PavadinimasLeidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas.
AprašymasIšorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą įrengti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Savivaldybės leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda ir panaikina Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius.
Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytos (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonės yra ne patalpose. Išorine reklama taip pat laikoma:
1) reklama, kurios pateikimo priemonės yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ji yra matoma iš lauko pusės;
2) iškaboje pateikiama informacija.
Draudžiama įrengti išorinę reklamą neturint leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio antroje dalyje nurodytus atvejus.
Leidimas suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.
Leidimus išduoda, apie galimą leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Reklamos įstatymu ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.
Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų.
Prašymas išduoti leidimą išorinei reklamai įrengti pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Apie priimtą sprendimą asmuo informuojamas prašyme nurodytu būdu.
Paslaugos gavėjaiFiziniams asmenims ne verslo tikslais;
Fiziniams asmenims verslo tikslais;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
Juridiniams asmenims verslo tikslais.
Paslaugos tipasEl. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus
El. būdu teikiama paslauga per el. valdžios vartus
Ne el. būdu teikiama paslauga
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga Valstybės perduota funkcija
Paslaugos rezultatasIšduotas leidimas įrengti išorinę reklamą, įspėtas apie leidimo galiojimo sustabdymą, panaikintas leidimo galiojimas arba atsisakyta išduoti leidimą.
Teisės aktaiŠvenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. T-103 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų ir išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“
Asmenys, atsakingi už paslaugos suteikimąElžbieta Suboč, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros raštinės administratorė
tel. (8 387) 66376, 
el. p. elzbieta.suboc@svencionys.lt
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja, savivaldybės vyriausioji architektė
tel. (8 387) 66376
Paslauga mokamaTaip
Vietinės rinkliavos dydžiai už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą:
1. vieneriems metams:
1.1. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla -30 Eur/ 1kv.m. reklamos plotą ir 10 Eur/ 1 kv.m. papildomą kiekvieną reklamos plotą;
1.2. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ne ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai nesusijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla- 60 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą ir 10 Eur/ 1kv.m. papildomą kiekvieną reklamos plotą;
1.3. trumpalaikė vienkartinė (iki 1 mėnesio) išorinė reklama – 15 Eur.
 4. Už leidimo įrengti išorinę reklamą dvejiems, trejiems, keturiems arba penkeriems matams išdavimą apskaičiuojama ir imama atitinkamo dydžio vietinė rinkliava.
Gavėjas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 188766722
Sąskaitos Nr. LT314010043200322861, įmokos kodas 53586, LUMINOR bank AB
Pasirinkite paslaugos grupesLicencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Pasirinkite, gyvenimo atvejus atitinkančius Jūsų siūlomą paslaugą:Norint gauti leidimą/licenciją
Paslaugos inicijavimo formaParaiška gauti leidimą įrengti išorinę reklamą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo1. Paraiška.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus pateikia kitas asmuo.
4. Projektas. Projekto sudėtis:
4.1. adresas, užsakovas, projektuotojas, aiškinamasis raštas;
4.2. situacijos schema bei objekto, ant kurio įrengiama reklama, nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
4.3. reklamos grafinis sprendimas (įskaitant vizualizacijas ir fotomontažus);
4.4. reklamos įrenginio konstrukcijos eskizas (schema) bei aprašymas;
4.5. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai (M1:500), jei reklama tvirtinama laikikliais;
4.6. tikslus reklamos plotas.
Išorinis paslaugos adresaswww.lietuva.gov.lt
PastabosNuo Vietinės rinkliavos atleidžiami:
1. rajono savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, taip pat rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės;
2. valstybės viešosios ir biudžetinės įstaigos;
3. reklaminės veiklos subjektai, skleidžiantys išorinę socialinę reklamą;
4. reklaminės veiklos subjektai, kurie įrengia išorinę reklamą ant kilnojamųjų įrenginių- skydelių šalia jų vykdomos veiklos, ant automobilių, kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su jų vykdoma veikla.
5. reklaminės veiklos subjektai, kurie įrengia iškabą (-as), kai jos (jų) reklamos plotas yra ne didesnis kaip 0,5 kv. m.
Kitais atvejais Vietinės rinkliavos mokėtojai gali būti atleidžiami nuo Vietinės rinkliavos ar rinkliava sumažinama rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, kurie pagrįstų atleidimo nuo Vietinės rinkliavos, priežastis.
