ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

8.06

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – pardavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus atsakingą specialistą. Per tą laiką minėtas specialistas turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako pardavėjas.

Prašymas parengti kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą pateikiamas Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriui. Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo taisyklių patvirtinimo”.( žiūrėti aktualią redakciją)a

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;

2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;

3. Kultūros paveldo objekto planų kopijos;

4. Fotofiksacija;

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sutarties ir (ar)

apsaugos reglamento, sudaryto su Kultūros paveldo departamento teritoriniu padaliniu (jei tokia apsaugos sutartis ir (ar) apsaugos reglamentas yra sudaryta), kopija.

6. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Ankstesnis būklės tikrinimo aktas

2. Kultūros paveldo vertybės pasas arba apskaitos dokumentas, kuriame užfiksuoti objekto vertingųjų savybių duomenys. Saugomas Savivaldybėje (administracinės paslaugos teikėjo bylose) arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos archyve (Šnipiškių g. 3, Vilnius).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Giedrė Viščionytė, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto vyriausioji specialistė
Tel. (8 387) 66367
El. p. giedre.viscionyte@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėja Teresa Sansevičienė
tel. (8 387) 66 367,
el. p.: svietimo.skyrius@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės

administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (27.3.13) BD

Comments are closed.

Close Search Window