Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

4.11

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išorinei reklamai, įskaitant iškabą ir trumpalaikę išorinę reklamą įrengti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Savivaldybės leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduoda ir panaikina Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr.405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo”(žr.aktualią redakciją):
2. Išorinės reklamos įrengimo taisyklės, patvirtintos Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 8 d. sprendimu Nr.T-103. “(žr.aktualią redakciją).
3. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai, patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-97 (žr.aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Reklaminės veiklos subjektas, pageidaujantis gauti Leidimą įrengti išorinę reklamą, Teritorijų planavimo ir architektūros skyriui privalo pateikti:
1. paraišką su dokumentais, patvirtinančiais žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininko (bendraturčių) ar teisėto jų naudotojo (naudotojų) sutikimą, išskyrus atvejus, kai reklaminės veiklos subjektas pats yra šių objektų savininkas ar teisėtas naudotojas arba šie objektai priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant daugiabučio gyvenamojo namo – daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba (jeigu ši bendrija neįsteigta) gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą;
2. suderintą išorinės reklamos įrengimo projektą (2 egz., iš jų vienas lieka Teritorijų planavimo ir architektūros skyriuje);
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, kai reklaminės veiklos subjektas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4. juridinio asmens registravimo pažymėjimo arba individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos, arba verslo liudijimo patvirtintą kopiją

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Elžbieta Suboč, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus specialistė, tel. (8 387) 66376, el. p. elzbieta.suboc@svencionys.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Natalja Ivanova, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (savyvaldybės vyriausioji architektė), tel. (8 387) 66376, el. p. natalja.ivanova@svencionys.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas sumokėjus vietinę rinkliavą, išskyrus atleidimo nuo vietinės rinkliavos atvejus. (20 d. d.)

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinės rinkliavos dydžiai už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą:
1. vieneriems metams:
1.1. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla – 30 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą ir 10 Eur/ 1 kv. m. papildomą kiekvieną reklamos plotą;
1.2. reklaminės veiklos subjektai, kurie reklamą įrengia ne ant jų nuosavybės teise ar kitu teisėtu pagrindu valdomo pastato ar objekto (sklypo), kai išorinė reklama yra tiesiogiai nesusijusi su tame pastate ar objekte (sklype) jų vykdoma veikla – 60 Eur/ 1 kv. m. reklamos plotą ir 10 Eur/ 1 kv. m. papildomą kiekvieną reklamos plotą;
1.3 trumpalaikė vienkartinė (iki 1 mėnesio) išorinė reklama – 15 Eur.

2. Nuo Vietinės rinkliavos atleidžiami:
2.1 rajono savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos, taip pat rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės;
2.2 valstybės viešosios ir biudžetinės įstaigos;
2.3 reklaminės veiklos subjektai, skleidžiantys išorinę socialinę reklamą;
2.4 reklaminės veiklos subjektai, kurie įrengia išorinę reklamą ant kilnojamųjų įrenginių – skydelių šalia jų vykdomos veiklos, ant automobilių, kai išorinė reklama yra tiesiogiai susijusi su jų vykdoma veikla.
2.5 reklaminės veiklos subjektai, kurie įrengia iškabą (-as), kai jos (jų) reklamos plotas yra ne didesnis kaip 0,5 kv. m.

3. Kitais atvejais Vietinės rinkliavos mokėtojai gali būti atleidžiami nuo Vietinės rinkliavos ar rinkliava sumažinama rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, kurie pagrįstų atleidimo nuo Vietinės rinkliavos, priežastis.

4.Už leidimo įrengti išorinę reklamą dvejiems, trejiems, keturiems arba penkeriems metams išdavimą apskaičiuojama ir imama atitinkamo dydžio vietinė rinkliava.

Mokėjimo rekvizitai: Švenčionių rajono savivaldybė.
Sąskaitos Nr.LT314010043200322861, LUMINOR bank AB, įmokos kodas 53586

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma – 1 priedas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42526/24100?searchId=1ab6feaf-8918-4d71-8a91-4f0c975910de

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

nėra

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Comments are closed.

Close Search Window