ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

8.06

2.

Administracinės paslaugos versija

1

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto perdavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui, ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto iki objekto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo.

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimas atliekamas pavieniams objektams (archeologinėms, memorialinėms vietoms, statiniams ar kitiems nekilnojamiesiems daiktams, turintiems vertingųjų savybių, dailės kūriniams, tiesiogiai susijusiems su jų užimama ir naudoti reikalinga teritorija) ir kompleksiniams objektams (kultūros paveldo objektų grupėms, reikšmingoms savo visuma).

Perdavėjas apie ketinimą sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu arba elektroniniu paštu informuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrių. Per tą laiką skyriaus specialistas, atsakingas už paveldosaugą, turi patikrinti, ar tokio objekto būklė (fizinė būklė ir aplinkos būklė) atitinka ankstesnės apžiūros metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Jei ketinama sudaryti sandorį dėl naujai į Kultūros vertybių registrą įrašyto kultūros paveldo objekto, jo būklė lyginama su vertinimo tarybos akte fiksuota būkle. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama Kultūros ministro nustatyta tvarka.
Atliekant paslaugą per 20 darbo dienų (paslauga nemokama), arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų (paslauga mokama).

Paslaugos teikėjas, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą, kurio vienas egzempliorius įteikiamas perdavėjui, o kitas saugomas skyriuje.

Pareiškėjas prašymą gali pateikti raštu atvykęs į Savivaldybę, paštu, per pasiuntinį arba el. paštu.

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas įteikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prašyme nurodytais būdais.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas;
2. Nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui);
4. Įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo);
5. Apmokėjimo už paslaugą patvirtinimo kopija, jei aktas surašomas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Ankstesnis būklės tikrinimo aktas

2. Kultūros paveldo vertybės pasas arba apskaitos dokumentas, kuriame užfiksuoti objekto vertingųjų savybių duomenys. Saugomas Savivaldybėje (administracinės paslaugos teikėjo bylose) arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos archyve (Šnipiškių g. 3, Vilnius).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Giedrė Viščionytė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 387) 66367
El. p. giedre.viscionyte@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą.
  2. Per 20 darbo dienų (paslauga nemokama) arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų (paslauga mokama) nuo prašymo priėmimo, specialistas, atsakingas už paveldosaugą, patikrina, ar tokio objekto būklė (fizinė būklė ir aplinkos būklė) atitinka ankstesnės apžiūros metu, vertinimo tarybos akte ar nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.
  3. Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama registruojamu kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu.
  4. Paslaugos gavėjui kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas įteikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba jo prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu paštu).

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė ir kaina

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia prašymą.
  2. Per 20 darbo dienų (paslauga nemokama) arba ne vėliau kaip per 15 darbo dienų (paslauga mokama) nuo prašymo priėmimo, specialistas, atsakingas už paveldosaugą, patikrina, ar tokio objekto būklė (fizinė būklė ir aplinkos būklė) atitinka ankstesnės apžiūros metu, vertinimo tarybos akte ar nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę.
  3. Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama registruojamu kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu.
  4. Paslaugos gavėjui kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas įteikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba jo prašyme nurodytais būdais (išsiunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu paštu).

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslaugos suteikimo kaina:

Paslaugos suteikimo trukmė:

Dienų tipas:

Komentaras:

57 EUR

15

Darbo dienos

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimą, kai objektas yra archeologinė vieta

49 EUR

15

Darbo dienos

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimą, kai objektas yra memorialinė vieta

58 EUR

15

Darbo dienos

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimą, kai objektas yra statinys

52 EUR

15

Darbo dienos

Kultūros paveldo pavienio ar į kompleksą įeinančio objekto būklės patikrinimo akto išdavimą, kai objektas yra dailės kūrinys, tiesiogiai susijęs su jo užimama ir naudoti reikalinga teritorija, ar kitas nekilnojamasis daiktas, turintis vertingųjų savybių

12.

Prašymo forma

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos veiklos dokumentų bendrą registrą (27.3.13) BD

Comments are closed.

Close Search Window