ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

8.11

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems raštu pateikti prašymus, skundus, pranešimus. Prašymai, skundai, pranešimai registruojami ir perduodami nagrinėti specialistams .

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.
Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas išduoti pažymą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių (Vilniaus g.19, Švenčionys, 301 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (paslaugos teikėjas)

Asmens pageidavimu jis informuojamas apie prašymo nagrinėjimo eigą.

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
tel. (8 387) 66 367,
el. p.: svietimo.skyrius@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai
tel. (8 387) 66 367,
el. p.: svietimo.skyrius@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas. Pareiškėjas turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą (jeigu yra), telefono numerį, aiškiai išdėstyti prašymo esmę. Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentų bendrą registrą (27.3.2) BD

Comments are closed.

Close Search Window