1. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
4. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
5. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
6. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas, papildymas ir rekvizitų patikslinimas
7. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, išdavimas
8. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse, išdavimas
9. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas ir jos rekvizitų patikslinimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.27

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais  išdavimas, patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą, patikslinimą.
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra neterminuotos.

Licencija patikslinama, kai:
1. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:
1. pranešimą, kuriame nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir elektroninio pašto adresas;
1.2. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);
1.3. mažmeninės prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu mažmeninės prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
1.4. mažmeninės prekybos vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma ir (ar) susijusiais gaminiais iš automobilinės parduotuvės, vietoj mažmeninės prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
1.5. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai mažmeninės prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai ir (ar) susiję gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės);
1.6. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu, patikslinimu, įspėjimu apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, licencijos galiojimo sustabdymu ar licencijos galiojimo panaikinimu;
1.7. kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1–7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus;
1.8. numatomos vykdyti veiklos pradžios data, jei ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) susijusiais gaminiais vėlesnę dieną negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos;

1.9. Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas).

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti jo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, savivaldybės administracijos direktoriui per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai pateikia:
1. paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, kurioje nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir elektroninio pašto adresas;
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
1.5. kokiu būdu (per atstumą, per kontaktinį centrą, elektroninėmis ryšio priemonėmis arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti su licencijos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus.

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikiami kartu su pranešimu apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ar su prašymu patikslinti licenciją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, išdavęs licenciją per Licencijų informacinę sistemą, atlieka Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių 10.1.1 ir 10.1.4–10.1.5 papunkčiuose nurodytus patikrinimo veiksmus ir kreipiasi į:

1. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, prašydamas pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą;

2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje įregistruotas Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, prašydamas pateikti informaciją apie juridinį asmenį ar užsienio juridinio asmens filialą pagal Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą;

3. Informatikos ir ryšių departamentą, prašydamas pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui ar jų vadovams yra įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių dėl bausmės skyrimo ir (ar) įsiteisėjusių nutarimų dėl baudos skyrimo už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, priimtų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199, 1991, 1992 ar 200 straipsnius ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 132, 158, 170, 208, 209 ar 214 straipsnius, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai;

4. Valstybinę mokesčių inspekciją, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamas pagal šių institucijų kompetenciją pateikti informaciją, ar juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui yra įsiteisėjusių šių institucijų nutarimų dėl baudos skyrimo pagal Tabako kontrolės įstatymo 26 straipsnio 5 dalį už tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių ir (ar) susijusių gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų ar tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, nuo kurių įsiteisėjimo dienos iki juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo paraiškos ar pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos nepraėjo 5 metai.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodanti institucija, gavusi juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimą:
1. ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje, o jeigu pranešime nurodyta diena, nuo kurios juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas ketina pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita darbo diena nuo pranešimo gavimo dienos, – ne vėliau kaip pranešime nurodytą dieną registruoja licenciją ir įrašo duomenis į Licencijų informacinę sistemą;
2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos išdavimo per Licencijų informacinę sistemą pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo ar atsisakymo patikslinti licenciją turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
1. už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą – 190 EUR;
2. už licencijų patikslinimą – 112 EUR (valstybės rinkliava už išduotų licencijų patikslinimą neimama, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės).
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 52486.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais forma – 1 priedas
Pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais forma – 2 priedas
Prašymo patikslinti licenciją forma – 3 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Licencijos gavimui reikalingų dokumentų pateikimas el. būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Verslo vartai www.verslovartai.lt ir www.epaslaugos.lt

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

– 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Veiklos dokumentų registrą (4.23) A4.

 


Įmonių, turinčių Švenčionių rajono savivaldybės išduotas ir galiojančias licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, sąrašas

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-06 13:51:05

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.16

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijos verstis šilumos tiekimo veikla (mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) išdavimas, pakeitimas, popierinės licencijos dublikato išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima šilumos tiekimo veiklos licencijų asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išdavimą, pakeitimą, jų galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, popierinės licencijos dublikato išdavimą.
Licencija išduodama neribotam laikui.
Išduota licencija keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai.
Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, išduodamas licencijos dublikatas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, norintis gauti licenciją, pateikia nustatytos formos prašymą.
Prašyme turi būti nurodyti asmens, siekiančio gauti licenciją, duomenys:
fizinio asmens – vardas, pavardė, asmens kodas, jeigu jis yra, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
juridinio asmens – įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, taip pat nurodoma veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, pavadinimas, numatoma licencijuojamos veiklos teritorija.
Asmuo prašyme nurodo numatomą licencijuojamos veiklos teritoriją, kuri nurodoma pridedamuose masteliniuose planuose ir (ar) kitokiu būdu, leidžiančiu nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas.
Prie prašymo pridedama:
1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos atitinkančio steigimo dokumento kopijos, patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu;
2. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
3. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas;
4. šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai;
5. juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė);
6. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijos, patvirtintos antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti.

