tėvai dirba ar gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, teisė į išmoką nustatoma vadovaujantis ES socialinės apsaugos sistemos koordinavimo reglamentais.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas

El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus

Ne el. būdu teikiama paslauga

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Valstybės perduota funkcija

Paslaugos rezultatas

Atsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/asr

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T-137 „Dėl Socialinių išmokų teikimo socialinę riziką patiriantiems asmenims Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/eca79dc0e91e11ea9342c1d4e2ff6ff6/asr

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Laima Boliaku, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 31133, el. p. laima.boliaku@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Rimutė Vilkaitienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Meri Steckienė, priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose tel. 8 387 33164, el.p. meri.steckiene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė Arminė Dervinienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. arminte.derviniene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Galina Čuvalova, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 51944, el.p. galina.cuvalova@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Giedrė Jurcevičienė, priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose tel. 8 387 52646, el.p. giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jurga Aksenavičienė, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus specialistė Gelena Verik, priimanti Pabradės seniūnijos patalpose tel. 8 387 54538, el.p. gelena.verik@svencionys.lt

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Jovita Vasiliauskienė, priimanti Savivaldybės administracijos patalpose tel. 8 387 66358, el.p. jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt

Paslaugos grupės ir pogrupiai

Socialinės apsaugos paslaugos

Gyvenimo atvejai

Norint gauti socialinę išmoką

Inicijavimo forma

Prašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

4. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.

Išorinis paslaugos adresas

https://www.spis.lt/

Raktažodžiai

Išmoka, išmoka gimus vienu metu,  gimus daugiau kaip vienam vaikui, išmoka daugiau kaip vienam vaikui

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.

2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimas

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas ir mokėjimas

Elektroninės paslaugos nuoroda

https://www.spis.lt/

Elektroninės paslaugos brandos lygis

 (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.

Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.

3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.

4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo trukmė: 31

Dienų tipas: Kalendorinės dienos

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:

 • El. parašo naudotojams
 • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
 • Bankai
 • Asmens tapatybės kortelė

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:

 • Valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-13 15:04:54

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2017-01-01
AprašymasTeisę gauti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai turi vienas iš vaiko tėvų, įtėvių ar vaiko globėjas, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų formą ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo, iki jam sukaks 26 metai, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje – 30 metų, ir jeigu neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.
Skiriama 6 bazinės socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo vaiko gimimo, iki jam sukanka 2 metai.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, bet ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El.paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El.paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El.paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Mokymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar rezidentūroje. Šių dokumentų pateikti nereikia, jeigu duomenys apie mokymąsi yra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.
5. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
6. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.
7. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmokos besimokančio, studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmokos studijuojančio vaiko priežiūrai
Neelektroninės paslaugos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis(IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:43:21 

PavadinimasAprašymo turinys
PavadinimasIšmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos teikimo periodasNuo 2018-01-01
AprašymasTeisę gauti išmoką įvaikinus vaiką turi jį auginantis vienas iš įtėvių, išskyrus atvejus, jeigu jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už išmokos įvaikinus vaiką dydį.
Skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos ir mokama 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, bet ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų.
Prašymą paslaugos vykdytojui galima pateikti tiesiogiai, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją pagal gyvenamąją vietą ar į savivaldybės administraciją, galima atsiųsti paštu arba pateikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS (www.spis.lt).
Išmoka skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslaugaValstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasAtsakymas apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo.
Teisės aktaiLietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1DEDD43B92AE

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas  Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A1F3B14F0A00/eLiJqfqlFd

Lietuvos  Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr.A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd61b670baa311eab9d9cd0c85e0b745
Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenysVardas, pavardė: Laima Boliaku
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 31133
El. paštas: laima.boliaku@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Rimutė Vilkaitienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: rimute.vilkaitiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Meri Steckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionėlių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 33164
El.paštas: meri.steckiene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Armintė Dervinienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: arminte.derviniene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Galina Čuvalova
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus  specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 51944
El. paštas: galina.cuvalova@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Giedrė Jurcevičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Švenčionių seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 52646
El. paštas: giedre.jurceviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jurga Aksenavičienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: jurga.aksenaviciene@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Gelena Verik
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus specialistė
priimanti Pabradės seniūnijos patalpose
Telefonas: 8 387 54538
El. paštas: gelena.verik@svencionys.lt

Vardas, pavardė: Jovita Vasiliauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: 8 387 66358
El. paštas: jovita.vasiliauskiene@svencionys.lt
Paslauga mokamaNe
Paslaugos grupės ir pogrupiaiSocialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejaiNorint gauti socialinę išmoką
Inicijavimo formaPrašymo gauti išmoką SP-3 (A) forma
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
4. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti.
5. Atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
Išorinis paslaugos adresashttps://www.spis.lt/
RaktažodžiaiIšmoka, įvaikinus, įvaikinus vaiką
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į instituciją arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Elektroninės paslaugos
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasIšmokos įvaikinus vaiką skyrimas ir mokėjimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.spis.lt/
Elektroninės paslaugos brandos lygis (IV) bendradarbiavimo lygis – visa paslauga užsakoma ir teikiama el. būdu, paslaugos gavėjui nereikia atlikti formalių procedūrų, pvz.: vykti į paslaugą teikiančią instituciją.
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (https://www.spis.lt/).
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo / neskyrimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie  priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmėPaslaugos suteikimo trukmė:31
Dienų tipas:Kalendorinės dienos
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip
Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais:
El. parašo naudotojams
ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
Bankai
Asmens tapatybės kortelė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-08 18:41:54 

Comments are closed.

Close Search Window