ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

8.08

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kompleksiškai teikiamos pagalbos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) skyrimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompleksiškai teikiama pagalba – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

– LRV 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas“ (žiūrėti aktualią redakcija).
– LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-2068/A1-467/V-946 „Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas“ (žiūrėti aktualią redakcija), – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-171 „Dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo patvirtinimo“  (žiūrėti aktualią redakcija).

6.

Informacija interesantui

Kompleksiškai teikiamos pagalbos tikslas – užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius. Kompleksiškai teikiamos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis arba tais atvejais, kai teisės aktais nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas. Kompleksiškai teikiama pagalba skiriama vaikui ir jo tėvams (globėjams) jų prašymu, kai reikalinga ne mažiau kaip dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba ir yra surinkti tai įrodantys dokumentai: jei vaikas nelanko jokios švietimo įstaigos ir negauna jo poreikius atitinkančios pagalbos, jei yra galimai pažeidžiamos vaiko teisės, jei vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas, jei vaikui arba bent vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas.

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Andrius Šarėjus, tel. 8387 66388, el. p. andrius.sarejus@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, prašymą persiunčia koordinatoriui, kuris per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos teikia rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijai.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

11.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą (laisva forma) Savivaldybės administracijos direktoriui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija, prireikus-sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, – pedagoginės psichologinės (švietimo pagalbos)
tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolimesnio vaiko ugdimosi ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį.

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Kompleksiškai teikiamos pagalbos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) vykdymą koordinuoja Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos koordinatoriaus funkcijas vykdantis asmuo.

13.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Bylos numeris 27.8.18

Comments are closed.

Close Search Window