Licencijos turėtojas, norintis pakeisti licenciją, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų apie tai informuoti savivaldybę ir pateikti prašymą pakeisti licenciją ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris pateikia motyvuotą paaiškinimą, išduodamas licencijos dublikatas.

Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, pateikiamas priėmus sprendimą išduoti, pakeisti licenciją, išduoti popierinės licencijos dublikatą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas nustato, ar asmuo, norintis įsigyti ar pakeisti licenciją:
1. turi nuosavybės teise ar teisėtai valdo šilumos gamybos įrenginius ir (ar) šilumos perdavimo tinklus;
2. neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
3. turi pakankamai technologinių, vadybinių ir finansinių pajėgumų, leidžiančių vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti, pakeisti licenciją ar atsisakyti išduoti licenciją priimamas per 30 kalendorinių dienų. Sprendimo dėl licencijos išdavimo priėmimo terminas skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ar duomenų pateikimo dienos.
Popierinės licencijos dublikatas išduodamas per 30 kalendorinių dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
1. už šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimą – 376 EUR;
2. už licencijos patikslinimą ar dublikato išdavimą – 20 EUR.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53086.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-08 09:12:00 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.07

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų išnuomoti savivaldybės būstą ir socialinį būstą priėmimas ir nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

6280

8792

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

12560

17584

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

3611 (vienam asmeniui)

8792 (vienam asmeniui)

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

2. Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo, įvertinus buvimo Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąraše laikotarpį. Asmenims ir šeimoms, gyvenantiems savivaldybės išnuomotame socialiniame būste ir turintiems teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą, jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas, toks socialinis būstas suteikiamas nesilaikant eiliškumo.  

3. Socialinis būstas gali būti išnuomojamas ir neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą asmenims bei šeimoms, jeigu šie asmenys ir šeimos Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito būsto ir jeigu su jais per 6 mėnesius iki kreipimosi dėl paramos būstui išsinuomoti dienos nebuvo nutraukta socialinio būsto nuomos sutartis dėl jos sąlygų pažeidimo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 5 dalies 5-7 punktuose numatytais atvejais:

1) netekusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turėto būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių; šiuo atveju į savivaldybės administraciją asmuo ar šeima privalo kreiptis ne vėliau kaip per vienus metus nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos;

2) asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis;

3) senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;

4) šeimoms, auginančioms penkis ar daugiau vaikų ar (ir) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

5) šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų;

6) šeimoms, kuriose abiem sutuoktiniams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir kurios augina vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

7) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

8) šeimoms, auginančioms vaikus ar (ir) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), kai ne mažiau kaip dviem iš jų yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis;

9) šeimoms, kuriose ne mažiau kaip dviem šeimos nariams yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis ir (ar) didelių specialiųjų poreikių lygis, kai šeimos nariai yra sukakę senatvės pensijos amžių;

10) likusiems be tėvų globos asmenims, palikusiems socialinės globos, grupinio gyvenimo ir (ar) savarankiško gyvenimo namus per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos.

6. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės būstai, kurie nuomojami:        

6.1. nuomojantiems socialinį būstą, jeigu jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 35 procentais arba daugiau kaip 50 procentų, jeigu asmuo yra be šeimos ar jeigu šeimoje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vienas augina vieną ar daugiau vaikų, ir (arba) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jeigu asmuo yra neįgalusis, ar jeigu šeimoje yra neįgaliųjų, viršija Įstatyme nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, jų prašymu šį būstą nuomojant kaip savivaldybės būstą, jeigu asmuo ar šeima Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise  neturi kito būsto ir jeigu:

6.1.1. asmeniui iki senatvės pensijos amžiaus sukakties yra likę 5 ar mažiau metų;

6.1.2. asmuo yra neįgalusis arba šeimoje yra neįgaliųjų;

6.1.3. šeima augina tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

6.1.4. kitais savivaldybės tarybos patvirtintame tvarkos apraše nustatytais atvejais.

6.2. savivaldybės tarybos sprendimu asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka negali būti iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos;

6.3. savivaldybės tarybos sprendimu asmenims ir šeimoms, kurie su Savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti, atsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą darbuotojų (tarnautojų), kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, kategorijų sąrašą;

6.4. savivaldybės tarybos sprendimu kitais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir  savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu;

6.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka asmenims ir šeimoms, per pastaruosius vienus metus netekusiems vienintelio Lietuvos Respublokos teritorijoje nuosavybės teise turėto mbūsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių;

6.6. kitais Civiliniame kodekse numatytais atvejais, kai gyvenamosios patalpos perduotos savivaldybei nuosavybės teise Valstybės ir  savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka;

6.7. asmenims ir šeimoms, iki 2002 m. gruodžio 31 d. išsinuomojusiems savivaldybės gyvwenamąsias patalpas pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą.

