ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

8.10

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikams skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.
Vaikui minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

– Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas,
– Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A-161 „Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas“ (žiūrėti aktualią redakcija).

6.

Informacija interesantui

Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos skyrius, seniūnija, prokuroras turi teisę kreiptis į rajono savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo.
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo pagrindai:
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui:
1.1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs LR baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal LR baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
1.2. kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs LR administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
1.3. kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda;
1.4. kurio elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam pačiam ar aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams pasiekti;
1.5. kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos).
2. Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai mokykla yra išnaudojusi visas švietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, išskyrus atvejus, kuriuos numato Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.
2.1. Vaiko minimalios priežiūros priemonės:
– įpareigojimas lankyti specialistą;
– įpareigojimas lankyti dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą;
– įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje;
– įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programas;
– įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose;
– įpareigojimas būti namuose, nustatytu laiku (Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytais pagrindais);
– įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui (Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytais pagrindais);
– įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka (Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytais pagrindais).
2.2. Vaikui minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos nuo 3 mėn. iki vienerių metų.
3. Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
3.1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs LR baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal LR baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
3.2. kuris per vienų metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu jis nebuvo sukakęs LR administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
3.3. kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių.
4. Vaikas į vaikų socializacijos centrą taip pat gali būti siunčiamas LR baudžiamajame kodekse nustatytais atvejais, kai skiriama auklėjamojo poveikio priemonė – atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą. Tokiu atveju šio įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja LR baudžiamajam kodeksui ir LR baudžiamojo proceso kodeksui. (Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 8 straipsnis).

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Andrius Šarėjus, tel. 8387 66388, el. p. andrius.sarejus@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Gautas prašymas perduodamas Švenčionių rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai. 
Per 7 darbo dienas Vaiko gerovės komisija surenka informaciją apie nepilnametį ir prašymą svarsto komisijos posėdyje.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas.

1. Prašymas (jame nurodoma vaiko kuriam prašoma skirti priemones vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Ugdymo įstaigos vadovo pasirašyta charakteristika, kurioje turi būti nurodytos ugdymo įstaigos taikytos poveikio ir pagalbos vaikui priemonės.
4. Taikytas poveikio ir pagalbos priemones įrodantys dokumentai:
4.1. ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolų išrašai;
4.2. mokyklos, mokytojų tarybos posėdžių protokolų išrašai (jei vaikas buvo svarstomas šiose tarybose);
4.3. kiti ugdymo įstaigos turimi dokumentai (lankymosi vaiko namuose aktai su tėvų parašais kopijos, mokyklos bendruomenės narių pranešimai, skundai, prašymai, pasižadėjimai ir kiti vaiko pasiaiškinimai, pasižadėjimai raštu dėl netinkamo elgesio (pvz., pamokų nelankymo)).
5. Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos pažyma ar kitų pagalbą teikiančių įstaigų pažyma apie suteiktą pagalbą vaikui (jei vaikui šiose įstaigose pagalba buvo teikta).
6. Teritorinio policijos komisariato išduota pažyma apie nepilnamečio įrašymą į Policiją dominančių vaikų sąrašą (jeigu vaikas turi tokį įrašą), apie nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, administracinių teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, administracinį teisės pažeidimą, kai vaikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda, ir t.t.
7. Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažyma apie nepilnamečio šeimos įrašymą į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.
8. Prašant skirti vidutinės priežiūros priemonę – psichiatro išvada apie vaiko psichinės sveikatos būklę.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Prašymas svarstomas Švenčionių rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdyje, kuriame dalyvauja vaikas ir jo atstovai pagal įstatymą. Atsižvelgdamas į vaiko gerovės komisijos siūlymą Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu skiria priemones nepilnamečiui, nurodydamas priemonių vykdymo terminą ir asmenį, kuris atsakingas už vykdymo kontrolę, arba kreipiasi į teismą dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę.

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Bylos numeris 27.8.18

Comments are closed.

Close Search Window