Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4.06

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (miestų ir miestelių teritorijoje) rengimo organizavimas ir tvirtinimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga apima Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje (miestų ir miestelių) Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo, viešinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos miškų įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas.
5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos 2004 m. spalio 4 d. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Naujų valstybinės žemės sklypų formavimo atvejais
1. Prašymą organizuoti Projekto rengimą pateikia raštu užpildydamas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (miestų ir miestelių teritorijoje) rengimo organizavimo ir tvirtinimo paslaugos teikimo aprašymo 1 priedą arba užpildydamas elektroninę prašymo formą ŽPDR informacinėje sistemoje.
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo patvirtintą kopiją apie nuosavybės teise valdomus esamus statinius nesuformuotame žemės sklype ir iš statinių kadastrinės bylos preliminaraus sklypo plano (jei jis yra) kopiją.
3. Teikiant prašymą organizuoti žemės sklypo formavimą ne statinių savininkui, pateikti savininko, notariškai patvirtinto įgaliojimo, kopiją.
Nuosavybės teise valdomų esamų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo atvejais
1. Prašymą organizuoti Projekto rengimą pateikia raštu užpildydamas Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (miestų ir miestelių teritorijoje) rengimo organizavimo ir tvirtinimo paslaugos teikimo aprašymo 1 priedą arba užpildydamas elektroninę prašymo formą ŽPDR informacinėje sistemoje.
2. Žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimų ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (-ų) patvirtintą kopiją (-as).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Natalja Ivanova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjos pavaduotoja-vyriausioji architektė, tel. (8 387) 66 376, el. p. natalja.ivanova@svencionys.lt;
Danutė Balčiūnienė, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė tel. (8 387) 66 376,
el. p. danute.balciuniene@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8387) 66376, el. p. laimute.kuksiene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Organizatorius prašymą išnagrinėja per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos ir priima sprendimą (rajono administracijos direktoriaus įsakymą) pradėti rengti Projektą arba motyvuotai atsisako organizuoti projekto rengimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ŽPDRIS priemonėmis informuoja prašymą pateikusį iniciatorių.
Reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti išduodami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos.
Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina.
Savivaldybės administracijos direktorius įsakymą dėl Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados dėl Projekto tvirtinimo tikslingumo gavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Darbas su elektronine sistema – ŽPDRIS.

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window