 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją);

2. Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-239.

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmuo (šeima), pageidaujantis išsinuomoti savivaldybės būstą, turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui laisvos formos prašymą. Asmenys ir šeimos, neįrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, pateikia BP-5 formos prašymą.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);

2. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie šeimos sudėtį;

3. metinė gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus;

4. prireikus – neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai;

5. gydymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo (šeimos narys), serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;

6. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo –  kopijos;

8. kiti dokumentai, patvirtinantys, kodėl savivaldybės būstas turi būti išnuomotas išimties tvarka.

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas 

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas   

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė         

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo BP-5 forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą

  –

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą 

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas 

3.11

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

8007

8792

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

15582

17584

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

19468

35168

2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3. yra išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir yra sudarę pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. 

Išperkamoji būsto nuoma – būsto nuoma, kai nuomotojas savo nuosavybės teise valdomą būstą ar svetimą būstą, kai teisę jį išnuomoti išperkamosios nuomos būdu suteikia įstatymai ar būsto savininkas, leidžia nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad nuomininkui būstas pereina nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą.

Teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

16642

20253

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

23236

41134

Keturių ar penkių asmenų šeimos

27946

54793

Šešių ar daugiau asmenų šeimos

4710 (vienam asmeniui)

13031,00 (vienam asmeniui)

2. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

2.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

2.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

2.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Nustatyto dydžio kompensacija pervedama į būsto nuomininko prašyme nurodytą sąskaitą banke. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama nuomininkams, kurių nuomojamas būstas yra Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją)  

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmenys ir šeimos, norėdami pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

1. prašymą gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-2 forma) arba prašymą  gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma);

2. pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, kuri privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre;

3. savivaldybės administracijos seniūnijos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį;

4. metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją už kalendorinius metus;

5. kitus būtinus teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją įrodančius dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį).

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija sprendimą dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo BP-2 forma

Prašymo BP-4 forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą

  –

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23) A4.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas 

3.11

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

8007

8792

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

16642

17584

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

19468

35168

2. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3. yra išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje ir yra sudarę pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. 

Išperkamoji būsto nuoma – būsto nuoma, kai nuomotojas savo nuosavybės teise valdomą būstą ar svetimą būstą, kai teisę jį išnuomoti išperkamosios nuomos būdu suteikia įstatymai ar būsto savininkas, leidžia nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad nuomininkui būstas pereina nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą.

Teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

16642

20253

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

23236

41134

Keturių ar penkių asmenų šeimos

27946

54793

Šešių ar daugiau asmenų šeimos

4710 (vienam asmeniui)

13031 (vienam asmeniui)

2. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

2.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

2.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

2.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Nustatyto dydžio kompensacija pervedama į būsto nuomininko prašyme nurodytą sąskaitą banke. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija mokama nuomininkams, kurių nuomojamas būstas yra Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją)  

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmenys ir šeimos, norėdami pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija, rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:

1. prašymą gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-2 forma) arba prašymą  gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (BP-4 forma);

2. pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, kuri privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto registre;

3. savivaldybės administracijos seniūnijos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį;

4. metinę gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją už kalendorinius metus;

5. kitus būtinus teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją įrodančius dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį).

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas)

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt   

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija sprendimą dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo BP-2 forma

Prašymo BP-4 forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą

  –

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23) A4.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į sąrašą

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teisę į socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;

2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija šių dydžių:

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

6280

8792

Dviejų ar trijų asmenų šeima

12560

17584

Keturių ar daugiau asmenų šeima

3611 (vienam asmeniui)

8792 (vienam asmeniui)

3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją)

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmuo (šeima), pageidaujantis būti įrašytas į sąrašą, turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui prašymą (BP-3 forma). Prašymai gali būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą atstovą tiesiogiai savivaldybės administracijai, paštu ar elektroniniu būdu.

Su prašymu pateikiami šie dokumentai:
1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (šeimos atveju – visų šeimos narių);

2. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie šeimos sudėtį;

3. asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;

4. dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai ar kiti dokumentai;

5. įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

6. atstovavimą patvirtinantis dokumentas;

7. neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo turi neįgalimą) arba gydymo įstaigos pažyma, patvirtinanti, kad asmuo (šeimos narys), serga sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą,  forma (jeigu tokia liga serga);
8. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, kopijos;

9. mokymo įstaigos pažyma apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

10. kiti dokumentai, įrodantys asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti.

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas) 

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas 

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas   

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt     

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo įrašyti į sąrašą forma – prašymo BP-3 forma, 6 priedas

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai

Pasikeitus pareiškėjo gyvenamajai vietai, telefono numeriui, būtina apie tai informuoti savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingą darbuotoją, kadangi savivaldybės tarnautojas, neturėdamas kontaktų, negalės pareiškėjui pranešti apie siūlymą išsinuomoti socialinį būstą.

Pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 d.) paramą būstui išsinuomoti gaunantys asmenys ir šeimos privalo Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus.

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą          

 

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas 

3.09

2.

Administracinės paslaugos versija

5 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų apie teisę į paramą būstui įsigyti išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Parama būstui įsigyti teikiama asmenims (šeimoms), kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. deklaruoja gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje;

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruoto turto vertė ir pajamos neviršija šių dydžių: 

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur

Turtas, Eur

Asmuo be šeimos

16642

20253

Dviejų ar trijų asmenų šeima

23236

41134

Keturių ar penkių asmenų šeima

27946

54793

Šešių ar daugiau asmenų šeima

4710 (vienam asmeniui)

13031,00 (vienam asmeniui)

3. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

3.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

3.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;

3.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Teikiamų kreditų suma:

Asmeniui be šeimos – 53 000 Eur;

Dviejų ar daugiau asmenų šeimai – 87 000 Eur;

Nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį – 35 000 Eur.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie atitinka visas šias sąlygas:

1) prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu atitinka paslaugos apibūdinimo 2-3 punktus ir žemiau nurodytus asmenų ir šeimų požymius;

2) teisės į paramą būstui įsigyti nustatymo metu atitinka paslaugos apibūdinimo 2-3 punktus.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:

1) 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

2) 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

4) 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

a) šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

b) neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

c) asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

d) šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Asmenims ir šeimoms suteikta subsidija valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti panaudota šio kredito pradiniam įnašui padengti.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, ši subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, subsidija apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas, pasinaudojęs tam tikro dydžio subsidija, įgyja teisę į didesnę subsidiją, jam ne eilės tvarka papildomai suteikiama šių subsidijų dydžių skirtumo subsidija (toliau – papildoma subsidija).

.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas (žr. aktualią redakciją);

2. Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimas Nr. 325 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Asmuo (šeima), pageidaujantis gauti pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti,  turi pateikti savivaldybės administracijos direktoriui adresuotą nustatytos formos rašytinį prašymą (BP-1 forma). Su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių) ir šeimos sudėtį;

2. prireikus – kitos savivaldybės administracijos pažyma, patvirtinanti, kad šeimos narys, deklaravęs gyvenamąją vietą kitos savivaldybės teritorijoje, nėra įrašytas į toje savivaldybėje sudaromus sąrašus socialiniam būstui gauti ar būsto sąlygų pagerinimui, toje savivaldybėje socialinio būsto nenuomoja ir nepasinaudojo valstybės parama būstui įsigyti;

3. metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija ir pajamų deklaracija už kalendorinius metus (pajamos ir turtas deklaruojami Lietuvos Respublikos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka VMI Švenčionių poskyryje, esančiame Lentupio g. 5, Švenčionyse);

4. prireikus – neįgalumą, likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai;

5. asmens (šeimos narių) paso, asmens tapatybės kortelės, gimimo liudijimo, prireikus – ištuokos liudijimo, mirties liudijimo –  kopijos.

6. Kreditavimo sutartis (jei būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją įgyja jau gavęs būsto kreditą).

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas) 

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt     

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo BP-1 forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą

Informacinės technologijos nenaudojamos

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai 

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23) A4.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.36

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą teikimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informacijos apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą teikimas interesantams.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T-221 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. A-182 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės komunalinių atliekų kiekio deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas (jeigu paslaugos gavėjas kreipiasi raštu), kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kontaktiniai duomenys.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Mokesčių ir turto skyrius
Tel. (8 387) 66 384,(8 387 66371)
El.paštas vietinerinkliava
@svencionys.lt

Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Adutiškio seniūnija
Tel. (8 387) 59 257
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūn
ija
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnija
Tel. (8 387) 41 402
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnija
Tel. (8 387) 41 409
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnija
Tel. (8 387) 41 404
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt 

Sarių seniūnija
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnija
Tel. (8 387) 46 317
El. paštas strunaitis@svencionys.lt

Svirkų seniūnija
Tel. (8 387) 41 408
El. paštas svirkos@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnija
Tel. (8 387) 31 332
El. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66377,
el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pateikiant klausimą žodžiu, paslauga suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas (rekomenduojama forma – 1 priedas).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Viešoje Švenčionių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti prašymo formą, ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
veiklos dokumentų registrą (4.23) A4.

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-14 19:00:50 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos  kodas 

3.35

2.

Administracinės paslaugos    versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų pakeisti (patikslinti) vietinės rinkliavos už komunalinių  atliekų  surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro duomenis, nekilnojamojo turto objektą išbraukti iš registro, vietinės rinkliavos mokėtoją įtraukti į registrą ar išbraukti iš jo, priėmimas ir nagrinėjimas.

