Lietuviškai English Polish
Versija neįgaliesiems
Į pradžiąSvetainės žemelapisEl.paštas
Į pradžią
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
Tel. (8 387) 66 372
Faks. (8 387) 66 365
El. paštas savivaldybe@svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188766722
Naujienos Apie savivaldybę Gyventojams VAKCINACIJA NUO COVID-19 Verslininkams Turizmas Projektai
2021 m. rugsėjo 25 d.

KITA INFORMACIJA
- Pagrindinis puslapis
- Atliekų tvarkymas
- Viešoji tvarka
- Civilinė sauga
- Mobilizacija
- Nuotraukų galerija
- Želdiniai
- Aplinkos monitoringas
- Klausimai atsakymai
- Gyventojų skelbimai
- Laisvos darbo vietos
- Svetainės struktūra
- Pastebėjus klaidą

Prisijungimas gyventojams

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2006-05-02
Iš viso apsilankė: 11551225
Šiandien apsilankė: 3272
Dabar naršo: 28


Naujienos ir aktualijos
Skelbiamas konkursas į Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriaus pareigas

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, biudžetinė įstaiga, adresas: Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl. 18239 Švenčionių r., kodas 190507837.
2. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareiginės algos koeficientas – 6,5–13,7 (baziniais dydžiais).


 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti socialinio darbo studijų krypties arba turizmo ir poilsio studijų krypties arba pedagogikos/edukologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
5.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį socialinių paslaugų arba turizmo arba švietimo srityje;
5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, finansinę apskaitą, smulkųjį ir vidutinį verslą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, kitą informaciją, reikalingą klausimams, susijusiems su Centro veikla, spręsti;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, dokumentų valdymo sistemomis, kitomis informacinėmis sistemomis;
5.7. gebėti planuoti ir organizuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;
5.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. tvirtina centro vidaus struktūrą, centro darbuotojų pareigybių sąrašą neviršydamas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
6.2. tvirtina centro darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
6.3. sudaro centro lankytojams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo, ugdymo(-si), sąlygas;
6.4. vadovauja centro strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
6.5. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
6.6. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka komisijas, darbo grupes;
6.7. sudaro centro vardu sutartis centro funkcijoms atlikti;
6.8. organizuoja centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.9. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą, užtikrina veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą;
6.10. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
6.11. bendrauja ir bendradarbiauja su socialiniais partneriais;
6.12. atstovauja centrui kitose institucijose;
6.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.14. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
6.15. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi centre, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, centro veiklos rezultatus.

___________________________


Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pateikia:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą;
5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentų atranka į Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro direktoriaus pareigas vykdoma konkurso būdu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis), kurio metu pretendentams žodžiu bus pateikiami vienodi klausimai.


Nurodyti dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.
Konkursas paskelbtas 2021 m. gegužės 7 d.
Skelbimo VTD interneto svetainėje Nr. 70516.
Dokumentai priimami per VATIS iki 2021 m. gegužės 20 d. (imtinai).
(Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo).


Informacija apie konkursą teikiama:
Ana Zingerienė
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Mob. tel.: 8 612 46222
El. p. ana.zingeriene@svencionys.lt

  2021-05-07
Atgal Spausdinimo versija
SAVIVALDYBĖS MERAS

Mero darbotvarkė

Naujienų prenumerata
POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJA
 Video archyvas 
 
Vardadieniai { visi }
Šiandien:
Vaigintas
Ramvydė
Kleopas
Aurelija
Rytoj:
Vydenis
Gražina
Kipras
Justina
Justė 
© Švenčionių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas