Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4.10

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų statiniui projektuoti išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (toliau – savivaldybės administracija), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, specialiuosius reikalavimus (specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų rinkinį) išduoda statytojui (užsakovui) pageidaujant.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas – vyr. architektas išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus, kai:
1. Rengiant naujai statomų ir (ar) rekonstruojamų ypatingų ir (ar) neypatingų statinių projektus be kitų statinio projekto dalių privaloma statinio projekto architektūrinė dalis;
2. Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1.Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2.Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
4. Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
5. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“;
6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
Įsakymas „Dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2017 m. sausio 6 d. Nr. D1-22

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Specialiesiems reikalavimams gauti, išskyrus atvejus, kai jie gaunami atlikus visuomenės informavimą apie projektinius pasiūlymus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatas, statytojas (užsakovas) pateikia savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą ir:
1) aplinkos ministro nustatytą užpildytą formą su žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenimis;
2) projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti), suderintus su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o atvejais, nenustatytais šio įstatymo 37 straipsnyje, – šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimus.
Prašymą ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Natalja Ivanova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja–vyriausioji architektė,
tel. (8 387)66376,
el. p. natalja.ivanova@svencionys.lt;
Jonas Maciulevičius, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyresnysis  specialistas tel. (8 387) 66 376,
el. p. jonas.maciulevicius@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Laimutė Kuksienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja, tel. (8387) 66376,
el. p. 
laimute.kuksiene@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų nuo visų privalomų dokumentų pateikimo ne saugomoje teritorijoje, 17 darbo dienų nuo visų privalomų dokumentų pateikimo saugomoje teritorijoje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

IS Infostatyba

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window