4.

Administracinės paslaugos   apibūdinimas

Priėmus ir išnagrinėjus prašymą pakeičiami (patikslinami) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro duomenys, nekilnojamojo turto objektas išbraukiamas iš registro, vietinės rinkliavos mokėtojas įtraukiamas į registrą ar išbraukiamas iš jo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos  2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas  Nr. T-221 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“  (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

  • 1. Prašymas;
  • 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (įmonės registravimo pažymėjimo, kai pareiškėjas juridinis asmuo) kopija;
  • 3. Elektros tiekėjo išduota pažyma apie sunaudotą elektros energijos kiekį už laikotarpį kuomet nekilnojamojo turto objektas buvo nenaudojamas arba nekilnojamojo turto objekto buvimo vietos seniūnijos seniūno pažyma, įrodanti nekilnojamojo turto objekto nenaudojimą, ar tinkamai patvirtinta jos kopija;
  • 4. Kiti faktines nekilnojamojo turto nenaudojimo aplinkybes pagrindžiantys dokumentai;
  • 5. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos pažyma, jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs;
  • 6. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos teritorinio padalinio pažyma, jeigu objektas  yra fiziškai sunaikintas (nugriautas);
  • 7. Nekilnojamojo turto objekto buvimo vietos seniūnijos pažyma, jeigu objektas yra netinkamas naudoti;
  • 8. Savivaldybės administracijos seniūnijos pažyma apie būste savo gyvenamąją vietą deklaravusius ir (ar) gyvenančius asmenis, jeigu prašoma suteikti lengvatą;
  • 9. Teisę į Lengvatą patvirtinančio dokumento kopija.

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas)                  

Savivaldybės administracijos ar seniūnijos atsakingas darbuotojas patikrina pateiktą informaciją ir duomenis.

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas 

Mokesčių ir turto skyrius
Tel. (8 387) 66 384, (8 387 66 371)
El.paštas vietinerinkliava@svencionys.lt

Švenčionių seniūnija
Tel. (8 387) 51 733
El. paštas svencionys@svencionys.lt

Adutiškio seniūnija
Tel. (8 387) 59 257
El. paštas adutiskis@svencionys.lt

Cirkliškio seniūnija
Tel. (8 387) 66 182
El. paštas cirkliskis@svencionys.lt

Kaltanėnų seniūnija
Tel. (8 387) 41 402
El. paštas kaltanenai@svencionys.lt

Labanoro seniūnija
Tel. (8 387) 41 409
El. paštas labanoras@svencionys.lt

Magūnų seniūnija
Tel. (8 387) 41 404
El. paštas magunai@svencionys.lt

Pabradės seniūnija
Tel. (8 387) 54 233
El. paštas pabrades.sen@svencionys.lt 

Sarių seniūnija
Tel. (8 387) 41 400
El. paštas sariai@svencionys.lt

Strūnaičio seniūnija
Tel. (8 387) 46 317  
El. paštas strunaitis@svencionys.lt  

Svirkų seniūnija
Tel. (8 387) 41 408
El. paštas svirkos@svencionys.lt

Švenčionėlių seniūnija
Tel. (8 387) 31 332
El. paštas svencioneliu.sen@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas   

 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėjas, tel. (8 387) 66377,
el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt  

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė               

Mokesčių ir turto skyrius per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo patikslina Registro duomenis ir apie tai informuoja Vietinės rinkliavos mokėtoją.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)          

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys       

Prašymo patikslinti nekilnojamojo turto naudojimo paskirtį/ plotą forma (17.2 kb)

Prašymo patikslinti vietinės rinkliavos įmoką dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo forma (16.0 kb )

Prašymo išbraukti nekilnojamojo turto objektą iš registro duomenų bazės forma  (14.4 kb )

Prašymo pakeisti vietinės rinkliavos mokėtojo duomenis registre forma  (14.7 kb )

Prašymo suteikti vietinės rinkliavos lengvatą forma  (16.9 kb )

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą           

Viešoje Švenčionių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje interesantui suteikiama galimybė gauti paraiškos formą, ją atsisiunčiant.

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai               

Administracinė paslauga yra galutinė.

15.

Administracinių paslaugų    teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą          

Aprašymas saugomas rajono savivaldybės administracijos Mokesčių  ir turto skyriuje.