Neelektroninė paslauga
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas (reikalingi atlikti veiksmai)1. Paslaugos gavėjas ar įgaliotas asmuo pateikia paraišką ir reikalingus dokumentus, atvykęs į instituciją, išsiunčia ją paštu, savivaldybės administracijos elektroniniu pašto adresu savivaldybe@svencionys.ltarchitektura@svencionys.lt
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo / neišdavimo, arba informuoja paslaugos gavėją dėl dokumentų papildymo.
3. Po galutinio sprendimo priėmimo Paslaugos vykdytojas informuoja Paslaugos gavėją dėl priimto sprendimo.
Paslaugos suteikimo trukmė20 darbo dienos
Paslaugos suteikimo kaina10-60 Eur/1 kv. m
 (Pasibaigus išduoto leidimo reklamai terminui pildoma nauja paraiška leidimui gauti)
Elektroninė paslauga (jei paslauga teikiama elektroniniu būdu) 
Elektroninės paslaugos trumpas pavadinimasLeidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas
Elektroninės paslaugos nuorodahttps://www.epaslaugos.lt/portal/service/42526/24100?searchId=10f76a7d-6c5e-47b1-b066-6970e8b3d6ac
Elektroninės paslaugos brandos lygis(IV) bendradarbiavimo lygis
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas1. Paraišką kartu su reklamos projektu, papildomais dokumentais reikia pateikti per Elektroninius valdžios vartus;
2. Dokumentų patikrinimas per Elektroninius valdžios vartus (pateikiamos pastabos, dėl trūkstamų dokumentų ar derinimų);
3. Patikrinama per Elektroninius valdžios vartus ar sumokėta vietinė rinkliava ir esant visiems pateiktiems dokumentams ir derinimams, paruošiamas leidimas;
4. Apie nesuderintą išorinės reklamos projektą pareiškėjai informuojami per Elektroninius valdžios vartus;
5. Išduotas ir įregistruotas išorinės reklamos leidimas pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus.
Elektroninės paslaugos suteikimo trukmė20 d. d.
Paslaugos suteikimo kainaVietinės rinkliavos dydžiai už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą:
1. vieneriems metams:
1.1. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla – 30 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą ir 10 Eur/ 1 kv. m. papildomą kiekvieną reklamos plotą;
1.2. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ne ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai nesusijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla – 60 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą ir 10 Eur/ 1 kv. m. papildomą kiekvieną reklamos plotą;
1.3. trumpalaikė vienkartinė (iki 1 mėnesio) išorinė reklama – 15 Eur.
2. Nuo Vietinės rinkliavos atleidžiami:
2.1. rajono savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, taip pat rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės;
2.2. valstybės viešosios ir biudžetinės įstaigos;
2.3. reklaminės veiklos subjektai, skleidžiantys išorinę socialinę reklamą;
2.4. reklaminės veiklos subjektai, kurie įrengia išorinę reklamą ant kilnojamųjų įrenginių – skydelių šalia jų vykdomos veiklos, ant automobilių, kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su jų vykdoma veikla.
2.5. reklaminės veiklos subjektai, kurie įrengia iškabą (-as), kai jos (jų) reklamos plotas yra ne didesnis kaip 0,5 kv. m.
3. Kitais atvejais Vietinės rinkliavos mokėtojai gali būti atleidžiami nuo Vietinės rinkliavos ar rinkliava sumažinama rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, kurie pagrįstų atleidimo nuo Vietinės rinkliavos, priežastis.
4. Už leidimo įrengti išorinę reklamą dvejiems, trejiems, keturiems arba penkeriems metams išdavimą apskaičiuojama ir imama atitinkamo dydžio vietinė rinkliava.
Mokėjimo rekvizitai: Švenčionių rajono savivaldybė.
Sąskaitos Nr. LT314010043200322861, LUMINOR bank AB, įmokos kodas 53586
Yra galimas mokėjimas per eBankusTaip
Mokėjimo rekvizitai:
Švenčionių rajono savivaldybės administracija.
Sąskaitos Nr. LT314010043200322861, įmokos kodas 53586, LUMINOR bank AB
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)Taip
Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymasTaip

Comments are closed.

Close Search Window