Pavadinimas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas

Aprašymas

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (toliau – įmoka)  apskaičiavimas.

Įmoką apskaičiuoja savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius.

 

Prašymas apskaičiuoti įmoką pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos gavėjai

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais, Fiziniams asmenims verslo tikslais, Juridiniams asmenims ne verslo tikslais, Juridiniams asmenims verslo tikslais.

Paslaugos tipas

Ne el. būdu teikiama paslauga.

Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga

Paslauga teikiama savarankiškai.

Paslaugos rezultatas

Išduotas savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo aktas.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas

Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas.

Švenčionių rajono savivaldybės 2021 m. sausio 7 d. sprendimas Nr. T-1 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ 

Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimą

Savivaldybės administracijos  Vietinio ūkio skyrius, Mokesčių ir turto skyrius

Savivaldybės vyriausioji inžinierė Rina Rimaš

Skyriaus vedėja  Rasa Bliūdžiuvienė

Vyriausioji specialistė Rasa Ambrasienė

Telefonas:

+370 387 66 368; +370 387 66 377

Mob. Telefonas:

+370 687 57 163

Faksas:

+370 387 66 365

El. paštas: rina.rimas@svencionys.lt;  ekonomika@svencionys.ltrasa.bliudziuviene@svencionys.lt; rasa.ambrasiene@svencionys.lt

Paslauga mokama

Ne

Pasirinkite paslaugos grupes

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas.

Paslauga mokama

Ne

Pasirinkite paslaugos grupes

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas.

Pasirinkite, gyvenimo atvejus atitinkančius Jūsų siūlomą paslaugą:

Norint gauti leidimą  statyti, rekonstruoti pastatą, esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą ir (ar) kitą inžinerinį statinį, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra.

Paslaugos inicijavimo forma

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Mokėtojas prašymą pateikia prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Prašymas su dokumentais ir informacija, nurodytais 3 ir 4 punktuose, gali būti teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

 Prašyme turi būti nurodyta:

 1. duomenys apie mokėtoją:

1.1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

1.2. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinė forma (jei teisinės formos neturi – teisinis statusas), pavadinimas, kodas, jei jis suteikiamas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

 1. statinio rodikliai: pastato bendrasis plotas (m2) ir (ar) inžineriniu statiniu, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytas plotas (m2). Rekonstruojant pastatą nurodoma rekonstruojamo pastato padidėjusi bendrojo ploto dalis (m2); kai rekonstruojamas inžinerinis statinys – padidėjusi statiniu užstatyto ploto dalis (m2) arba pastato bendrasis plotas, jei inžinerinis statinys rekonstruojamas į pastatą. Šie duomenys pateikiami iš Metodikos 4.3 papunktyje nurodyto statinio projekto bendrosios dalies, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą;
 2. informacija apie būtinumą savivaldybės infrastruktūros plėtrai paimti žemę visuomenės poreikiams (teikiama, kai savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikia paimti žemę visuomenės poreikiams pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius planus);
 3. mokėtojo pasirinktas informavimo apie prašymo priėmimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą būdas (siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu ar elektroniniu paštu) (toliau – mokėtojo pasirinktas informavimo būdas);
 4. nuoroda į statinio projektą, kai statinio projektas patalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 5. nuoroda į teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatomas žemės paėmimas visuomenės poreikiams, registraciją Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR);
 6. nuoroda į teritorijų planavimo dokumento, kuriuo suplanuota savivaldybės infrastruktūra,registraciją TPDR;
 7. kita informacija, kuri, mokėtojo nuomone, gali turėti reikšmės įmokos dydžio apskaičiavimui.

Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);
 2. įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas,kaip numatyta Metodikos 4.1 papunktyje; 
 3. statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);
 4. situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;
 5. kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;
 6. žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Susiję su paslauga veiksmai ir nuorodos į inicijavimo formas

Veiksmas

Pavadinimas

Nuoroda į formą

Išorinis paslaugos adresas

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Pastabos

Raktažodžiai

Infrastruktūros

Neelektroninė paslauga

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas (reikalingi atlikti veiksmai)

Prašymas su dokumentais ir informacija, teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Paslaugos suteikimo trukmė

Paslaugos suteikimo
trukmė:

Dienų tipas:

Paslaugos suteikimo kaina

Komentaras

20

Darbo dienų

Paslauga teikiama neatlygintinai

Jeigu dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Comments are closed.

Close Search Window