  

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-15 16:25:03

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.33

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais licencijavimą teikimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informacija apie prekybos tabako gaminiais ir alkoholiniais gėrimais licencijavimą teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems gauti šią informaciją.
Informacija teikiama žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrių), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus ar paštu), elektroniniu paštu.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (žr. aktualią redakciją);
2. 
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-682 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Lukašanec , Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į prašymą žodžiu atsakoma tuoj pat, raštu atsakoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo rajono savivaldybės administracijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-04 10:11:01

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.13

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vežėjui sudariusiam su savivaldybe visuomenės aptarnavimo sutartį išduodamas leidimas (-ai) vežti keleivius sutartyje nurodytu (-ais) maršrutu (-ais). Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (žr. aktualią redakciją);
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą tiesiogiai, rajono savivaldybės administracijos direktoriui, turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą;
2. vežėjo patvirtintą Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopiją;
3. kelių transporto priemonės techninės apžiūros kortelę arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
4. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava. 
Praradusiam leidimą vežėjui išduodamas naujas leidimas, jam pateikus paaiškinimą apie leidimo praradimo aplinkybes.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba atsisakoma (nurodžius priežastis raštu) jį išduoti per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų dokumentų, reikalingų jam gauti, savivaldybės vykdomojoje institucijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava:
– už leidimo vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą –18 Eur;
už papildomo leidimo egzemplioriaus vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavimą – 6 Eur.
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 53086.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo išduoti leidimą vežti keleivius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais forma – priedas.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-13 16:21:24

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.15

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Informacijos apie kelių transportu keleivių vežimą teikimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Informacija apie kelių transportu keleivių vežimą teikiama asmenims, pageidaujantiems gauti šią informaciją.
Informacija teikiama žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrių), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus ar paštu), elektroniniu paštu.
Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (žr. aktualią redakciją);
2. 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. Vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją);
3. 
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-682 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos prašymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Į prašymą žodžiu atsakoma tuoj pat, raštu atsakoma ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo rajono savivaldybės administracijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 10:22:53

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.34

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką nustato Vyriausybė.
Administruojamų namų butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti sprendimą pakeisti esamą administratorių.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniai;
2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(žr. aktualią redakciją);
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-94 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo)“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Likus šešiems mėnesiams iki administravimo pabaigos ne mažiau 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą dėl administratoriaus paskyrimo klausimo iš naujo. Bet kuriuo kitu atveju ne mažiau 1/4 savininkų pateikia prašymą administratoriaus skyrimo/keitimo. Prašyme turi būti nurodytos prašymą teikiančių ne mažiau 1/5 (1/4) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefonas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Rasa Ambrasienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinės paslaugos trukmė ne daugiau kaip 3 mėnesiai nuo prašymo rajono savivaldybės administracijoje gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Paslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo dokumentų (paraiškos, įgaliojimai, aktai, išvados, protokolai, pažymos, teikimai, informacijos ir rekomendacijos) registrą (4.23)A4.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 10:26:09

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.10

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų parduoti savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus priėmimas ir nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis būstas gali būti parduodamas laikantis nuostatos, kad jo pardavimo kaina nebus didesnė negu kaina, kuri Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatyme (toliau – Butų privatizavimo įstatymas) nustatyta tvarka galėjo būti apskaičiuota iki 1998 m. liepos 1 d. ir patikslinta atsižvelgiant į infliaciją, šiais atvejais:
• kai būstą perka nuomininkai, kuriems Butų privatizavimo įstatyme nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos Seimo sudaryta Butų privatizavimo komisija iki 1998 m. liepos 1 d. buvo išdavusi leidimus privatizuoti nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
• kai būstą perka nuomininkai, kuriems teismo sprendimu pripažinta teisė privatizuoti jų nuomojamus būstus pagal Butų privatizavimo įstatymą;
• kai būstą perka nuomininkai, kurie yra iškeldinti arba dėl kurių yra priimtas sprendimas iškeldinti iš avarinių būstų ir patalpų, įrašytų į griaunamų namų sąrašą pagal miesto (miestelio) plėtros planą arba į visuomenės poreikiams paimamų pastatų sąrašą, kurių dėl to nebuvo galima privatizuoti pagal Butų privatizavimo įstatymą;
• kai patalpų savininkai perka pagal Butų privatizavimo įstatymą privatizuotų būstų papildomą naudingąjį plotą, atsiradusį atlikus privatizuoto buto inventorizaciją, taip pat plotą, atsiradusį savivaldybės institucijos sutikimu išplėtus privatizuoto buto naudingąjį plotą arba sumažinus gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpų plotą (bendrabučių privatizavimo ir pertvarkymo į butus atvejais);
• kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parduodami nuomos pagrindais suteikti būstai grįžusiems į Lietuvos Respubliką reabilituotiems politiniams kaliniams, tremtiniams ar jų našliams ir vaikams;
• kai būstą perka nuomininkai, gyvenantys būstuose, kurie negrąžinti religinėms bendruomenėms ar bendrijoms, taip pat nuomininkai, kuriems suteikti kiti būstai, iškeldinus juos iš religinėms bendruomenėms ar bendrijoms grąžintų būstų;
• atvejais, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme ir (arba) kituose teisės aktuose, susijusiuose su jo įgyvendinimu.

