Eil. Nr.PavadinimasAprašymo turinys
1.Administracinės paslaugos kodas3.28
2.Administracinės paslaugos versija1 versija
3.Administracinės paslaugos pavadinimasLicencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas ir jos rekvizitų patikslinimas
4.Administracinės paslaugos apibūdinimasŠi paslauga apima licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išdavimą, papildymą, patikslinimą, galiojimo panaikinimą.
Licencijos išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.
Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Licencija gali būti papildyta, jeigu įmonė pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, prekybos vietos pavadinimą ar adresą.
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip pat kai keičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai Švenčionių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja įmonės prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.
5.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (žr. aktualią redakciją).
6.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuoLicencijos prašytojas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei pateikia:
1. motyvuotą paraišką, kurioje nurodomi šie duomenys: licencijos prašytojo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu licencijos prašytojas jį turi), licencijos prašytojo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai arba gimimo datos, jeigu vadovai neturi asmens kodų, kokiu būdu licencijos prašytojas norėtų gauti licenciją, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta (jos adresas ir pavadinimas, laivo, orlaivio, traukinio pavadinimas ir registravimo numeris), alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, licencijos prašytojo veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai; jeigu norima įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje ar specialiojoje prekybos vietoje, tai turi būti nurodoma paraiškoje;
2. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame daugiabučiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė arba Europos juridinis asmuo ar jo filialas turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu negauta daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų skundų, pagal kuriuos paskirta galiojančių administracinių nuobaudų, nesikeičia nei prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, nei veiklos rūšis (ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienus metus).
3. valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą;
4. patalpų, kuriose bus vykdoma mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais, teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi patalpomis, kopijas, patvirtintas įmonės antspaudu ir vadovo parašu;
5. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Įmonė, norinti papildyti
 licenciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti:
1. prašymą;
2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
3. licencijos originalą;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą papildyti licenciją).

Įmonė, norinti patikslinti
 licenciją, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai savivaldybei turi pateikti:
1. prašymą;
2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;
3. licencijos originalą;
4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
7.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs paraišką išduoti licenciją:
1. kreipiasi į:
1.1. Valstybinę mokesčių inspekciją, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
1.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių, kurio teritorijoje yra įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
1.3. teritorinę muitinę, kurios veiklos zonoje įregistruota įmonė arba veiklą vykdo (ar nori vykdyti) Europos juridinis asmuo ar jo filialas, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojas vykdo įsipareigojimus muitinei, taip pat ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių muitinės nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą (kai licencijos prašytojas nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais neapmuitinamoje parduotuvėje);
1.4. Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, prašydamas pateikti informaciją, ar įmonei arba jos vadovui ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu ar dėl jos interesų) yra įsiteisėję apkaltinamieji teismo nuosprendžiai dėl bausmės skyrimo, įsiteisėję teismo nutarimai, nutartys, įsiteisėję įgaliotų policijos pareigūnų priimti nutarimai dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą;
1.5. Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą;
1.6. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, prašydamas pateikti informaciją, ar licencijos prašytojui yra įsiteisėjusių Departamento nutarimų dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, falsifikuotų alkoholio produktų pardavimą, gabenimą ar laikymą, taip pat ar licencijos prašytojo vadovas yra ar buvo įmonių ar Europos juridinių asmenų ar jų filialų, kuriuose nustatyta atvejų, kai Lietuvos Respublikoje buvo gaminami, parduodami ir (ar) laikomi, gabenami alkoholio produktai neturint Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos, vadovas.
2. patikrina, ar licenciją išduodančioje institucijoje negauta valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų pranešimų dėl įmonės veiklos, ar licencijos prašytojui išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas;
3. patikrina licencijos prašytojo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis.
8.Administracinės paslaugos teikėjasDaiva Lukašanec, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 387)66377, el. p. daiva.lukasanec@svencionys.lt
9.Administracinės paslaugos vadovasRasa Bliūdžiuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66377, el. p. ekonomika@svencionys.lt
10.Administracinės paslaugos suteikimo trukmėĮmonei, pateikusiai paraišką išduoti licenciją, licencija išduodama per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
Sprendimas dėl licencijų papildymo priimamas per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos.
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo priimamas per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.
11.Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)Valstybės rinkliava:
1. už licencijos išdavimą – 490 EUR
2. už licencijos patikslinimą ar papildymą – 112 EUR (valstybės rinkliava už išduotų licencijų patikslinimą neimama, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės).
Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 52386.
Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją)
12.Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinysPrašymo išduoti licenciją forma – 1 priedas
Prašymo patikslinti (papildyti) licenciją forma – 2 priedas
13.Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugąLicencijos gavimui reikalingų dokumentų pateikimas el. būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą Verslo vartai www.verslovartai.lt ir www.epaslaugos.lt
14.Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
15.Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitąPaslaugos teikimo aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų registrą (4.23)A4.

Comments are closed.

Close Search Window