2. Už rinkos kainą, apskaičiuotą pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Civiliniame kodekse nustatyta tvarka įvertinus parduodamo objekto vertę pakeitusias nuomininko investicijas, gali būti parduodami šie savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai ir pagalbinio ūkio paskirties pastatai ir jų dalys:
• kambariai ir butai, kuriuos sudaro tik viena patalpa su bendro naudojimo patalpų dalimi (ir jų priklausiniai), esantys iš dalies parduodamame bute ar gyvenamajame name, teikiant pirmenybę šio buto ar gyvenamojo namo bendraturčiams, taip pat patuštinti bendrabučių kambariai, kurie savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu gali būti priskirti greta esančių parduotų būstų savininkams, kad būtų sudarytos sąlygos bendrabučio kambarius pertvarkyti į butus;
• būstų savininkų teisėtai naudojami pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys (išskyrus laikinus pastatus), taip pat kitos pagalbinio ūkio paskirties patalpos, teikiant pirmenybę šių būstų savininkams (bendraturčiams);
• gyvenamųjų namų valdose esantys pagalbinio ūkio paskirties pastatai, jų dalys, šių namų savininkams teikiant pirmenybę pagal šio straipsnio 3 dalį;
• būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės dalis, tenkanti savivaldybės būstams ir pagalbinio ūkio paskirties pastatams, ar jos dalis pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas – bendraturčiams arba tretiesiems asmenims, kai ši bendrosios nuosavybės dalis ar jos dalis savivaldybės butų ir kitų patalpų valdytojo ar savininko pagal kompetenciją, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu priimtu sprendimu yra pripažinta nereikalinga arba netinkama (negalima) naudoti reikmėms, susijusioms su valstybės ar savivaldybės butų ar kitų patalpų naudojimu. Parduodant bendrosios nuosavybės dalį, taikomos Civilinio kodekso 4.79 straipsnio nuostatos;
• savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis ir kuriuose nuomininkai yra išgyvenę ne trumpiau kaip 5 metus nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, neatsižvelgiant į taikytas būsto nuomos sąlygas.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti 2014 m. spalio 9 d. įstatymas Nr. XII-1215;
2. Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).
3. Parduodamų Švenčionių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl parduodamų Švenčionių rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo (asmenys), pageidaujantis pirkti nuomojamą Savivaldybės būstą, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
• prašymą dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pirkimo. Jame nurodomas pageidaujamo pirkti Savivaldybės būsto adresas, bendras plotas, priklausiniai, nuomos sutarties sudarymo data, informacija, kurio asmens vardu bus sudaroma Savivaldybės būsto pirkimo–pardavimo sutartis;
• dokumento (-ų), suteikiančio teisinį pagrindą naudotis Savivaldybės būstu, kopiją;
• pažymą apie šeimos sudėtį ar kitą dokumentą, kuriame nurodyti asmens duomenys ir kiti Savivaldybės būste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys;
• Savivaldybės būste nuomos teise gyvenančių (deklaravusių gyvenamąją vietą) asmenų tapatybes patvirtinančių dokumentų kopijas.
Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į konkrečią situaciją, asmens, pageidaujančio pirkti Savivaldybės būstą, gali prašyti ir kitų dokumentų.
Jeigu asmuo (nuomininkas), pageidauja mažinti būsto vertę dėl nuomininko investicijų už atliktus kapitalinio remonto darbus (jeigu Savivaldybės būsto nuomininkui buvo išduotas leidimas pertvarkyti Savivaldybės būstą), su prašymu pateikia tai patvirtinačius dokumentus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ana Jokšienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. ana.joksiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų sprendimui priimti gavimo dienos. Prireikus šalys gali terminą pratęsti.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-28 16:08:01

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

3.38

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymų suteikti pagal panaudos sutartį savivaldybės negyvenamąsias patalpas ar ją atnaujinti naujam terminui nagrinėjimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas (toliau kartu – ir savivaldybės turtas) panaudos pagrindais gali būti perduodamas šiems subjektams:
– biudžetinėms įstaigoms;
– viešosioms įstaigoms, kai bent vienas iš jų dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, kurioms atstovauja valstybės ar savivaldybės institucija, taip pat viešosioms įstaigoms – mokykloms ir viešosioms įstaigoms, tenkinančioms visuomenės interesą muziejų sistemoje;
– socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims;
– politinėms partijoms;
– Juridinių asmenų registre registruotiems profesinių sąjungų susivienijimams;
– kitiems subjektams, jeigu tai nustatyta įstatymuose, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.
Juridinis asmuo (arba jo įgaliotas asmuo) prašymą dėl savivaldybės negyvenamųjų patalpų naudojimo pagal panaudą pateikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi prašymą, parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl patalpų perdavimo pagal panaudą

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas.
2. Švenčionių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas perduoti savivaldybės turtą panaudos pagrindais, kuriame turi būti nurodytas prašomo perduoti savivaldybės turto naudojimo tikslas, kokiai veiklai vykdyti nus naudojamas perduodamas turtas, ar turto naudojimo paskirtis atitinka subjekto veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jo steigimo dokumentuose.
2. Steigimo dokumentų kopijos (jeigu jie yra juridiniai asmenys), patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus biudžetines įstaigas).
3. Pažymėjimo apie socialinės įmonės statuso suteikimą kopija (socialinės įmonės statusą turintiems juridiniams asmenims).
4.Rašytinis pagrindimas, kad paslaugos gavėjo (išskyrus biudžetines įstaigas) veiklos rezultatai duoda naudos visuomenei ar jos daliai.
5. VĮ Registrų centro pažyma/raštas apie kitą nuosavybės ar panaudos pagrindais valdomą asociacijos, profesinės sąjungos susivienijimo ar jį sudarančios profesinės sąjungos ar politinės partijos nekilnojamąjį turtą, esantį Savivaldybės teritorijoje.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ana Jokšienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. ana.joksiene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės turto panaudos sutartis sudaroma per 15 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Rekomenduojama prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Savivaldybės negyvenamosios patalpos perduodamos pagal panaudą savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės panaudos sutartį ir perdavimo–priėmimo aktą pasirašo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo ir panaudos gavėjas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-28 16:05:48

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas 

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų, patvirtinančių jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

1. Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1.1. socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – prašymas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą (Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.);

1.2. nė vienas jaunos šeimos narys, būdamas visiškai veiksnus (išskyrus jaunos šeimos vaikus), ir jaunos šeimos vaikai (kaip jie apibrėžti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje) iki kreipimosi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją, dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmens nuosavybės teise turėtas ar asmeniui nuosavybės teise priklausantis būstas atitinka Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio 2 punkto b papunktyje nustatytus būsto požymius, laikoma, kad jauna šeima atitinka šiame punkte nustatytą reikalavimą (8 straipsnio 2 punkto „b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.“

1.3. įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose. Lietuvos Respublikos regionai, kurių teritorijose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos turi teisę į finansinę paskatą, peržiūrimi tik kai pagal šiame punkte nustatytą tvarką apskaičiuota nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė to regiono teritorijoje padidėjo daugiau kaip 20 procentų;

1.4. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

2. Kai būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti teikiamas būstui statyti, teisė į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms nustatoma iki būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suteikimo, tačiau subsidija išmokama tik Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka užbaigus būsto statybą.

3. Kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

4. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatyta, kad valstybė subsidijuoja būstą tose teritorijose, kuriose nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 d. vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

5. Jauna šeima, pageidaujanti gauti būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti, savivaldybės administracijos išduotą pažymą jos galiojimo laikotarpiu pateikia būsto kreditus pirmajam būstui įsigyti teikiančiam kredito davėjui.

6. Jauna šeima, kuri įgyja teisę į papildomą subsidiją, dėl papildomos subsidijos gavimo kreipiasi į savivaldybės administraciją ir kredito davėją įstatyme nustatyta tvarka.

7. Subsidijos suteikiamos:

7.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

7.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

7.3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

7.4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas (žr. aktualią redakciją);

2. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-448 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo 

Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, deklaruoja turtą ir užpildo prašymą http://www.spis.lt/ arba tiesiogiai kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje ketina įsigyti pirmąjį būstą, administraciją (toliau – savivaldybės administracija), pateikdama Prašymą ir Prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą (toliau – papildomi dokumentai), jeigu jų nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) savivaldybės administracija pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis jų negauna iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų.
Tikrinami šie duomenys:
1. apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
2. jaunos šeimos turto deklaracija už kalendorinius metus;
3. dokumentai, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
4. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius dokumentus;
5. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
6. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
7. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
8. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);
9. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;
10. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

7.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi gauti institucija (prašymą  nagrinėjantis tarnautojas) 

Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas gali gauti pažymas iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį, Valstybės įmonės Registrų centras pažymas apie nuosavybės teise turimą nekilnojamąjį turtą (šeimos atveju – visų šeimos narių).

8.

Administracinės paslaugos  teikėjas

Daiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387) 66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt 

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. rasa.bliudziuviene@svencionys.lt     

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos jaunai šeimai išduoda pažymą, galiojančią 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys 

Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo forma

13.

Informacinės ir ryšių  technologijos, naudojamos  teikiant administracinę  paslaugą

Pažyma, patvirtinanti jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išduodama sistemoje SPIS

14.

Administracinės paslaugos  teikimo ypatumai 

Pareiškėjas, kurio šeima įrašyta į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą iki kitų metų sausio 15 d. privalo atnaujinti Prašymą, patikslindamas jame nurodytus duomenis, arba SPIS patvirtinti, kad Prašymo duomenys nepasikeitę.

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-20 22:19:14 

Comments are closed.

Close Search Window